1
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

15€ 35€ 65€ 120€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

5€ 15€ 35€ 55€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne
CŠPP JAMNÍK Liptovský Mikuláš

ODBORNÍCI A PERSONÁL V OBLASTI ROZVOJA INTELEKTU

CŠPP JAMNÍK Liptovský Mikuláš

Štúrova 1949/41, Liptovský Mikuláš 031 01

044/ 55 260 70

zsijamnik@zsijamnik.sk

www.csppjamnik.sk

Poskytujeme odbornú starostlivosť deťom a žiakom so zdravotným znevýhodnením – prevažne s narušenou komunikačnou schopnosťou, ale aj vývinovými poruchami učenia, sluchovým postihnutím a mentálnym postihnutím od narodenia až do ukončenia prípravy na povolanie, a to v plnom rozsahu.

Najväčšie zastúpenie majú v našom centre deti a žiaci s narušenou komunikačnou schopnosťou, ktorým poskytujeme komplexnú logopedickú intervenciu s dôrazom na raný a predškolský vek najmä v týchto oblastiach:

  • ťažkosti s výslovnosťou,
  • zajakavosť,
  • brblavosť,
  • narušený vývin reči,
  • špecificky narušený vývin reči,
  • palatolália,
  • mutizmus.

Intenzívne pracujeme aj so žiakmi s vývinovými poruchami.

Ďalej poskytujeme služby zákonným zástupcom, školám, školským zariadeniam a ostatným inštitúciám a odborníkom.

K primárnym činnostiam nášho centra patrí: depistážna činnosť, komplexná špeciálno-pedagogická a psychologická diagnostika, prognostika a následná starostlivosť vo forme špeciálno-pedagogických a psychologických intervencií a terapií, rané poradenstvo pre rodičov detí, posudzovanie školskej zrelosti predškolskú prípravu detí s odloženou školskou dochádzkou, vyhľadávanie škôl a školských zariadení vhodných pre výchovu a vzdelávanie našich klientov, odbornú metodickú pomoc pri vypracovávaní individuálnych vzdelávacích programov, komplexnú špeciálno-pedagogickú a psychologickú starostlivosť o integrovaných žiakov v bežných školách, ďalej poradenstvo týmto školám a ich pedagógom poradenský servis, pre rodičov organizujeme metodické a vzdelávacie podujatia ako sú prednášky, semináre, kurzy, workshopy, metodické združenia pre spolupracujúcich odborníkov, učiteľov a rodičov klientov, vytvárame priestor pre vzájomnú výmenu skúseností a poznatkov.

Naším prvoradým cieľom je vysoko kvalitne a odborne pomáhať deťom so zdravotným postihnutím a ich rodinám, pričom nezabúdame na individuálny a najmä ľudský rozmer našej práce. Psychologické a špeciálnopedagogické vyšetrenie a vôbec odborné činnosti  v Centre špeciálno-pedagogického poradenstva ako súčasť ZŠI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou v Jamníku sú poskytované zdarma.

Poznáte toto zariadenie? Napíšte prosím referenciu.

Prihlásiť sa Registrovať

Pridať zariadenie

Ak ste v zozname nenašli zariadenie, ktoré poznáte, pridajte ho prosím, my sa ho pokúsime v dohľadnej dobe spracovať.

Poslať zariadenie

Daruj úsmev druhým

úsmevnahory.sk