1
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

300€ 100€ 50€ 20€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

100€ 55€ 15€ 5€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne
Špeciálna základná škola Klenovec

ŠPECIÁLNE ŠKOLY A ŠKÔLKY

Špeciálna základná škola Klenovec

Partizánska 909, Klenovec 980 55

047/5484256

szsklenovec@atlas.sk

www.szsklenovec.eu

Predmetom činnosti školy je zabezpečovať výchovu a vzdelávanie detí a mládeže vo veku od 6 do 16 rokov na úseku špeciálneho základného školstva.
V zmysle školského zákona a zriaďovacej listiny školy je základným predmetom činnosti školy poskytovať vzdelanie žiakom s takými rozumovými nedostatkami, pre ktoré sa nemôžu s úspechom vzdelávať v základnej škole, a ani v iných špeciálnych základných školách.
Obsah vzdelania je prispôsobený stupňu postihnutia žiakov a na základe týchto stupňov je obsah vzdelania diferencovaný na varianty A, B, C s rôznou náročnosťou obsahu vzdelávania.
Škola poskytuje vzdelanie aj ťažko mentálne postihnutým žiakom s viacerými chybami v tom prípade, ak je mentálne postihnutie primárnym postihnutím v rámci viacnásobného postihnutia a žiaci sa nemôžu vzdelávať iným spôsobom. Pre týchto žiakov sa v špeciálnej základnej škole môžu zriaďovať triedy s individuálnym vzdelávacím programom.

Špeciálna základná škola môže otvoriť aj prípravný ročník. Je určený najmä pre deti u ktorých nie je predpoklad, že by zvládli prvý ročník základnej školy. Prípravný ročník sa započítava do rokov školskej dochádzky.

Zriaďovateľom školy je Obvodný úrad v Banskej Bystrici.

Štatutárnym zástupcom a riaditeľkou školy je Mgr. Janka Pohorelská

Všetci učitelia majú vysokoškolské vzdelanie, dvaja z nich majú kvalifikáciu pre vyučovanie aj v základnej aj špeciálnej škole, rovnako ako aj riaditeľka školy.

Prioritná je pre nás najmä kvalitná komunikácia medzi učiteľmi, žiakmi, rodičmi a vedením školy. Škola garantuje svojim žiakom príjemnú edukačnú atmosféru a možnosť otvorenej komunikácie medzi žiakmi a pedagógmi.

Edukačný program je zameraný tak, aby žiaci získavali najmä vedomosti, zručnosti a spôsobilosti potrebné pre uplatnenie sa v skutočnom živote. Okrem získavania vedomostí, zručností a spôsobilostí rovnaký dôraz kladieme na rozvoj všetkých zložiek osobnosti detí, ktorý uskutočňujeme podľa špeciálnych stratégií a metód. Prístup ku každému žiakovi je prísne individuálny. Zabezpečujeme ho dôslednou špeciálno-pedagogickou diagnostikou, a to v spolupráci s odborníkmi- špecialistami. Na základe diagnostiky je potom pre každého žiaka zvolený ten najoptimálnejší výchovno-vzdelávací program, t. j. taký, kde bude môcť v čo najväčšej miere rozvinúť svoju osobnosť. Dbáme na dodržiavanie pravidiel slušnosti, etiky. Edukácia sa uskutočňuje podľa učebných plánov a učebných osnov schválených ministerstvom školstva SR.

Do vyučovania zavádzame nové technológie – už od prvého ročníka sa žiaci učia aj prostredníctvom počítača a internetu.

Škola sídli v dvoch budovách, ktoré sú majetkom štátu. Materiálno-technické vybavenie školy pre vyučovanie sa každým rokom zlepšuje. Škola má odborné učebne na vyučovanie technických prác, cvičnú kuchynku a počítačovú učebňu. Súčasťou školy je aj pokusný školský pozemok pre vyučovanie pestovateľských prác.

Po skončení vyučovania škola ponúka svojim žiakom kvalitné trávenie voľného času v školskom klube detí, alebo v záujmových útvaroch.

Poznáte toto zariadenie? Napíšte prosím referenciu.

Prihlásiť sa Registrovať

Pridať zariadenie

Ak ste v zozname nenašli zariadenie, ktoré poznáte, pridajte ho prosím, my sa ho pokúsime v dohľadnej dobe spracovať.

Poslať zariadenie

Daruj úsmev druhým

úsmevnahory.sk