1
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

300€ 100€ 50€ 20€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

100€ 55€ 15€ 5€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne
Špeciálna základná škola Revúca

ŠPECIÁLNE ŠKOLY A ŠKÔLKY

Špeciálna základná škola Revúca

Jilemnického 94/3, Revúca 050 01

058/442 19 80

revucaszs@gmail.com

www.szsrevuca.edu.sk

Naša škola vznikla v roku 1979 z iniciatívy troch riaditeľov revúckych základných škôl. Vyučovať sa začalo s jednou triedou, ktorá patrila pod riaditeľstvo Základnej školy na ulici SNP( predtým Gottwaldovej).

Od 1. augusta 1980 bol za riaditeľa osamostatnenej Osobitnej školy v Revúcej ustanovený pán Gejza Belán. Priestorovo i materiálne boli podmienky školy veľmi ťažké, no počet žiakov narastal a tak sa rozširoval i pedagogický zbor. S pánom Belánom pracovala od začiatku i pani Zuzana Poprocká a ako vychovávateľka pani Eva Homoliaková.
V školskom roku 1980/81 už bola škola trojtriedna.

Nárast počtu žiakov podnietil kompetentných, aby dali škole do užívania ďalšie priestory.
Od roku 1981sa škola každoročne rozrástla o jednu triedu ( prvý ročník) a personálne o jedného učiteľa a jednu vychovávateľku. Priestorová situácia školy sa zlepšila od roku 1986, keď sa uvolnila novšia budova 1. slovenského gymnázia. Podmienky pre prácu učiteľov i žiakov sa podstatne zlepšili presťahovaním 5.-8.ročníka do jej priestorov. Postupne sa zriaďovali a vybavovali kabinety, klubovňa pre činnosť školskej družiny a školského klubu, učebňa pre práce v domácnosti. Prevzatím staršej telocvične od SOU, sa vytvorili podmienky pre vyučovanie telesnej výchovy. Pestovateľským prácam slúžil pozemok v záhrade za budovou školy.

Od školského roku 1986/87 do funkcie riaditeľa školy nastúpil Mgr. Milan Maukš, ktorý mal veľký podiel na jej ďalšom rozvoji a zveľaďovaní. Zaslúžil sa o budovanie objektu pre pracovné vyučovanie a výstavbu skleníka. Za jeho pôsobenia bola vypracovaná aj projektová dokumentácia pre generálnu opravu novšej budovy 1.slovenského gymnázia, ktorá bola v nevyhovujúcom stave. V tom čase postihli školu tri rozsiahle požiare, ktoré zmarili vynaložené úsilie o zlepšenie podmienok na vyučovanie.

Zmeny v našej spoločnosti priniesli i zmeny vo vedení školy. Na základe výsledkov volieb bola 1. 2. 1990 do funkcie riaditeľa menovaná Mgr. Mária Garlátiová a zástupkyňou sa stala Mgr. Zuzana Poprocká.

Generálna oprava budovy školy, ktorá nespĺňala základné hygienické a bezpečnostné požiadavky, opäť značne narušila podmienky vyučovania. Vzdelávanie prebiehalo v elokovaných triedach v základných školách na území mesta i mimo neho.

Učitelia a výchovní pracovníci sa popri oblasti vzdelávania venovali aj mimoškolskej činnosti, ktorá vyplývala zo záujmu žiakov. Dominoval záujem o šport, spev, tanec, ale aj prednes poézie. Žiaci sa po dobrej príprave každoročne zúčastňovali súťaží v ľahkej atletike, stolnom tenise, minifutbale a prehadzovanej.

V oblasti športu bol zvlášť úspešný rok 1993, kaď sa žiaci prebojovali na Majstrovstvá Slovenska v ľahkej atletike a obsadili 1.miesto v skoku do diaľky a v behu na 100m, 2. miesto vo vrhu guľou a 3.miesto a skoku do diaľky a hode granátom.

Záujem o spev a tanec, ktoré sú blízke najmä rómskym žiakom, sa rozvíjal hlavne v rokoch 1985- 90, kedy pod vedením p. uč. Milana Tomlaina pôsobil detský rómsky folklórny súbor.
Reprezentoval školu na mnohých podujatiach v meste, v rámci okresu i kraja. Ako víťaz krajskej súťaže účinkoval súbor v roku 1989 v televíznej relácii „Od nás pre vás“.
Úspechy žiaci dosahovali aj vo výtvarných súťažiach, kde za spomenutie stojí hlavne ocenenie dvoch prác v roku 1994 vo výtvarnej súťaži KIDS s medzinárodnou účasťou.

Od 1.9.1999 došlo k zmene vo vedení školy. Riaditeľom sa stal Mgr. Milan Maukš a zástupkyňou Mgr. Nadežda Héželová. Škola sa sčasti presťahovala z nevyhovujúcich tried v havarijnom stave do rekonštruovaných priestorov bývalej školskej jedálne pri Základnej škole na ulici Jilemnického.
Po odchode pána Maukša do dôchodku sa v šk. roku 2004/2005 riaditeľkou stala Mgr. Nadežda Héželová a jej zástupkyňou Mgr. Eva Mesiarová.

Od 1.1.1999 škola bola novým štatútom zaradená medzi školy s právnou subjektivitou. Názov Osobitná škola sa zákonom zmenil na Špeciálna základná škola.

Dobudovaním priestorov dostáva škola nový vzhľad.
Hygienické a bezpečné prostredie podnecuje pedagogických pracovníkov k lepším výkonom v práci a rozširovaniu si vzdelania. Zavedením IKT do školy všetci pedagogickí pracovníci absolvovali kurz práce s počítačom, aby mohli so žiakmi pracovať v novozriadenej počítačovej učebni.

Od 10.10. 2006 je riaditeľkou školy Mgr. Iveta Jančíková a zástupkyňou Mgr. Eva Mesiarová, ktoré naďalej zlepšujú a modernizujú podmienky v škole.

Pri škole bola v školskom roku 2007/2008 zriadená Špeciálnopedagogická poradňa, ktorá pomáha deťom so špeciálnopedagogickými potrebami z celého okolia.

Od 1. 09. 2008 bola poradňa premenovaná na Centrum špeciálnopedagogického poradenstva.

CŠPP

pri ŠZŠ Revúca bola zriadená dňa 01.09.2005. Aktívnu činnosť začala 10.01.2006. Centrum špeciálnopedagogického poradenstva je poradenské zariadenie, ktoré zabezpečuje komplexnú špeciálnopedagogickú diagnostiku a prognostiku, špeciálnopedagogické intervencie vzhľadom na individuálne špeciálnopedagogické potreby mentálne postihnutých detí.

Poznáte toto zariadenie? Napíšte prosím referenciu.

Prihlásiť sa Registrovať

Pridať zariadenie

Ak ste v zozname nenašli zariadenie, ktoré poznáte, pridajte ho prosím, my sa ho pokúsime v dohľadnej dobe spracovať.

Poslať zariadenie

Daruj úsmev druhým

úsmevnahory.sk