1
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

300€ 100€ 50€ 20€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

100€ 55€ 15€ 5€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne
Liečebno-výchovné sanatórium v Nitre

ŠPECIÁLNE ŠKOLY A ŠKÔLKY

Liečebno-výchovné sanatórium v Nitre

Pri kaštieli 1, Nitra 949 01

037/7 419 592

lvsnitra@gmail.com

lvsnrkynek.edupage.org

Liečebno-výchovné sanatórium Nitra začalo svoju činnosť 1. januára 1971 ako elokované pracovisko Krajskej psychologicko-výchovnej kliniky v Bratislave pod názvom Liečebno-výchovný ústav.

Je rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou.

Liečebno-výchovné sanatórium je špeciálne výchovné zariadenie, ktoré poskytuje psychologickú, psychoterapeutickú starostlivosť, odbornú pomoc, výchovu a vzdelávanie deťom s ADHD syndrómom (Attention Deficite Hyperactive Disorder), s poruchami aktivity a pozornosti, so špecifickými vývinovými poruchami učenia.

Plní úlohu pri ochrane detí pred sociálno-patologickými javmi v prevencii problematického a delikventného vývinu.

Aktívne, individuálnou a skupinovou formou, pracuje s rodinou s cieľom zlepšiť a zachovať jej funkciu. 

LVS je zriadené ako koedukačné a internátne školské zariadenie s celoročnou prevádzkou.

Základným poslaním je liečebno-výchovná starostlivosť o deti, ktoré si vyžadujú liečebno-výchovné pôsobenie a reedukáciu zameranú na úpravu sociálnej adaptácie. Ide o deti, ktoré prejavujú výrazné znaky ťažšej adaptácie na širšie a užšie sociálne prostredie v dôsledku ich úzkostných, negativistických, agresívnych a iných neprimeraných reakcií voči svojmu prostrediu, v dôsledku čoho dochádza u nich k výchovným ťažkostiam, majú problémy vo vzdelávacom procese a prejavujú sa u nich známky osobnej nespokojnosti so sebou a neadekvátnosťou ich sociálnej role.

Súčasťou LVS je:

 • Základná škola pri Liečebno-výchovnom sanatóriu
 • Školská jedáleň ako súčasť Liečebno-výchovného sanatória
 • LVS umožňuje ubytovanie v lôžkovej časti sanatória a pravidelnú stravu. Má kapacitu 24 miest.

Rozsah poskytovaných služieb

LVS poskytuje deťom bazálnu starostlivosť:

 • a)   ubytovanie v internáte,
 • b)   základnú nevyhnutnú zdravotnú starostlivosť,
 • c)   celodennú stravu 5-krát denne.

V rámci odbornej starostlivosť poskytujeme deťom/žiakom:

 • -     základné vzdelanie na 1. stupni ZŠ podľa platných učebných osnov, korekcie porúch učenia 
 • -     výchovnú činnosť zameranú na rozvoj zručností, schopností a vedomostí s prihliadnutím na špecifické potreby dieťaťa 
 • -     individuálnu a skupinovú psychologickú, psychoterapeutickú a liečebno-pedagogickú starostlivosť zameranú na rozvoj     osobnostných predpokladov dieťaťa
 • -      individuálne a skupinové terapie so psychológom 
 • -      v záujme rozvoja osobnosti a ďalších zručností  možnosť zapájania sa do záujmových aktivít
 • -      aktívnu spoluprácu rodičov/zákon.zástupcov detí formou spoločných stretnutí s odbornými zamestnancami
 • -      individuálne psychologické a špeciálno-pedagogické poradenstvo

 

Poslanie sanatória

Cieľom    činnosti   sanatória je dosiahnuť   úpravu stavu na základe osobitného výchovno -  liečebného prístupu k dieťaťu, ktorý  je  zameraný  na  odstránenie, alebo imunizáciu emocionálne narušeného správania, na dosiahnutie  čo najskoršej sociálnej vpravenosti do aktuálneho prostredia dieťaťa.

Tento cieľ plní  sanatórium svojou diagnostickou,  výchovno - liečebnou,  psychoterapeutickou činnosťou   v  rámci jednotne riadeného výchovno - vzdelávacieho procesu.

Poznáte toto zariadenie? Napíšte prosím referenciu.

Prihlásiť sa Registrovať

Pridať zariadenie

Ak ste v zozname nenašli zariadenie, ktoré poznáte, pridajte ho prosím, my sa ho pokúsime v dohľadnej dobe spracovať.

Poslať zariadenie

Daruj úsmev druhým

úsmevnahory.sk