1
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

300€ 100€ 50€ 20€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

100€ 55€ 15€ 5€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne
Spojená škola internátna v Rožňave

ŠPECIÁLNE ŠKOLY A ŠKÔLKY

Spojená škola internátna v Rožňave

Zeleného stromu 8, Rožňava 048 01

+421 58 7322332

ssi.roznava@gmail.com

roznava.edupage.org

Spojená škola internátna poskytuje vzdelanie žiakom už 61 rokov. Začínala s jednou triedou a v súčasnosti máme tieto organizačné zložky:

  • Špeciálna základná škola internátna s vyučovacím jazykom slovenským
  • Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským
  • Odborné učilište
  • Praktická škola
  • Centrum špeciálno - pedagogického poradenstva
  • Väčšina školy sa nachádza v prenajatých priestoroch od Milosrdných sestier Satmárok z Vrícka. Situovaná je v centre mesta v historických klasických školských priestoroch, ktoré boli v roku 1989 zrekonštruované a dané do prevádzky.

Našim zriaďovateľom je Okresný školský úrad v Košiciach. Vzdelávanie žiakov prebieha v súlade so Zákonom č. 245/2008 Z. z. a štátnym vzdelávacím programom.

Naša škola vzdeláva okrem žiakov so zdravotným znevýhodnením z majoritnej populácie (triedy pre autistov) aj žiakov pochádzajúcich z marginalizovaných rómskych komunít nášho regiónu.

Výchovná práca je zameraná na utvrdzovanie chýbajúcich základných hygienických návykov, návykov spoločenského správania sa, interaktívnych postojov a  orientácií v  prostredí majority, poznanie hodnôt výsledkov ľudskej činnosti a  duchovných hodnôt, ako aj patričná úroveň etických a estetických hodnôt.

Projekty orientujeme na zníženie celkovej  sociálnej frustrácie našich žiakov a na akceptáciu žiakov so zdravotným postihnutím. Z  týchto dôvodov väčšina z výchovno-vzdelávacích cieľov a edukačnej činnosť školy sa zameriava aj na reedukáciu a resocializáciu.

Naši žiaci sa pravidelne zúčastňujú mnohých aj celoslovenských športových, výtvarných a spoločenských súťaží, v ktorých dosahujú pekné umiestnenia.

Silnými stránkami našej školy sú kvalifikovaní pedagogickí zamestnanci, tradícia školy, existencia odborného učilišťa, dobré medzi ľudské vzťahy medzi pedagogickými zamestnancami a vedením školy, poloha školy - blízkosť SAD, centrum mesta, možnosť školského stravovania, internát, pestrá záujmová činnosť, CŠPP, menší školský pozemok.

Poznáte toto zariadenie? Napíšte prosím referenciu.

Prihlásiť sa Registrovať

Pridať zariadenie

Ak ste v zozname nenašli zariadenie, ktoré poznáte, pridajte ho prosím, my sa ho pokúsime v dohľadnej dobe spracovať.

Poslať zariadenie

Daruj úsmev druhým

úsmevnahory.sk