1
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

300€ 100€ 50€ 20€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

100€ 55€ 15€ 5€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne
Základná škola s materskou školou pri zdravotníckom zariadení Bardejovské kúpele

ŠPECIÁLNE ŠKOLY A ŠKÔLKY

Základná škola s materskou školou pri zdravotníckom zariadení Bardejovské kúpele

Detská liečebňa Valentína, Bardejovské kúpele, Bardejov 085 01

054/ 477 4442

lsimcova@kupele-bj.sk

www.kupelepredeti.sk/-skola

Základná škola s materskou školou pri zdravotníckom zariadení v Bardejovských Kúpeľoch je špeciálnou školou, ktorú navštevujú choré a zdravotne oslabené deti z celého územia Slovenska v období trvania kúpeľnej liečby v detských liečebných zariadeniach v Bardejovských Kúpeľoch.

V súčasnosti  má škola 5 tried základnej školy,  1 triedu materskej školy a  2 oddelenia školského klubu.   Sídli v  priestoroch liečebného domu Helios a jej  priestory sú po rozsiahlej rekonštrukcii. Všetky triedy sú vybavené novým školským nábytkom,  televízormi, DVD a CD prehrávačmi, modernou didaktickou technikou.  V škole sa nachádzajú 2 učebne výpočtovej techniky so zavedeným internetom, školská knižnica  a posilňovňa.  

Výchovno – vzdelávací proces prebieha v súlade so záväznými pedagogickými dokumentami a platnou školskou legislatívou. Je realizovaný prostredníctvom školských vzdelávacích programov pre deti choré a zdravotne oslabené  ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie (materská škola), ISCED 1 – primárne vzdelávanie (prvý stupeň základnej školy), ISCED 2 – nižšie sekundárne vzdelávanie (druhý stupeň základnej školy). 

V škole pracuje kolektív skúsených špeciálnych pedagógov, ktorí spĺňajú kritéria odbornej a pedagogickej spôsobilosti a majú dlhodobú prax v práci s chorými  a zdravotne oslabenými deťmi.  

Základná škola 
Základná škola s materskou školou pri zdravotníckom zariadení  poskytuje chorým a zdravotne oslabeným deťom počas ich pobytu v liečebnom zariadení prostredníctvom  špeciálnych výchovných a vzdelávacích metód, prostriedkov  a foriem výchovu a vzdelávanie spôsobom primeraným ich zdravotnému postihnutiu.
K jej hlavným cieľom patrí zabezpečiť školopovinným deťom kontinuitu vo vyučovaní podľa ročníkovej príslušnosti  v kmeňovej škole v takej miere, v akej to dovoľuje ich zdravotný stav a prispievať k úspešnému priebehu liečby a doliečovania prostredníctvom špeciálno –pedagogickej činnosti .

Žiak vo výchovno – vzdelávacom procese v našej škole nadväzuje na posledné učivo, ktoré preberal vo svojej kmeňovej škole, pričom sa rozsah učiva prispôsobuje aktuálnemu zdravotnému stavu a  jeho momentálnym schopnostiam a možnostiam.

Aby sme umožnili pre  každé dieťa bezproblémový prechod zo svojej kmeňovej školy do školy nášho typu a opačne,  pred nástupom na kúpeľnú liečbu je potrebné rodičmi a kmeňovou školou  vyplniť tlačivá "Údaje o žiakovi", v ktorých  sa uvádzajú  základné osobné údaje o žiakovi a učivo, ktoré má žiak prebrať v našej škole počas doby 3 - 4 týždňov.  Tieto tlačivá  sú zasielané rodičom pre nástupom na kúpeľnú liečbu a sú dostupné aj na tejto internetovej stránke úplne dole. 


Výchovno vzdelávací proces 
Výchovno – vzdelávací proces je realizovaný  poldennou formou v dopoludňajších hodinách v rozsahu 4 vyučovacích hodín  počas piatich vyučovacích pracovných dní v týždni,  tj. 20 vyučovacích hodín týždenne. Žiaci sa vzdelávajú podľa variantu D rámcového učebného plánu pre žiakov chorých a zdravotne oslabených, ktorý je zverejnený nižšie.   

Ako vyplýva z tohto rámcového plánu, v škole sa vyučujú  na prvom aj druhom stupni všetky predmety, vrátane 4 cudzích jazykov ( anglický, nemecký, ruský, francúzsky) len s menšou hodinovou dotáciou oproti kmeňovej základnej škole.  Vzhľadom k tomu, že naša škola nemá možnosť poskytnúť rôzne druhy učebníc, ktoré sa používajú na kmeňových školách, žiak si so sebou donesie vlastné učebnice,  pracovné zošity a zošity na všetky predmety, písacie a kresliace potreby (perá, ceruzky, farbičky, pravítka, kružidlo, výkresy, náčrtníky a pod. ), prezuvky.  

Hodnotenie žiakov prebieha podľa Metodického pokynu č.22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy čl. 4, bod 10., podľa ktorého škola hodnotí žiakov, ale nevydáva vysvedčenie. Celkovo žiaka hodnotí kmeňová škola, ktorá berie do úvahy priebežné hodnotenie v škole pri zdravotníckom zariadení.  Po ukončení kúpeľnej liečby žiak dostáva osobný záznam, v ktorom je uvedené posledné preberané učivo z jednotlivých predmetov, známky, ktoré v našej škole dostal a stručný záznam o pozorovaní žiaka počas výchovno - vzdelávacieho procesu.  

V prípade ďalších informácií alebo špecifických požiadaviek na vzdelávanie Vášho dieťaťa nastupujúceho na kúpeľnú liečbu nás neváhajte kontaktovať.  


Mimoškolské aktivity 
Škola už tradične pripravuje pre žiakov množstvo mimoškolských aktivít. Sú to najmä súťaže a kvízy (vedomostné, literárne, výtvarné, športové), besedy so zameraním na zdravý životný štýl, environmentálna a protidrogová problematika, prevencia kriminality a všetkých foriem diskriminácie a pod. Škola organizuje tiež vychádzky a exkurzie, výstavy prác žiakov, kultúrne programy a plnenie projektov: Škola podporujúca zdravie, Infovek, Národný program boja proti drogám, Národný program prevencie obezity

Tieto aktivity školy, vychádzajúce z dlhodobej koncepcie rozvoja školy a z aktuálneho plánu práce školy, sa plánujú na každý mesiac školského roka  a sú súčasťou kultúrneho a športového programu, ktorý pre deti pripravuje vedenie detských liečební BARDEJOVSKÉ KÚPELE a.s.  


Materská škola
Trieda materskej školy  je súčasťou základnej školy  a nachádza sa v liečebnom dome Helios. Navštevujú ju detí rôznych vekových skupín (od 2 do 6 rokov) v priebehu trvania ich liečeného pobytu, z čoho vyplýva, že v našej materskej škole sa nejedná o dlhodobú výchovu a vzdelávanie, detská skupina je veľmi premenlivá a  deti do materskej školy prichádzajú a odchádzajú priebežne počas celého školského roka.

Hlavným cieľom predprimárneho vzdelávania detí chorých a zdravotne oslabených v tunajšej materskej škole je zabezpečenie  komplexného  rozvoja ich osobnosti   v súlade  individuálnymi možnosťami každého dieťaťa. Pri usporiadaní denných činností dbáme na vyvážené striedanie činností, dodržiavanie zásad zdravej životosprávy, vytvárame časový priestor na hru a učenie a dodržiavame pevne stanovený čas na činnosti zabezpečujúce životosprávu.

Materská škola pozostáva z týchto priestorových častí: samostatná trieda, kúpeľňa, toalety, šatňa. Prostredie triedy je bezpečné, hygienické, funkčné a estetické. Má vymedzené hrové a pracovné centrá, ktoré sú účelovo vybavené a slúžia na spontanné hry detí chorých  a zdravotne oslabených a na špeciálnym pedagógom plánovanú a riadenú výchovno-vzdelávaciu činnosť. V priestoroch triedy je aj televízor, DVD prehrávač, počítače, športové náčinie, ktoré umožňujú spestrenie a modernizáciu výchovno - vzdelávacieho procesu. 


Školský klub detí
Školský klub detí je zriadený pri základnej škole pri zdravotníckom zariadení. Na zabezpečenie výchovnej činnosti využíva priestory tried, posilňovňu a počítačové učebne.  Navštevujú ho všetci žiaci základnej školy v popoludňajších hodinách po liečebných procedúrach.    

Školský klub detí zabezpečuje pre deti, ktoré absolvujú liečebný pobyt v Bardejovských Kúpeľoch, nenáročnú záujmovú činnosť podľa výchovného programu školského zariadenia zameraného na ich prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie ich záujmov v čase mimo vyučovania.

Ciele výchovy a vzdelávania sa v školskom klube detí realizujú prostredníctvom:  prípravy na vyučovanie, oddychovo-rekreačných a záujmových činností.

Príprava na vyučovanie tvorí dôležitú náplň práce v školskom klube v škole nášho typu. Deti sú tu pod vedením skúsených pedagógov vedené k  nácviku a postupnému ovládaniu samostatnej práce, k systematickej a pravidelnej príprave, grafickej úprave písma pri vypracovaní domácich úloh. Zaraďujeme ju medzi povinné činnosti, formy práce v tejto oblasti sa však výrazne odlišujú od foriem uplatňovaných vo vyučovaní.

Oddychová a rekreačná činnosť je zameraná na odstraňovanie psychickej únavy, pestovanie sebadisciplíny, otužovanie a upevňovanie zdravia. Predstavuje dôležitú časť náplne voľného času, je psychicky a fyzicky nenáročná a slúži na odstránenie únavy žiakov z vyučovania a na ich odreagovanie sa. Jedná sa tu napríklad  o telovýchovné činnosti ako vychádzky, turistika, športové súťaže a podobne. 

Záujmová činnosť prispieva k uspokojovaniu detských potrieb, k rozvíjaniu ich schopností a zručností. Je dôležitou súčasťou obsahu výchovy žiakov mimo vyučovania. Pri vytváraní hodnotovej orientácie človeka má nezastupiteľnú úlohu. Slúži na uspokojovanie špecifických potrieb a na rozvíjanie záujmov žiakov. 

Poznáte toto zariadenie? Napíšte prosím referenciu.

Prihlásiť sa Registrovať

Pridať zariadenie

Ak ste v zozname nenašli zariadenie, ktoré poznáte, pridajte ho prosím, my sa ho pokúsime v dohľadnej dobe spracovať.

Poslať zariadenie

Daruj úsmev druhým

úsmevnahory.sk