1
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

300€ 100€ 50€ 20€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

100€ 55€ 15€ 5€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne

Spojená škola, Športovcov 1461/17, Púchov, s organizačnými zložkami Špeciálna základná škola, Športovcov 1461/17,  Púchov a Praktická škola, Športovcov 1461/17, Púchov, uskutočňuje výchovu a vzdelávanie mentálne postihnutých žiakov v súlade s princípmi a cieľmi stanovenými školským zákonom s dôrazom na rozvíjanie mravných, kultúrnych a národných hodnôt, vlastenectva a občianskej zodpovednosti, na rozvíjanie komunikácie v materinskom jazyku a na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti v duchu porozumenia, znášanlivosti a tolerancie. Veľký dôraz kladie na výchovu a vzdelávanie v duchu humanizmu, v oblasti ľudských práv, práv dieťaťa, predchádzanie všetkých foriem diskriminácie, xenofóbie, antisemitizmu, intolerancie a rasizmu.


Spojená škola, Športovcov 1461/17, Púchov má 3 organizačné zložky:

 • Špeciálna základná škola Púchov
 • Praktická škola Púchov
 • Špeciálna materská škola

Súčasťou školy je elokované pracovisko v DSS Nosice.

Po vyučovaní deti navštevujú  školský klub detí.

Škola má vlastnú telocvičňu,  dielňu a kuchynku.

Žiaci využívajú počítačovú učebňu a v piatich triedach je interaktívna tabuľa.

Škola má rozľahlý areál s detským ihriskom a altánkom.

Žiaci si rozvíjajú praktické zručnosti pri práci na  pozemku pre pestovateľské práce  a v skleníku.

Školy poskytujú výchovu a vzdelávanie:

 • deťom s mentálnym postihnutím,
 • deťom so sluchovým postihnutím,
 • deťom so zrakovým postihnutím,
 • deťom s telesným postihnutím,
 • deťom s poruchou autistického spektra alebo inými pervazívnymi vývinovými poruchami,
 • deťom s narušenou komunikačnou schopnosťou,
 • deťom s viacnásobným postihnutím,
 • chorým a zdravotne oslabeným deťom,
 • hluchoslepým deťom,
 • deťom s viacnásobným postihnutím,
 • deťom s poruchami správania.

Hlavným cieľom výchovy a vzdelávania v špeciálnej materskej škole je dosiahnutie optimálnej kognitívnej, senzomotorickej a sociálno-citovej úrovne ako základu pre školské vzdelávanie v základnej škole a pre život v spoločnosti. Všeobecným cieľom v špeciálnej materskej škole je zlepšovať sociálnu aktivitu dieťaťa a napĺňať potrebu sociálneho kontaktu s rovesníkmi i s dospelými, uľahčovať dieťaťu plynulú adaptáciu na školské prostredie či podporovať vzťah dieťaťa k poznávaniu a učeniu. Ďalej podporovať rozvoj individuálnych spôsobilostí dieťaťa, umožňovať dieťaťu napĺňať život a učenie prostredníctvom hry, priamej skúsenosti a aktívneho bádania, uplatňovať a chrániť práva dieťaťa v spolupráci s rodinou, zriaďovateľom a ďalšími partnermi s rešpektovaním potrieb dieťaťa a vytvárania podmienok pre blaho všetkých detí a zabezpečovať dostupnosť a rovnosť vo výchove a vzdelávaní.

Poznáte toto zariadenie? Napíšte prosím referenciu.

Prihlásiť sa Registrovať

Pridať zariadenie

Ak ste v zozname nenašli zariadenie, ktoré poznáte, pridajte ho prosím, my sa ho pokúsime v dohľadnej dobe spracovať.

Poslať zariadenie

Daruj úsmev druhým

úsmevnahory.sk