1
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

300€ 100€ 50€ 20€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

100€ 55€ 15€ 5€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne
Špeciálna základná škola internátna vo Veľkej Čalomiji

ŠPECIÁLNE ŠKOLY A ŠKÔLKY

Špeciálna základná škola internátna vo Veľkej Čalomiji

Školská 63, Veľká Čalomija 991 09

+421 47 4875 181

szsicalomija@stonline.sk

calomija.edupage.org

Špeciálna základná škola internátna vo Veľkej Čalomiji (VČ) je málotriedna škola s internátom. V súčasnosti, t.j. posledných 8 rokov, máme  striedavo 8/9 ročníkov v štyroch triedach, väčšinou po dva ročníky v jednej triede. Táto škola zabezpečuje primárne vzdelávanie pre deti trpiace mentálnou retardáciou Školu navštevujú rozumovo postihnuté deti z územia okresu Veľký Krtíš. Deti s trvalým bydliskom v blízkych obciach dochádzajú do školy denne, deti zo vzdialenejších obcí sú ubytované v internáte.

Výchova a vzdelávanie detí prebieha v súlade s ich špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a v ročníkoch 1-2. a 5-6. podľa Školského vzdelávacieho programu ŠZŠI vo VČ (ŠkVzP), a Školského výchovného programu ŠZŠI vo VČ (ŠkVýP), ktoré sú každoročne aktualizované a rozšírené o ďalší ročník, naposledy v septembri r. 2010. Tieto vzdelávacie programy vychádzajú zo Vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím ISCED 1 – primárne vzdelávanie, ktoré ako súčasť štátneho vzdelávacieho programu schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky pod číslom CD-2008-18550/39582-1:914 dňa 26. mája 2009.

Škola je v príjemnom tichom prostredí, ktoré umožňuje motivovať deti k pozitívnemu vzťahu k prírode a k svojmu okoliu. Relatívne nízky počet žiakov školy a počet žiakov ubytovaných v internáte zas zaručuje dostatok priestoru, ktorý môžeme venovať jednotlivým deťom v rámci individuálnej starostlivosti, preto máme skúsenosti, že aj deti s poruchami správania sa u nás po čase upokoja a ochotne spolupracujú a zapájajú sa do pedagogických procesov.

Náš ŠkVzP je zameraný na tri hlavné oblasti

  • výchova k sociálnym zručnostiam a komunikácii,
  • výchova a vzdelávanie v oblasti IKT,
  • výchova k ochrane a tvorbe zdravého a trvale udržateľného životného prostredia.

Rovnako je zameraný aj výchovný program, je však navyše rozšírený aj o telovýchovnú a pohybovú zložku.

Škola má 16 zamestnancov, z toho 9 pedagógov, 2 pomocné vychovávateľky a 5 zamestnancov na ekonomicko-hospodárskom úseku. Väčšina pedagogických zamestnancov je kvalifikovaná, traja zamestnanci, ktorí nespĺňajú požadovaný stupeň vzdelania, sú pred dôchodkom (1-3 roky), v súčasnosti si kvalifikáciu nedopĺňajú. Jedna učiteľka si v súčasnosti zvyšuje odbornosť, druhá musela začaté štúdium pre zdravotné komplikácie prerušiť.

Škola má priestory na vyučovanie v prenájme od Základnej školy vo VČ – prenajímame jednu chodbu so 4 triedami, riaditeľňou, zborovňou, chlapčenskými a dievčenskými toaletami. Tiež platíme za prenájom telocvične, školskej jedálne a spoločných priestorov (chodby, šatne), podieľame sa na prevádzkových nákladoch všetkých prenajímaných i spoločných priestorov vrátane telocvične a jedálne. Neplatíme za užívanie školského dvora.

Školský internát máme umiestnený vo vlastnom objekte v tej istej ulici, v ktorej je škola. Máme tu dve budovy, vo väčšej je 6 izieb, jedna spoločenská miestnosť, izba pre vychovávateľky a miestnosť pre údržbára, práčku-šičku a upratovačku. V menšej budove  je učebňa IKT, archív, sklad CO a príručný sklad pre športové potreby, nábytok a pod. K internátu patrí veľká záhrada, kde pestujeme ovocné stromy, kríky, bylinky, zeleninu a ovocie a v prednej časti záhrady je priestor pre rekreačné aktivity.

Poznáte toto zariadenie? Napíšte prosím referenciu.

Prihlásiť sa Registrovať

Pridať zariadenie

Ak ste v zozname nenašli zariadenie, ktoré poznáte, pridajte ho prosím, my sa ho pokúsime v dohľadnej dobe spracovať.

Poslať zariadenie

Daruj úsmev druhým

úsmevnahory.sk