1
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

300€ 100€ 50€ 20€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

100€ 55€ 15€ 5€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne

Spojená škola Pod papierňou v Bardejove sa nachádza v regióne s významnými historickými, kultúrnymi i prírodnými pamiatkami zaradenými do celosvetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Budova školy je umiestnená v tichom prostredí na začiatku sídliska Družba. Pozostáva zo štyroch navzájom prepojených pavilónov. Súčasťou školy je Centrum špeciálnopedagogického poradenstva, Školský klub detí a Školská jedáleň. Škola nemá telocvičňu. Súčasťou školského areálu je voľný priestor, ktorý je možné využiť na konanie rôznych športových aktivít. 

Ciele školy

Strategickým cieľom školy je: stať sa školou rodinného typu, ktorá má na zreteli osobnosť žiaka jeho individuálne potreby, rozvíjať jeho kreativitu, komunikatívnosť, sebapoznávanie a vzdelávať ho aj v oblasti ľudských práv.

Pomáhame žiakom zorientovať sa v sebe, v prírode a v spoločnosti získaním vedomostí a zručností potrebných pre život a tým sa aktívne zapojiť do života spoločnosti. K tomuto cieľu chceme dôjsť vytvorením príjemného školského prostredia s využívaním najmodernejšej edukačnej techniky.

V škole majú žiaci zabezpečené zdravé a bezpečné prostredie podľa platných noriem. Vzdelávanie žiakov je prepojené s reálnym životom. Škola sa v maximálnej možnej miere usiluje prevenciu sociálnopatologických javov (šikana, toxikománia a pod.). Cieľom školy je vychovať žiaka ako človeka dobrého (čestného, morálneho, charakterného), múdreho na jeho individuálnej úrovni, aktívneho a šťastného.

Pomocou špeciálnych edukačných metód a foriem práce poskytujeme žiakom komplexnú starostlivosť, považujeme za nevyhnutné vybaviť ich kľúčovými kompetenciami na úrovni, ktorá je pre nich dosiahnuteľná a pripraviť ich tak na plnohodnotné uplatnenie sa na trhu práce. Súčasne vytvárame priestor pre rozvoj osobnostných vlastností, dávame žiakom príležitosť k aktívnym samostatným činnostiam.

Cieľom školy je vytvárať pre žiakov také životné prostredie, aby sa v ňom cítili dobre. Neustále sa snžíme o skvalitňovanie estetiky životného priestoru. Týka sa to tak estetickej výzdoby, ako aj aktuálnosti nástenok, ktoré visia v triedach a na chodbách našej školy. Estetiku školy dotvárajú aj kútiky živej prírody tak v spoločných priestoroch, ako aj v triedach. Žiaci sú vedení k ochrane prírody, pochopeniu základných ekologických súvislodtí a environmentálnych problémov. žiakov vedieme k tomu, aby dodržiavali poriadok a čistotu nielen na svojich pracovných miestach, ale aj v triedach, spoločných priestoroch a v ich okolí. Vo výučbe vytvárame dostatok príležitostí k pochopeniu vysokej hodnoty zdravia a prijatia zdravého životného štýlu ako základného životného postoja u žiakov. Ponukou záujmovývh činností podnecujeme zmysluplné využitie voľného času. 

Praktická škola

Cieľom praktickej školy je pripraviť žiakov na život v rodine, na sebaobsluhu, na rôzne jednoduché praktické práce, vrátane prác v domácnosti, zacvičiť ich v prácach profilujúceho voliteľného predmetu a na vykonanie jednoduchých pracovných činností spravidla pod dohľadom inej osoby.
Profil absolventa
Praktická škola je jedna z možností riešenia ďalšieho vzdelávania a následnej integrácie žiakov s mentálnym postihnutím do spoločnosti. Úlohou praktickej školy je pripraviť žiakov na život v rodine - na sebaobsluhu a praktické práce v domácnosti, zacvičiť ich v prácach profilujúceho voliteľného predmetu tak, aby mohli vykonávať zmysluplnú prácu v chránených pracoviskách. Praktická škola nie je profesijne zameraná na zvládnutie učebného odboru, preto po jej absolvovaní nezískavajú žiaci výučný list ale vysvedčenie o absolvovaní Praktickej školy so zameraním na pomocné práce v určitom odbore pod dohľadom zodpovednej osoby.

Stupeň vzdelania

Pre určenie stupňov vzdelávania používame klasifikáciu ISCED (ISCED 2C - nižšie stredné vzdelanie, ktoré je súčasťou základného vzdelania.

Vzdelávacie oblasti

Vzdelávacie oblasti sú okruhy, do ktorých patrí problematika vyčlenená z obsahu celkového vzdelávania. Vzdelávacie oblasti majú nadpredmetový charakter. Vo vzdelávacom programe pre praktickú školu je obsah vzdelávacích oblastí rozčlenený do vybraných učebných predmetov. Škola si môže do týchto vzdelávacích oblastí doplniť ďalšie predmety. Obsah vzdelávania v praktickej škole tvorí učivo povinných a voliteľných predmetov. Medzi všeobecnovzdelávacie predmety je zaradený slovenský jazyk a literatúra, matematika, výchova k mravnosti a k občianstvu, výtvarná výchova, hudobná výchova a telesná výchova.
Odborno-praktické predmety: rodinná výchova, zdravotná výchova, ručné práce a šitie, príprava jedál a výživa, domáce práce a údržba domácnosti - sú zamerané ako príprava na rodinný život.
Praktická škola sa výberom jednotlivých voliteľných predmetov profiluje podľa podmienok školy, zohľadňujúc špecifické podmienky regiónu. Profilujúcim predmetom môže byť ktorýkoľvek z voliteľných predmetov, ich kombinácia alebo iné predmety, zamerané na jednoduché pracovné činnosti vykonávané v chránených pracoviskách daného regiónu. Pre nezručných absolventov špeciálnej základnej školy vzdelávaných podľa variantu B, ktorí nemajú predpoklady pracovať v chránenom pracovisku, môže sa ako voliteľný profilujúci predmet zaviesť predmet "Domáce práce a údržba domácnosti", ktorý ich pripraví na sebestačnejší život v chránenom bývaní.

 

Poznáte toto zariadenie? Napíšte prosím referenciu.

Prihlásiť sa Registrovať

Pridať zariadenie

Ak ste v zozname nenašli zariadenie, ktoré poznáte, pridajte ho prosím, my sa ho pokúsime v dohľadnej dobe spracovať.

Poslať zariadenie

Daruj úsmev druhým

úsmevnahory.sk