1
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

300€ 100€ 50€ 20€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

100€ 55€ 15€ 5€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne
Špeciálna základná škola Vtáčkovce

ŠPECIÁLNE ŠKOLY A ŠKÔLKY

Špeciálna základná škola Vtáčkovce

Vtáčkovce 2, Vtáčkovce 044 47

+421 55 69 90 101

szs.vtackovce@gmail.com

szs-vtackovce.edupage.org

Špeciálna základná škola, Vtáčkovce 2 je štátna  škola s právnou subjektivitou. Škola je zriadená Okresným úradom v Košiciach. Poskytuje výchovu a vzdelávanie žiakom s mentálnym postihnutím.

Pri výchove a vzdelávaní žiakov s mentálnym postihnutím sa podľa § 94 ods. 2 písm. a) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 245/2008 Z. z.) postupuje podľa vzdelávacieho programu pre žiakov s mentálnym postihnutím.

 

Podľa § 97 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z., základná škola podľa § 94 ods. 2 písm. a), ktorá vzdeláva žiakov s mentálnym postihnutím alebo s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným postihnutím, sa vnútorne člení podľa stupňa mentálneho postihnutia žiakov na :

  • a) variant A pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia,
  • b) variant B pre žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia,
  • c) variant C pre žiakov s ťažkým alebo hlbokým stupňom mentálneho postihnutia alebo pre žiakov s mentálnym postihnutím, ktorí majú aj iné zdravotné postihnutie, sú držiteľmi preukazu zdravotne ťažko postihnutých a nemôžu sa vzdelávať podľa variantu A alebo B.

Škola je jednopodlažná, s počtom tried 6 a jednou učebňou. Vyučovací proces sa realizuje v dvoch zmenách. Výchova a vzdelávanie  uskutočňuje podľa Školského vzdelávacieho programu – Neučíme sa pre školu, ale pre život, vypracovaného na základe Štátneho vzdelávacieho programu ISCED1 pre deti a žiakov s mentálnym postihnutím vo všetkých variantoch  a to s využitím špeciálnych učebných pomôcok a kompenzačných pomôcok, ktoré spolu s učebnicami a špeciálne upravenými učebnými textami podľa špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb žiaka poskytuje bezplatne škola. Škola poskytuje pre žiakov zmysluplné trávenie voľného času prostredníctvom širokej ponuky záujmových útvarov.

Rada školy je ďalším orgánom, ktorý pôsobí na pôde školy. Pozostáva z deviatich členov.

Pre lepšiu informovanosť o dianí v škole máme zriadenú webovú stránku: szs-vtackovce.edupage.org. Všetci naši žiaci pochádzajú z marginalizovaného prostredia. Práve preto sa snažíme poskytnúť im príjemné prostredie, v ktorom sa budú cítiť dobre. Konečným cieľom školy je začlenenie žiakov do bežného života do takej miery, ktorá im umožní ďalšie vzdelávanie a úspešný vstup na trh práce.

Výchovný a vyučovací proces je prispôsobený individuálnym potrebám, možnostiam a schopnostiam žiakov vyplývajúcim z ich zdravotného znevýhodnenia – mentálneho postihnutia rôzneho stupňa alebo kombinácii s iným postihnutím. Škola patrí do siete špeciálnych škôl a poskytuje žiakom s mentálnym postihnutím vo veku od 6 do 16 rokov primárne (ISCED1) vzdelanie.

Veľkosť školy

Školu tvoria dve budovy. V hlavnej budove školy sa nachádza šesť klasických tried, jedna učebňa, chodba slúžiaca ako telocvičňa, jedna kuchynka, kde sa nachádza malá miestnosť pre uskladnenie desiatových balíčkov, miestnosť pre učiteľov a sociálne zariadenia. Veľkosťou sú triedy vyhovujúce.

V priestoroch vedľajšej budovy školy je  kancelária riaditeľa školy, zástupcu riaditeľa školy,  kancelária hospodára a sociálne zariadenie. Chýba školská dielňa na vyučovanie pracovného vyučovania, telocvičňa (momentálne nám na vyučovanie telesnej a športovej výchovy a zdravotnej telesnej výchovy slúži chodba) a zborovňa. Do areálu školy patrí školský dvor a školský pozemok, ktorý využívame  na vyučovanie prác na školskom pozemku v rámci pracovného vyučovania. Obidve  budovy sú  zabezpečené  elektronickým zabezpečovacím systémom. Škola je plnoorganizovaná, vzdelávame deti a žiakov od prvého ročníka do deviateho, resp. desiateho ročníka variant B a C.

Charakteristika žiakov

Špeciálnu základnú školu navštevujú žiaci z obcí Vtáčkovce, Kecerovce, Rankovce, Boliarov a Kráľovce. Žiaci majú rôzny stupeň mentálneho postihnutia, väčšina žiakov sa vzdeláva podľa variantu A, žiaci vzdelávaní podľa variantu B sú v triedach so žiakmi variantu A. Materinský jazyk väčšiny žiakov je rómsky. Väčšina žiakov pochádza zo sociálne znevýhodneného prostredia a z rodín v hmotnej núdzi. Vo výchovno-vzdelávacom procese je potrebné zohľadňovať zvýšenú unaviteľnosť, zníženú koncentráciu, reakcie na zmenu prostredia a mnohokrát aj sociálne zaostávanie. V Špeciálnej základnej škole, Vtáčkovce sú rešpektované špecifiká žiakov s mentálnym postihnutím, sú na nich kladené primerané požiadavky, podporuje sa ich sebarealizácia, sebadôvera a primeraná samostatnosť.

Poznáte toto zariadenie? Napíšte prosím referenciu.

Prihlásiť sa Registrovať

Pridať zariadenie

Ak ste v zozname nenašli zariadenie, ktoré poznáte, pridajte ho prosím, my sa ho pokúsime v dohľadnej dobe spracovať.

Poslať zariadenie

Daruj úsmev druhým

úsmevnahory.sk