1
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

300€ 100€ 50€ 20€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

100€ 55€ 15€ 5€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne
Spojená škola internátna v Prešove

ŠPECIÁLNE ŠKOLY A ŠKÔLKY

Spojená škola internátna v Prešove

Masarykova 11175/20C, Prešov 080 01

051 7480 181

szsizastupkyna@gmail.com

szsimasarykova.edupage.org

Špeciálna materská škola 

sa nachádza na prízemí Spojenej školy internátnej. V súčasnosti máme päť tried. Štyri triedy sa nachádzajú priamo v budove školy  a jedna trieda na alokovanom pracovisku v budove Detského domova na Požiarnickej ulici v Prešove.

Výchovno-vzdelávacia činnosť sa tu poskytuje deťom s mentálnym a viacnásobným postihnutím. V priestoroch  školy sú aj telocvičňa, multisenzorická  miestnosť a jedáleň, ktoré využívajú aj deti z materskej školy. K dispozícii majú deti tiež detské ihrisko pred školou, ktoré je vybavené detskými preliezačkami, pieskoviskom a hojdačkami.

K plneniu edukačných aktivít sú využívané  rôzne učebné pomôcky zakúpené vedením školy, získané od sponzorov alebo z projektovej činnosti.

Špeciálna základná škola - variant A,B,C
Vzdelávaci variant A.

Je určený pre žiakov s ľahkým mentálnym postihnutím.  V súčasnosti máme 6 tried, v ktorých sú žiaci vzdelávaní podľa Školského vzdelávacieho programu (viď dole). O dobrých výsledkoch našich absolventov "A" variantu svedčí aj 95% úspešnosť na prijímacích pohovoroch na rôzne odborné učilištia. Menej zruční absolventi môžu v štúdiu pokračovať v našej Praktickej škole, ktorá začala fungovať od školského roku 2006/07 a jej zameranie je v súčasnosti na - Domáce práce a údržba v domácnosti. Praktická škola má absolventov aj so zameraním - Tkanie na tkáčskom stave.

Vzdelávaci variant B.  

 Je určený pre stredne ťažko postihnutých žiakov, ktorí sú vzdelávaní podľa učebného plánu s výrazne redukovaným obsahom vzdelávania. V súčasnosti zabezpečuje vzdelávanie v tomto variante v štyroch triedach. Aj absolventi variantu "B", majú od školského roka 2006/07, možnosť pokračovať v štúdiu v našej Praktickej škole.

Vzdelávaci variant C.  

   Je určený pre žiakov ťažko mentálne postihnutých alebo viacnásobne postihnutých s kombinovaným postihnutím telesným a mentálnym. V súčasnosti škola má 7 tried variantu C, z toho tri triedy na elokovanom pracovisku Detského domova na ul . Požiarnickej v Prešove. Žiaci sú vzdelávaní podľa individuálneho vzdelávacieho programu (IVP), ktorý rešpektuje ich špecifické edukačné potreby a osobitosti. Vzdelávací proces v tomto variante je zabezpečovaný aj pedagogickými asistentkami.

Praktická škola 

je určená pre chlapcov aj dievčatá, menej zručných absolventov špeciálnej základnej školy vzdelávaných podľa variantu A a manuálne zručných absolventov variantu B a C. V šk. roku 2007/08 sme prvý krát otvorili triedu praktickej školy, so zameraním na Tkanie na tkáčskom stave. Máme učebne vybavené rôznymi tkáčskymi stavmi, na ktorých sa žiaci učia základné techniky tkania. Naša praktická škola však poskytuje aj iné vedomosti, napr. z oblasti domácich prác - základy nakupovania, varenia, upratovania a pod. Pomáhame našim študentom k väčšej samostatnosti v bežných životných situáciách aj v samoobslužných činnostiach. Štúdium trvá tri roky, je bezplatné a absolvent získa vysvedšenie o zacvičení na jednoduché praktické činnosti. Absolventi PŠ majú možnosť uplatniť sa v chránených dielňach či pracoviskách. Naša škola poskytuje aj možnosť týždenného ubytovania na internáte priamo v budove. Žiaci praktickej školy majú k dispozícii odborné učebne - kuchynku, tkáčsku dielňu, počítačovú miestnosť a telocvičňu, ako aj vyvýšené záhony v exteriéri.

Poznáte toto zariadenie? Napíšte prosím referenciu.

Prihlásiť sa Registrovať

Pridať zariadenie

Ak ste v zozname nenašli zariadenie, ktoré poznáte, pridajte ho prosím, my sa ho pokúsime v dohľadnej dobe spracovať.

Poslať zariadenie

Daruj úsmev druhým

úsmevnahory.sk