1
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

300€ 100€ 50€ 20€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

100€ 55€ 15€ 5€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne
Špeciálna základná škola Hnúšťa

ŠPECIÁLNE ŠKOLY A ŠKÔLKY

Špeciálna základná škola Hnúšťa

Zápotockého 127, Hnúšťa 981 01

047 5422540

szshnusta@gmail.com

szshnusta1.edupage.org

Špeciálna základná škola v Hnúšti bola založená v roku 1985, vtedy ako osobitná škola pre žiakov s mentálnym postihnutím.
Počas svojej existencie škola prešla mnohými kvalitatívnymi a kvantitatívnymi zmenami. Niekoľkokrát sa škola sťahovala. V súčasnosti sa škola nachádza v dvoch budovách bývalej MŠ a jasieľ.
Výchova a vzdelávanie 81 žiakov školy sa uskutočňuje v 12 triedach v ročníkoch 1.-9, v ktorých sa vyučuje podľa variantov A,B,C. Z dôvodu, že v meste a v okolí neexistuje predškolské zariadenie pre deti so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami, zriadili sme v škole prípravný ročník pre zlepšenie pripravenosti detí hlavne zo sociálne znevýhodneného prostredia pre vstup do školy.
Výchovu v odpoludňajších hodinách zabezpečuje jedno oddelenie ŠKD.
Veľkým prínosom pre prácu v škole je aj Centrum špeciálnopedagogického poradenstva.
Súčasťou školy je aj školská jedáleň.

Našim snažením v škole je už niekoľko rokov jej trvania harmonický vývin mentálne postihnutých detí, primeraná náročnosť na medziľudské vzťahy. Mentálne postihnutého jednotlivca je potrebné chápať ako bytosť s komplexom biologických, psychických a sociálnych daností, znakov, prejavov a dôsledkov, ktoré sa menia a môžu sa ovplyvňovať. V škole sa zameriavame na komplexnú diagnostiku žiakov, zlepšovanie výchovnej, preventívnej a psychoterapeutickej práce. Vo výchovno-vzdelávacom procese sa zameriavame na tvorivú motiváciu k zažívaniu úspechu, ktorá dokáže zaangažovať každé dieťa na aktívnom sebarozvoji, na správnom chápaní seba a sveta okolo seba. Vychádzame nie z individuálnych nedostatkov, ale naopak, zdôrazňujeme to, čo je na mentálne postihnutom jedincovi pozitívne, na čom sa dá budovať. Poznávame nielen problémy žiaka pri učení, ale najmä jeho prednosti, budujeme na jeho schopnostiach. Usilujeme sa dosiahnuť u žiakov najvyšší stupeň socializácie a najširšie a najúspešnejšie pracovné a spoločenské uplatnenie.

Poznáte toto zariadenie? Napíšte prosím referenciu.

Prihlásiť sa Registrovať

Pridať zariadenie

Ak ste v zozname nenašli zariadenie, ktoré poznáte, pridajte ho prosím, my sa ho pokúsime v dohľadnej dobe spracovať.

Poslať zariadenie

Daruj úsmev druhým

úsmevnahory.sk