1
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

300€ 100€ 50€ 20€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

100€ 55€ 15€ 5€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne
Základná škola s Materskou školou pri zdravotníckom zariadení v Dolnom Smokovci

ŠPECIÁLNE ŠKOLY A ŠKÔLKY

Základná škola s Materskou školou pri zdravotníckom zariadení v Dolnom Smokovci

Dolný Smokovec 70, Dolný Smokovec 059 81

+4210524425094

skola@nudtarch.sk

skolazz.edupage.org

Súčasťou Národného ústavu v Dolnom Smokovci je Základná škola s materskou školou, ktorá realizuje činnosť na úsekoch ZŠ, MŠ a ŠKD. Základná škola pri zdravotníckom zariadení zabezpečuje pomocou inovatívnych výchovných a vzdelávacích metód, prostriedkov a foriem  vzdelanie žiakom počas ich pobytu na liečení.

Základná škola
Škola sa nachádza v priestoroch ústavu.  Moderne zariadené triedy sú vybavené najnovšou počítačovou a multimediálnou technikou. V škole sa nachádzajú 2 učebne výpočtovej techniky so zavedeným internetom a interaktívne tabule. Výchovno – vzdelávací proces prebieha v súlade so záväznými pedagogickými dokumentmi a platnou školskou legislatívou. Je realizovaný prostredníctvom školských vzdelávacích programov.  V škole pracuje kolektív skúsených špeciálnych pedagógov, ktorí spĺňajú kritéria odbornej a pedagogickej spôsobilosti a majú dlhodobú prax s  prácou s deťmi, počas ich pobytu na liečení. Žiaci na hodinách jednotlivých predmetov nadväzujú na posledné učivo, ktoré prebrali v svojej kmeňovej škole, rozsah učiva sa prispôsobuje aktuálnym požiadavkám kmeňovej školy, s ktorou komunikujeme elektronicky. Vzdelávanie našich žiakov má individuálny charakter. Prioritou prístupu k  žiakovi je dynamická interakcia medzi špeciálnym pedagógom a žiakom. Základom tejto interakcie sú individuálne formy pedagogickej práce učiteľa so žiakom, využívanie špeciálnych učebných a kompenzačných pomôcok a osobitný a jedinečný prístup k žiakovi. V prípade, že zdravotný stav nedovoľuje žiakovi zúčastniť sa vyučovania v triede, poskytujeme možnosť vzdelávania na lôžku alebo v priestoroch na to určených. Naša základná škola zabezpečuje žiakom počas liečenia kontinuitu vo vyučovaní podľa ročníkovej príslušnosti v kmeňovej škole v takej miere, v akej to dovoľuje ich zdravotný stav, umožňuje bezproblémovú adaptáciu na pôvodný výchovno-vzdelávací proces, prispieva k úspešnému priebehu liečby a doliečovaniu prostredníctvom špeciálno-pedagogickej činnosti, poskytuje elektronicky informácie kmeňovej škole o zaradení a odchode žiaka z výchovno – vzdelávacieho procesu.

 Aby sme umožnili pre  každé dieťa bezproblémový prechod zo svojej kmeňovej školy do školy nášho typu a opačne,  pred nástupom na liečebný pobyt kmeňová škola vypĺňa tlačivo -  "Údaje o žiakovi", v ktorom  sa uvádzajú  základné osobné údaje o žiakovi a učivo, ktoré má žiak prebrať v našej škole počas jeho pobytu na liečení.  Tieto tlačivá  sú súčasťou návrhu na liečenie. V škole sa vyučujú  na prvom a druhom stupni všetky predmety, vrátane 3 cudzích jazykov (anglický, nemecký, ruský) len s menšou hodinovou dotáciou oproti kmeňovej základnej škole.  Vzhľadom na variabilitu učebných textov jednotlivých kmeňových škôl, si žiak  so sebou donesie vlastné učebnice,  pracovné zošity a zošity na všetky predmety.

Škola nevydáva vysvedčenie. Celkovo žiaka hodnotí kmeňová škola, ktorá je povinná brať do úvahy priebežné hodnotenie v škole pri zdravotníckom zariadení.  Po ukončení  liečby sa žiakovi elektronicky posiela záznam kmeňovej škole, v ktorom je uvedené posledné preberané učivo z jednotlivých predmetov a známky, ktoré v našej škole dostal počas pobytu na liečení.

Škola už tradične pripravuje pre žiakov množstvo mimoškolských aktivít, ktoré sú realizované kvalifikovanými vychovávateľmi v čase po vyučovaní na úseku ŠKD.

Školský klub detí
Školský klub detí zabezpečuje nenáročnú záujmovú činnosť podľa výchovného programu zameraného na prípr avu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie ich záujmov v čase mimo vyučovania. Ciele výchovy a vzdelávania sa v školskom klube detí realizujú prostredníctvom:  prípravy na vyučovanie, oddychovo-rekreačných a záujmových činností.

Materská škola
Trieda materskej školy  je súčasťou základnej školy  a nachádza sa na oddelení I. C. Navštevujú ju detí rôznych vekových skupín (od 2 do 6 rokov) v priebehu trvania ich liečeného pobytu, Hlavným cieľom predprimárneho vzdelávania v tunajšej materskej škole je zabezpečenie  komplexného  rozvoja ich osobnosti v súlade individuálnymi možnosťami každého dieťaťa. Pri usporiadaní denných činností dbáme na vyvážené striedanie činností, dodržiavanie zásad zdravej životosprávy, vytvárame časový priestor na hru a učenie a dodržiavame pevne stanovený čas na činnosti zabezpečujúce životosprávu. Prostredie triedy je bezpečné, hygienické, funkčné a estetické. Má vymedzené hrové a pracovné centrá, ktoré sú účelovo vybavené a slúžia na spontánne hry detí  a na špeciálnym pedagógom plánovanú a riadenú výchovno-vzdelávaciu činnosť. V priestoroch triedy je aj televízor, DVD prehrávač, počítače, športové náčinie, ktoré umožňujú spestrenie a modernizáciu výchovno - vzdelávacieho procesu.

Poznáte toto zariadenie? Napíšte prosím referenciu.

Prihlásiť sa Registrovať

Pridať zariadenie

Ak ste v zozname nenašli zariadenie, ktoré poznáte, pridajte ho prosím, my sa ho pokúsime v dohľadnej dobe spracovať.

Poslať zariadenie

Daruj úsmev druhým

úsmevnahory.sk