1
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

300€ 100€ 50€ 20€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

100€ 55€ 15€ 5€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne
Špeciálna základná škola Detva

ŠPECIÁLNE ŠKOLY A ŠKÔLKY

Špeciálna základná škola Detva

Obrancov mieru 879/9, Detva 962 12

045/545 5347

szsdetva@gmail.com

www.szsmierudt.edu.sk

Základným predmetom činnosti špeciálnej základnej školy je v zmysle platnej legislatívy zabezpečenie výchovy a vzdelávania žiakov s mentálnym postihnutím.

Výchova a vzdelávanie žiakov sa v škole prispôsobuje ich špeciálnym výchovno-vzdelávacím potrebám, na základe ktorých sa môže táto škola vnútorne diferencovať podľa druhu a stupňa zdravotného znevýhodnenia žiakov.

Na škole sú v súčasnosti vzdelávaní žiaci s ľahkým a stredným stupňom mentálneho postihnutia. Špeciálna základná škola má spravidla deväť až jedenásť ročníkov s možnosťou zriadenia prípravného ročníka. Dieťa s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia a so stredným stupňom mentálneho postihnutia môže začať plniť povinnú školskú dochádzku v prípravnom ročníku ak nedosiahlo školskú spôsobilosť, a nie je u neho predpoklad zvládnutia prvého ročníka.

Výchova a vzdelávanie sa v špeciálnej základnej škole uskutočňuje s využitím špeciálnych učebných pomôcok a kompenzačných pomôcok, ktoré spolu s učebnicami a špeciálne upravenými učebnými textami podľa špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb žiakov poskytuje bezplatne škola, v ktorej sa vzdeláva.

Od 1.1.1997 sme školou s právnou subjektivitou. Dňa 1.9.2000 bol zmenený názov školy na Špeciálnu základnú školu.

Zriaďovateľom školy je Okresný úrad v Banskej Bystrici.

V súčasnosti má škola 5 tried a jedno oddelenie školského klubu detí.

Pre realizáciu pracovného vyučovania môžeme využiť dielne i cvičnú kuchynku, čím sa kvalita vyučovacieho predmetu zvyšuje. Škola má vlastnú telocvičňu a žiacku i učiteľskú knižnicu.

Od roku 2004 sa naši žiaci učia pracovať s počítačmi v špeciálnej učebni.

Prvoradou snahou všetkých pedagogických pracovníkov školy je prípraviť našich žiakov na ďalšie vzdelávanie v odborných učilištiach a poskytnúť im základné teoretické a praktické vedomosti a zručnosti potrebné pre ďalšie uplatnenie sa v živote.

Ich snaha o zdokonalenie bola odmenená úspechmi, ktoré zaznamenali v projektovej činnosti. Vďaka nim škola disponuje interaktívnymi tabuľami, množstvom výučbových softvérov, dataprojektormi, vizualizérom a ďalšími učebnými pomôckami. Na škole je zriadená krajčírska a hrnčiarska dielňa. Do projektovej činnosti sa zapájame každoročne, stačí nahliadnuť na položku "Projekty", a dozviete sa viac.

Od školského roku 2009/2010 sa na škole výchovno vzdelávací proces realizuje podľa školského vzdelávacieho programu a výchovného programu školského klubu detí. Pre žiakov žiakov prvého stupňa bol zavedený vyučovací predmet dopravná výchova a výchova k sociálnemu správaniu.

V školskom roku 2014/2015 na škole začal svoju činnosť krúžok rómskeho jazyka.

Poznáte toto zariadenie? Napíšte prosím referenciu.

Prihlásiť sa Registrovať

Pridať zariadenie

Ak ste v zozname nenašli zariadenie, ktoré poznáte, pridajte ho prosím, my sa ho pokúsime v dohľadnej dobe spracovať.

Poslať zariadenie

Daruj úsmev druhým

úsmevnahory.sk