1
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

300€ 100€ 50€ 20€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

100€ 55€ 15€ 5€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne
Spojená škola internátna pre deti so sluchovým postihnutím v Kremnici

ŠPECIÁLNE ŠKOLY A ŠKÔLKY

Spojená škola internátna pre deti so sluchovým postihnutím v Kremnici

Československej armády 183/1, Kremnica 967 01

+421 45 6742 420

zsisp.kremnica@outlook.sk

zsispkremnica.edupage.org

Špeciálna materská škola pre deti so sluchovým postihnutím internátna

Špeciálna materská škola pre deti so sluchovým postihnutím internátna pripravuje deti predškolského veku na vstup do školy. Zabezpečuje a vyhodnocuje špeciálno-pedagogickú diagnostiku, psychologickú a medicínsku diagnostiku ako súvahu pred vyšetrením školskej zrelosti. Zabezpečuje a využíva cvičenia na odstránenie čiastočných oslabení výkonov v ŠMŠI. Vytvára podmienky pre včasnú diagnostiku špeciálnych vývinových porúch učenia alebo správania detí predškolského veku.

V našej materskej škole prebieha výchovno-vzdelávací proces formou opačnej integrácie, ktorá vyplýva z prebiehajúceho overovania projektu „Stimulácia rozvoja orálnej reči sluchovo postihnutých detí predškolského veku formou preventívnej integrácie“.

Deti sú rozdelené do 2 skupín - skupina sluchovo postihnutých detí a skupina počujúcich detí. Učiteľky intenzívne pracujú na spoločných programoch s deťmi so zameraním na rozvoj orálnej reči. Aktivity, hry, cvičenia sa sústreďujú na verbálnu diferenciáciu a na podporu rozvoja pozornosti a pamäte.

Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím Viliama Gaňu internátna

Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím Viliama Gaňu internátna v Kremnici poskytuje základné vzdelanie sluchovo postihnutým žiakom, buduje a rozvíja orálnu reč, zabezpečuje rozumovú výchovu v zmysle vedeckého poznania a v súlade so zásadami vlastenectva, humanity a demokracie, poskytuje mravnú, estetickú, pracovnú, zdravotnú, telesnú, ekologickú a umožňuje aj náboženskú a etickú výchovu žiakom.

Poskytuje žiakom II. stupňa výučbu cudzieho jazyka ako povinného predmetu, ktorý je predpokladom pokračovania štúdia na gymnáziu pre sluchovo postihnutú mládež, na strednej priemyselnej škole pre sluchovo postihnutú mládež a na strednom odbornom učilišti pre sluchovo postihnutú mládež končiacom maturitou. Základná škola internátna pre sluchovo postihnutých Viliama Gaňu v Kremnici pripravuje sluchovo postihnutých žiakov pre ďalšie vzdelávanie a prax.

Učebne sú vybavené modernými pomôckami, počítačovou technikou, audiometrickými kompenzačnými pomôckami, interaktívnou tabuľou, jazykovým laboratóriom.

Dominantou odborného vzdelávania je predmet ILC (individuálne logopedické cvičenia) a komunikačné zručnosti.

Špeciálna základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna 

Variant A
Poskytuje základné vzdelanie sluchovo a mentálne postihnutým žiakom, pripravuje ich pre ďalšie vzdelávanie na strednom odbornom učilišti pre sluchovo postihnutých.
Pripravuje ich na praktický život tak, aby sa mohli primerane integrovať do spoločnosti.

Variant B
Poskytuje žiakom, ktorí nemôžu zvládnuť obsah vzdelávania vo variante A základy vzdelania, ktoré by mohli byť spoločensky upotrebiteľné.
Pripravuje ich pre ďalšie vzdelávanie v praktickej škole.

Variant C
Špeciálna základná škola internátna pre sluchovo postihnutých vo variante C poskytuje základné vzdelanie žiakom s viacnásobným postihnutím a autizmom pomocou individuálnych vzdelávacích programov. Vzdelávanie žiakov zabezpečuje učiteľka s asistentkou. Vzdelávame aj žiakov, ktorí sú oslobodení od povinnosti dochádzať do školy. Učebné osnovy sa plnia formou individuálnych vzdelávacích programov, ktoré sú vypracované na základe diagnózy dieťaťa, ako i jeho individuálnych potrieb.

 

Poznáte toto zariadenie? Napíšte prosím referenciu.

Prihlásiť sa Registrovať

Pridať zariadenie

Ak ste v zozname nenašli zariadenie, ktoré poznáte, pridajte ho prosím, my sa ho pokúsime v dohľadnej dobe spracovať.

Poslať zariadenie

Daruj úsmev druhým

úsmevnahory.sk