1
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

300€ 100€ 50€ 20€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

100€ 55€ 15€ 5€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne
Špeciálna základná škola Snina

ŠPECIÁLNE ŠKOLY A ŠKÔLKY

Špeciálna základná škola Snina

Partizánska 1057, Snina 069 01

057 / 7682180

szs@in.slovanet.sk

szssnina.edupage.org

Naša škola má pomerne krátku históriu. Jej vznik sa datuje od školského roka 1988/89 a svoju činnosť začala pod názvom osobitná škola. V tom čase mala len štyri triedy. Napriek tomu, že škola nemala vlastnú budovu – triedy boli elokované v jednotlivých základných školách – vyučujúci pristupovali k plneniu svojich povinností, napriek sťaženým podmienkam a nedostatkom skúsenosti pracovať na tomto type školy, s náležitým nasadením a zápalom. Tieto atribúty nemohli ostať nepovšimnuté, čo so zvýšeným záujmom rodičov o vyučovanie ich detí v tunajšej škole viedlo k tomu, že od školského roka 1991/92 sa škola presťahovala do súčasných priestorov. Po rôznych vnútorných stavebných úpravách sa postupne utvorilo deväť tried, minitelocvičňa, drevo-kovo dielňa, cvičná kuchynka, kabinety a iné priestory, potrebné k čo najkvalitnejšej realizácii predpísaných učebných osnov. Nemalú zásluhu na tomto vývine mal jej  prvý riaditeľ PaedDr. Miroslav Űberall, pod vedením ktorého sa škola vyprofilovala na váženú a uznávanú inštitúciu. 

V začiatkoch svojej činnosti sa škola potýkala s akútnym nedostatkom kvalifikovaných špeciálnych pedagógov-psychopédov. Tento deficit bol postupne odstraňovaný a v súčasnosti je škola plne kvalifikovaná, čo sa na úrovni výchovno-vzdelávacej činnosti odzrkadľuje veľmi pozitívne. Okrem vyučovania  majú žiaci možnosť rozvíjať svoje záujmy v rozmanitých krúžkoch, blízke ich mentalite a stupňu poznania. Samozrejmosťou je diferencovaný prístup. Keďže účelom našej školy je vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorým ich postihnutie nedovoľuje vzdelávať sa v klasických základných školách, je spomínaný prístup nevyhnutný a spolu s dôrazom na ďalšiu humanizáciu a demokratizáciu výchovy a posiľňovaním zdravého sebavedomia rozvíja duševný vývin našich žiakov želateľným smerom. Samotné vyučovanie je orientované na rozvoj kreativity a tvorivosti detí, pričom dominatným predmetom je pracovné vyučovanie, ktoré je v porovnaní s tradičnými základnými školami v učebnom pláne dotované zvýšeným počtom vyučovacích hodín. V ostatných predmetoch vyučujúci kladú dôraz na osvojenie si spisovného jazyka v jeho písomnej i verbálnej podobe, na rozvoj vyjadrovacích a komunikatívnych schopností a v neposlednom rade aj na  výchovnosť vyučovania, keďže viacerí žiaci pochádzajú zo sociálne zabedbaného prostredia. V tomto našom úsilí hrá viac ako čokoľvek iné mimoriadnu úlohu pozitívna motivácia.

Poznáte toto zariadenie? Napíšte prosím referenciu.

Prihlásiť sa Registrovať

Pridať zariadenie

Ak ste v zozname nenašli zariadenie, ktoré poznáte, pridajte ho prosím, my sa ho pokúsime v dohľadnej dobe spracovať.

Poslať zariadenie

Daruj úsmev druhým

úsmevnahory.sk