1
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

300€ 100€ 50€ 20€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

100€ 55€ 15€ 5€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne
Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Rimavská Seč

ŠPECIÁLNE ŠKOLY A ŠKÔLKY

Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Rimavská Seč

Daxnerova ul. 265, Rimavská Seč 980 42

+421 47 5593192

szs.rimavskasec@post.sk

szsrimavskasec.edupage.org

Obec Rimavská Seč sa rozprestiera v jednej z najúrodnejších časti Gemera. Leží v Rimavskej kotline, 20 km juhovýchodne od okresného mesta Rimavská Sobota pri sútoku riek Rimava a Blh. V stredoveku bola najväčšou, najbohatšou a zemepisnou polohou najvýznamnejšou osadou. Osídľovanie dediny sa začalo začiatkom XII. storočia. . Dnes počet obyvateľov sa pohybuje okolo 2000 osôb. Nezanedbateľnou skutočnosťou, ktorá sa musí pripomenúť, je to, že už v sedemdesiatych rokoch 40% obyvateľstva tvorili Rómovia. Zaostalosť a primitívny život Rómov bola podnetom, aby sa venovala osobitná pozornosť ich výchove a socializácii. Na základnej škole v Rimavskej Seči preto hľadali riešenie ako sa venovať týmto žiakom, lebo vyžadovali oveľa väčšiu pozornosť, viac času na pochopenie učiva ako ostaní a vo väčšine prípadov aj brzdili ostatných žiakov v triede.

Psychologické vyšetrenia potvrdili, že nezanedbateľná časť žiakov má mentálne postihnutie a tak vtedajší Okresný národný výbor v Rimavskej Sobote podľa platnej legislatívy zriadil Osobitnú školu, ktorá vychádzala z požiadaviek adekvátneho vzdelávania žiakov, ktorých rozumové schopnosti neboli na úrovni intaktných detí. Celodenné výchovné pôsobenie, vytvorenie podnetného prostredia, individuálneho prístupu a zníženie nárokov vo výchovno-vzdelávacom procese dali vychutnať žiakom radosť z úspechu. 1.9.1986 sa oficiálne začala výučba.

Výučba sa prevádzala v popoludňajších hodinách v jednej triede základnej školy. Počet žiakov bol vtedy 12 /5 prvákov a 7 druhákov/. Medzičasom sa začínalo aj s opravou a rekonštrukciou budovy reformovanej cirkvi, ktorá mala slúžiť ako osobitná škola. Po rekonštrukcii budovy sa trieda potom presťahovala sem. V školskom roku 1988/89 sa škola rozširovala o ďalšiu triedu a bola zriadená aj dielňa na pracovné vyučovanie pre chlapcov. V tomto školskom roku sa otvorila aj školská družina, ktorá odvtedy nepretržite funguje. Do učiteľského zboru nastúpil jeden učiteľ a jedna vychovávateľka. 

Do školského roku 1994/95 škola fungovala ako dvojtriedna. Postupne pribudli nové lavice, stoličky, skrine, moderné učebné pomôcky. Učitelia so žiakmi zriadili záhradku a učebný program spestrili zaradením hodín záhradkárskych prác. Pre neustále zvyšujúci sa počet vyšetrených žiakov na základnej škole, v každom roku pribúdali noví žiaci a to si vyžadovalo ďalšie triedy. Problém bol len s učebňami. Riaditeľstvo základnej školy poskytlo vyučovacie priestory v budove svojej školy. V školskom roku 1995/1996 sa vyučovalo už v 4 triedach, s piatimi pedagógmi a s jednou vychovávateľkou. Počet žiakov narástol na 32. V roku 1999 škola dostala právnu subjektivitu a jej zriaďovateľom sa stal Krajský úrad v Banskej Bystrici. V tom istom roku dve triedy sa museli vysťahovať z priestorov základnej školy. Jedna z nich dostala miesto v školskej dielni a druhá bola presťahovaná do jednej miestnosti požiarnej zbrojnice obce. V školskom roku 2000/2001 škola bola premenovaná z osobitnej na špeciálnu základnú školu.

Od 1.1.2004 zriaďovateľom školy sa stal Krajský školský úrad v Banskej Bystrici a úplné oficiálne pomenovanie školy je: Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Rimavská Seč – Magyar Tannyelvű Speciális Alapiskola

Poznáte toto zariadenie? Napíšte prosím referenciu.

Prihlásiť sa Registrovať

Pridať zariadenie

Ak ste v zozname nenašli zariadenie, ktoré poznáte, pridajte ho prosím, my sa ho pokúsime v dohľadnej dobe spracovať.

Poslať zariadenie

Daruj úsmev druhým

úsmevnahory.sk