1
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

300€ 100€ 50€ 20€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

100€ 55€ 15€ 5€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne
Spojená škola v Dobšinej

ŠPECIÁLNE ŠKOLY A ŠKÔLKY

Spojená škola v Dobšinej

Nová 803, Dobšiná 049 25

058/7885940

szs.dobsina@gmail.com

szsdobs.edu.sk

V školskom roku 1981/82 sa v meste Dobšiná začala písať história Špeciálnej základnej školy, vtedy ešte Osobitnej školy. Hneď od jej vzniku začala aj činnosť školského klubu detí, kde sa okrem prípravy na vyučovanie realizovali žiaci aj v záujmovej činnosti. Odvtedy prešli bránami školy stovky žiakov, vystriedali sa pedagogickí zamestnanci, zmenami prechádzal aj výchovno-vzdelávací proces, menila sa celková organizácia a riadenie školy.

Na tejto ceste plnej zmien a inovácií bol vždy žiak, žiak, ktorý si v každej situácii určite zaslúži veľa pozornosti, pomoci, lásky, tolerancie a ľudského tepla. Tieto ľudské hodnoty neboli nikdy cudzie pedagogickému kolektívu našej školy a v tomto „Komenského duchu“- škola je dielňou ľudskosti, sa pokračuje aj v súčasnosti.

V našej škole sa prelína tvorivo-humánna výchova a vzdelávanie s prihliadnutím na mentálnu úroveň a jedinečnosť žiaka s akceptovaním aktuálnych podmienok školy. Okrem plnenia učebných osnov v rámci priameho výchovno-vzdelávacieho procesu si žiaci vyžadujú priestor aj na rôzne manuálne a záujmové činnosti.

Ponuka zo strany školy je naozaj pestrá a úspechy našich žiakov v záujmovej oblasti presahujú aj rámec školy, mesta a niekedy aj Slovenska. Veľkej obľube sa tešia spoločné celoškolské aktivity, tiež integračné aktivity, kde sa stretávajú so svojimi rovesníkmi z iných škôl a školských zariadení a veľmi aktívna je aj krúžková činnosť.

Naši žiaci sa v škole cítia dobre, v pohode, radi súťažia, zabávajú sa a tešia sa z každého prežitého dňa. My, pedagogickí zamestnanci robíme zase všetko preto, aby naši žiaci odchádzali zo školy – do života spokojní a hlavne šťastní. Za veľký úspech považujeme zaradenie ODBORNÉHO UČILIŠŤA do siete škôl a školských zariadení MŠ SR /šk.rok 2002/2003/,ktoré je po stránke riadenia a hospodárenia pričlenené k ŠZŠ.

Začínalo sa s učebným odborom spracovanie dreva so zameraním na stolársku výrobu,neskôr pribudol učebný odbor zdravotníctvo so zameraním na zdravotnícke a sociálne zariadenia a teraz aj učebný odbor výroba konfekcie so zameraním na šitie odevov a odevnej konfekcie.

Prvé kroky neboli bez problémov, ale dnes kráčame v ústrety aktívnej, tvorivej a úspešnej budúcnosti. Rušný školský život v OU pulzuje v pravidelnom tempe. Okrem teoretického vyučovania kladieme dôraz najmä na rozvoj manuálnych zručností v danom učebnom odbore s aplikáciou na prax a uplatnením sa na trhu práce. Zavŕšením snaženia školy – mať systém a náväznosť v oblasti špeciálneho školstva v našom mikroregióne je zariadenie ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKEJ PORADNE pri ŠZŠ, ktorá začala svoju činnosť v marci 2005. Prvé výsledky a skúsenosti dokazujú opodstatnenosť tohto kroku a okrem skvalitňovania našej internej výchovno-vzdelávacej práce ponúkame špeciálno-pedagogické poradenstvo aj základným a materským školám z okolia Dobšinej.

Dnešný IMIDŽ školy je výsledkom dlhoročnej mravenčej  a obetavej práce všetkých tých ľudí, ktorí svojim profesionálnym prístupom a ľudským snažením dávajú škole a jej žiakom kus  svojho života a určite aj kus svojho srdca…

V súčastnosti sa v ŠZŠ a OU spolu vzdeláva 147 žiakov. Dnes má škola svoje jasné ciele, plány, svoj program a systematické krátkodobé aj dlhodobé ciele, ktoré v konečnom dôsledku sledujú rast osobnosti samotného žiaka, zvyšovanie jeho vzdelanostnej úrovne a hlavne jeho prirodzenú integráciu do spoločnosti po ukončení školy. Napriek mnohým problémom sú naše pohľady do budúcnosti optimistické. Veríme v podporu a pochopenie všetkých zainteresovaných do problematiky špeciálneho školstva, v podporu a pochopenie rodičov našich žiakov a v podporu  a pochopenie verejnej mienky najbližšieho okolia.

Odborné učilište

Odborné učilište v Dobšinej bolo zaradené do siete škôl a školských zariadení MŠ SR od septembra roku 2002 a svoju činnosť začalo v súlade so zriaďovacou listinou vydanou KŠÚ v Košiciach zo dňa 1.8.2002 pod číslom 2002/00654 a pôvodne bolo po stránke riadenia a hospodárenia pričlenené k Špeciálnej základnej škole v Dobšinej.

Od 1.9.2009 je OU organizačnou zložkou Spojenej školy, Nová 803, Dobšiná.

Materiálno technické vybavenie:

Materiálno technické vybavenie školy spĺňa najnutnejšie požiadavky bežnej prevádzky školy, ale modernizáciu by si už vyžadovalo zariadenie tried novým školským nábytkom.

Ukončila sa rekonštrukcia a modernizácia budovy školy v rámci projektu Regionálneho operačného programu 1 – infraštruktúra vzdelávania / zateplenie celej fasády budovy školy, výmenu okien, výmenu strešnej krytiny a bezbariérový prístup, z vnútorného vybavenia je to nová dielňa pre OU a jedna počítačová učebňa.

Poznáte toto zariadenie? Napíšte prosím referenciu.

Prihlásiť sa Registrovať

Pridať zariadenie

Ak ste v zozname nenašli zariadenie, ktoré poznáte, pridajte ho prosím, my sa ho pokúsime v dohľadnej dobe spracovať.

Poslať zariadenie

Daruj úsmev druhým

úsmevnahory.sk