1
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

300€ 100€ 50€ 20€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

100€ 55€ 15€ 5€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne
Základná škola s materskou školou pri zdravotníckom zariadení v Nitre

ŠPECIÁLNE ŠKOLY A ŠKÔLKY

Základná škola s materskou školou pri zdravotníckom zariadení v Nitre

Špitálska 6, Nitra 949 01

037/ 6545299

zsmsfn@gmail.com

www.zsspitalskanr.edu.sk

Základná škola s materskou školou pri zdravotníckom zariadení v Nitre oslávila v roku 2005 už 50 rokov svojej existencie. Zásluhy na jej vzniku patria predovšetkým zakladateľovi špeciálnej pedagogiky na Slovensku – profesorovi Viliamovi Gaňovi. Na jeho priamy podnet dekrétom Povereníctva školstva a KNV – odboru školstva v Nitre od 15. marca 1955 bola zriadená  Škola pri Krajskom ústave národného zdravia v Nitre.

Prvými žiakmi školy boli malí pacienti krčného a detského oddelenia. Vyučujúcou a zároveň prvou riaditeľkou školy bola Mária Ballová, ktorá vykonávala súčasne aj funkciu krajskej logopédky. Po prekonaní počiatočných ťažkostí s nedostatkom vhodných priestorov, učební a školských pomôcok, bolo potrebné vyriešiť problém s narastajúcim počtom detských pacientov. Preto bola otvorená ďalšia trieda. Postupne sa zlepšovali materiálno - priestorové podmienky, zvyšoval sa počet tried a náplň práce pedagógov sa rozšírila o organizovanie tzv. výchovných odpoludní.  Tieto viedli ku vzniku školskej družiny, neskôr školského klubu detí. Od roku 1983 - 1988 bola riaditeľkou Gréta Mikulová. Po nej vedením školy bola poverená PaedDr. Gabriela Bálešová, ktorá vo funkcii riaditeľky zotrvala až do roku 2004.Vďaka nej škola získala nové priestory pre výučbu detí a tiež lepšie materiálno - technické vybavenie.

V roku 1986 bola vytvorená materská škola pre hospitalizované deti predškolského veku, neskôr bola pričlenená k základnej škole. V roku 1997 Krajský školský úrad v Nitre zriadil rozpočtovú organizáciu s právnou subjektivitou pod názvom  Základná škola a Materská škola pri  NsP v Nitre, neskôr sa názov školy zmenil na Základnú školu a Materskú školu pri Fakultnej nemocnici, dnes funguje pod názvom  Základná škola s materskou školou pri zdravotníckom zariadení , Špitálaka 6, Nitra.

Poslanie školy

Úlohou školy je prostredníctvom edukačného procesu, v spolupráci so zdravotníckym personálom, napomáhať ozdravnému procesu, zmierňovať stresové stavy vyplývajúce z hospitalizácie a vyplniť medzery vo vedomostiach zapríčinené absenciou v škole.

Niektoré diagnózy si vyžadujú dlhodobú hospitalizáciu, prípadne opakované zákroky a liečbu, čím sa narušuje kontinuita vzdelávania v kmeňovej škole. Špeciálni pedagógovia našej školy musia túto medzeru vyplniť.

Cieľovou skupinou sú deti a žiaci vo veku 2 – 18 rokov, ktorí sú pacientmi rôznych oddelení fakultnej nemocnice.

Činnosť školy zahŕňa:

  •         výchovno – vzdelávaciu prácu s deťmi predškolského a školského veku
  •         záujmovú prácu s deťmi až do veku 18 rokov
  •         terapeutickú činnosť
  •         relaxačné a dychové cvičenia
  •         vychádzky, exkurzie , účasť na tvorivých dielňach a rôznych kultúrnych a športových podujatiach
  •         možnosť práce s počítačom formou hier a učebných programov
  •         využívanie stimulačných programov a situačných hier
  •         aktvizáciu tvorivého potenciálu detí zapojením do súťaží a projektov

Poznáte toto zariadenie? Napíšte prosím referenciu.

Prihlásiť sa Registrovať

Pridať zariadenie

Ak ste v zozname nenašli zariadenie, ktoré poznáte, pridajte ho prosím, my sa ho pokúsime v dohľadnej dobe spracovať.

Poslať zariadenie

Daruj úsmev druhým

úsmevnahory.sk