1
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

300€ 100€ 50€ 20€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

100€ 55€ 15€ 5€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne
Špeciálna Základná škola s Materskou školou Internátna Liptovský Ján

ŠPECIÁLNE ŠKOLY A ŠKÔLKY

Špeciálna Základná škola s Materskou školou Internátna Liptovský Ján

Kúpeľná 97, Liptovský Ján 032 03

044/5263362

zastupca@szsilj.sk

szsilj.sk/

Materská škola

Sme špeciálna materská škola internátna s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorá sa nachádza v krásnom prostredí obce Liptovský Ján. Deťom vo veku od 2 do 6 rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou poskytujeme komplexnú starostlivosť už 10 rokov.  Od septembra 2017 sa naše deti vzdelávajú v zrekonštruovaných priestoroch pri špeciálnej základnej škole, ktorá je jej súčasťou.
Naša materská škola má 3 špeciálne triedy a 1 triedu pre deti s poruchou autistického spektra. V každej z nich sa preferuje individuálny prístup a špeciálna edukácia pod dohľadom erudovaných pedagógov, asistentov a vychovávateľov, a to s denným, týždenným a mesačným pobytom.

Škôlka je určená najmä pre deti:

s nápadným zaostávaním v bežnej materskej škole,
deti s emočnými poruchami, s oneskoreným psychomotorickým vývinom,
s mentálnym postihnutím, s viacnásobným postihnutím,
s poruchou autistického spektra,
deti s Downovým syndrómom, inými rôznymi syndrómami.
V našom zariadení ponúkame pre deti:

láskavý prístup a rodinnú atmosféru počas pracovného vyťaženia rodičov,
diagnostický pobyt a vhodnú adaptáciu na nové prostredie podľa individuálnych potrieb dieťaťa,
vysokú odbornosť všetkých zamestnancov s profesionálnym prístupom k deťom,
komplexný zdravotný, sociálny, rehabilitačný servis,
intenzívnu individuálnu i skupinovú logopedickú intervenciu v rukách školského logopéda,
využitie kognitívneho tréningu s vysoko kvalitným a moderným nástrojom – CogniPlus a použitie prístrojovej techniky – Neurofeedback, Biofeedback pod vedením certifikovaného špecialistu v našom zariadení,
SNOEZELEN – viacpodnetovú miestnosť, bazálnu stimuláciu, canisterapiu,
ďalšie terapie: dramatoterapia, muzikoterapia, biblioterapia, aquaterapia, hydroterapia, spoluprácu s externými špecialistami na rôzne vývinové oblasti.

Základná škola

Špeciálna základná škola internátna, vytvára podmienky pre systematické budovanie hygienických návykov, zdokonaľovanie sebaobslužných činností detí. Prostredníctvom kreatívnej pracovnej a telesnej výchovy nielen zvyšuje úroveň jemnej a hrubej motoriky, celkovej pohybovej koordinácie ale v podstatnej miere prispieva k dosiahnutiu bio-psycho-sociálnej rovnováhy a šťastia z dosiahnutých úspechov. Zabezpečuje získavanie a rozvoj sociálnych skúseností a zručností. Profesionálna orientácia s prihliadnutím na reálne možnosti dieťaťa a zákonného zástupcu dieťaťa.

Veková kategória pre ŠZŠ jeod 6 rokov do 16 rokov.

Deti sa vzdelávajú – prípravný ročník:

 • A.variant
 • B.variant
 • C.variant

Vstupná diagnostika po príchode dieťaťa do zariadenia:

 • rodinná anamnéza – sociálny pracovník
 • osobná anamnéza – sociálny pracovník
 • výchovnoedukačný proces – špeciálny pedagóg, učiteľ, vychovávateľ
 • psychologická diagnostika – psychológ
 • úroveň komunikačných schopností – logopéd
 • poruchy správania – etopéd
 • zdravotný stav – zdravotná sestra
 • rehabilitačná diagnostika – rehabilitačný pracovník
 • záverečné doporučenie a prognózy, odporúčanie konkrétneho modelu a programu edukácie (zaradenie dieťaťa, príslušný typ vzdelávania, na čo je potrebné prihliadať, potreby dieťaťa pri jeho pedagogickom vedení, postupy pri
 • adaptácii, čomu sa venovať a čo trénovať, čo posilňovať, ako dieťa hodnotiť, oceňovať, motivovať, na čo dbať pri dosahovaní zmien v jeho prejavoch – sociálny pracovník, psychológ, špeciálny pedagóg (učiteľ, vychovávateľ),
 • etopéd, logopéd, zdravotná sestra, rehabilitačný pracovník).
 • posudzovanie funkčnosti modelu edukácie a jeho úspešnosti v závislosti od variability potrieb edukovaného jednotlivca.

 

Poznáte toto zariadenie? Napíšte prosím referenciu.

Prihlásiť sa Registrovať

Pridať zariadenie

Ak ste v zozname nenašli zariadenie, ktoré poznáte, pridajte ho prosím, my sa ho pokúsime v dohľadnej dobe spracovať.

Poslať zariadenie

Daruj úsmev druhým

úsmevnahory.sk