1
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

300€ 100€ 50€ 20€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

100€ 55€ 15€ 5€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne
Liečebno-výchovné sanatórium Košice

ŠPECIÁLNE ŠKOLY A ŠKÔLKY

Liečebno-výchovné sanatórium Košice

Tešedíkova 3, Košice 040 01

055/685 51 74

riaditelka@lvsbarca.sk

www.lvsbarca.sk

Liečebno-výchovné sanatórium (LVS) poskytuje psychologickú, psychoterapeutickú starostlivosť a výchovu a vzdelávanie deťom s vývinovou poruchou učenia a deťom s poruchami aktivity a pozornosti, u ktorých ambulantná starostlivosť neviedla k náprave, na základe

  • žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa,
  • dohody so zariadením, v ktorom sa vykonáva rozhodnutie súdu,
  • právoplatného rozhodnutia súdu o uložení výchovného opatrenia,
  • právoplatného rozhodnutia súdu alebo príslušného orgánu sociálno-právnej ochrany deti a sociálnej kurately o uložení výchovného opatrenia, ak ide o denné zariadenie.

LVS je zriadené ako interátne zariadenie s celoročnou prevádzkou.

LVS je špeciálnym školským zariadením v zmysle výchovnej prevencie pre deti vo veku od 6 do 15 rokov, žiakov 1.- 9. ročníka ZŠ so špecifickými výchovno-vzdelávacími potrebami (poruchami učenia a správania).

Zameriava sa na pomoc deťom, ktoré trpia napríklad dyslexiou, dysgrafiou, dysortografiou, dyskalkúliou, hyperaktivitou, emocionálnymi ťažkosťami a v dôsledku toho majú problémy v učení, resp. i v správaní na svojich kmeňových základných školách.

Súčasťou LVS je plnoorganizovaná základná škola 1.- 9. ročník.

LVS poskytuje deťom celotýždňovú odbornú starostlivosť vrátane víkendov, v priebehu školského roka, s výnimkou obdobia školských prázdnin.

Deti sa vzdelávajú podľa osnov ZŠ, v triedach s výrazne zníženým počtom žiakov /8-10/, pod vedením kvalifikovaných a skúsených učiteľov.

Odborný personál tvoria ďalej špeciálni a liečební pedagógovia, logopéd /korekcia učebných ťažkostí, náprava špecifických porúch učenia/, psychológovia /sledovanie psychického stavu detí, poradenstvo a psychoterapia/, odborní a skúsení vychovávatelia /činnostná terapia, športová a záujmová činnosť, optimalizácia citového vývinu, korekcia miernejších porúch správania/, detský psychiater  a zdravotná sestra.

Súčasťou LVS sú aj športové ihriská, telocvičňa, posilňovňa, keramická a relaxačná miestnosť a herne pre deti.

Za pobyt dieťaťa platia rodičia čiastočnú úhradu, v zmysle príslušných predpisov, ktorého výška sa určuje podľa príjmu a aktuálnej sociálnej situácie rodičov. Rodičia sa podieľajú na úhrade vreckového, cestovných nákladov na MHD, liekov a zdravotného materiálu.

Zriaďovateľom LVS Barca je Okresný úrad Košice 

Poznáte toto zariadenie? Napíšte prosím referenciu.

Prihlásiť sa Registrovať

Pridať zariadenie

Ak ste v zozname nenašli zariadenie, ktoré poznáte, pridajte ho prosím, my sa ho pokúsime v dohľadnej dobe spracovať.

Poslať zariadenie

Daruj úsmev druhým

úsmevnahory.sk