1
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

300€ 100€ 50€ 20€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

100€ 55€ 15€ 5€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne
Špeciálna základná škola Ostrovany

ŠPECIÁLNE ŠKOLY A ŠKÔLKY

Špeciálna základná škola Ostrovany

Kostolná 11/10, Ostrovany 082 22

+421 911858361

szsostrovany@gmail.com

specialzs-ostrovany.edupage.org

Vzhľadom na značné percento školských zlyhaní rómskych žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a vychádzajúc z dlhodobej stratégie vlády SR a MŠ SR -reorganizáciou vzdelávacieho a vyučovacieho procesu a vytváraním podmienok pre zmeny v jeho systéme umožniť i rómskym žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia rovnakú úspešnosť ako žiakom z majoritnej populácie je potrebné, aby boli využité, podporené a uvedené do praxe efektívne alternatívne formy vzdelávania.

Škola by mala, v súlade so svojím spoločenským poslaním a funkciami, uplatňovať nové trendy v riadení, vo výchovno-vzdelávacom pôsobení a redefinovať svoje ciele v úzkej súčinnosti so sociálnym prostredím a jeho požiadavkami - pripraviť žiakov pre pokračovanie v štúdiu s cieľom získať potrebné vzdelanie pre povolanie a bezproblémové zapojenie sa do do pracovného procesu a bezproblémovú integráciu do spoločnosti. Pestovanie kreatívneho myslenie u žiakov, podpora kooperatívneho štýlu práce, vysoká kvalita výkonu, kontinuálne hodnotenie výsledkov práce, učenie sa z vlastnej skúsenosti, rýchle prispôsobovanie meniacim sa podmienkam, podpora komunikácie, pozitívnej klímy a uplatňovanie tvorivého humanistického prístupu sú základnými predpokladmi úspešnosti.

Rešpektovať a realizovať práva dieťaťa v zmysle dohovoru OSN. Flexibilne reagovať na potreby žiakov vytváraním projektov, alternatívnych vzdelávacích programov doplňujúcich výchovno-vzdelávacie poslanie školy. V širšej miere k tomuto cieľu využívať mimoškolskú činnosť, nadácie, krúžky a pod.

Presvedčiť rodičov a žiakov o význame vzdelávania a jeho pozitívnom vplyve na ďalšiu kvalitu života jednotlivca a rodiny v sociálnej a spoločenskej oblasti.

Poznáte toto zariadenie? Napíšte prosím referenciu.

Prihlásiť sa Registrovať

Pridať zariadenie

Ak ste v zozname nenašli zariadenie, ktoré poznáte, pridajte ho prosím, my sa ho pokúsime v dohľadnej dobe spracovať.

Poslať zariadenie

Daruj úsmev druhým

úsmevnahory.sk