1
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

300€ 100€ 50€ 20€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

100€ 55€ 15€ 5€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne
VÚDPaP - Výskumný ústav detskej psychológie

ODBORNÍCI A PERSONÁL V OBLASTI ROZVOJA INTELEKTU

VÚDPaP - Výskumný ústav detskej psychológie

Cyprichova 42, 831 53, Bratislava

+421 2 4342 0973

vudpap@vudpap.sk

www.vudpap.sk

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) je jediným pracoviskom v Slovenskej republike, ktoré sa zameriava na komplexný výskum psychologických aspektov vývinu detí a mládeže a na výskum podmienok, ktoré tento vývin ovplyvňujú.

Kľúčové oblasti výskumu:

  • Psychický vývin detí bežnej populácie
  • Špecifiká psychického vývinu detí minoritných skupín (postihnutých, nadaných, sociálne znevýhodnených)
  • Sociálny vývin detí a mládeže

Praktické činnosti:

  • Detské centrum pre vzdelávanie a výskum VÚDPaP poskytuje komplexnú multidisciplinárnu starostlivosť deťom so špeciálnymi potrebami a ich rodinám, ako aj poradenské konzultácie školám a školským zariadeniam, ktoré s týmito deťmi pracujú.
  • Odborní pracovníci Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie poskytujú poradenské služby deťom, ich rodičom a učiteľom pri problémoch detí v oblasti kognitívneho, sociálneho, emocionálneho a školského vývinu a v oblasti profesijnej orientácie.

Informačné a publikačné aktivity:

Informačno-edičné stredisko VÚDPaP disponuje dobre vybavenou odbornou knižnicou, ktorá poskytuje svoje služby nielen zamestnancom VÚDPaP, ale aj externým užívateľom – odborníkom príbuzných profesií, pracovníkom univerzít a vysokoškolským študentom. Zostavuje rešerše a bibliografie z oblastí vývinovej, pedagogickej a školskej psychológie, detskej patopsychológie a sociálnej patológie.
VÚDPaP vydáva štvrťročník Psychológia a patopsychológia dieťaťa, ktorý je jediným odborným psychologickým časopisom vychádzajúcim v slovenčine. Uverejňuje aj príspevky v českom jazyku. Každá štúdia má anglický súhrn. Príležitostne vydáva aj neperiodické odborné monografie a zborníky.

Metodické, školiace a vzdelávacie aktivity:

VÚDPaP úzko spolupracuje so školskými zariadeniami výchovného poradenstva a prevencie, prostredníctvom Sekcie metodických a vzdelávacích činností zabezpečuje pre ich pracovníkov metodické, školiace a supervízne aktivity.
V spolupráci s renomovanými vydavateľstvami testov pripravuje ústav slovenské verzie psychodiagnostických nástrojov určených deťom a mládeži.
Odborné úseky VÚDPaP-u zabezpečujú pre študentov Filozofickej a Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského a Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity výberové prednášky, exkurzie, odborné praxe a stáže.
Ústav organizuje tiež vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov v oblasti práce s nadanými deťmi, deťmi s poruchami správania a kariérového poradenstva.

Poznáte toto zariadenie? Napíšte prosím referenciu.

Prihlásiť sa Registrovať

Pridať zariadenie

Ak ste v zozname nenašli zariadenie, ktoré poznáte, pridajte ho prosím, my sa ho pokúsime v dohľadnej dobe spracovať.

Poslať zariadenie

Daruj úsmev druhým

úsmevnahory.sk