1
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

300€ 100€ 50€ 20€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

100€ 55€ 15€ 5€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne
Spojená škola Gyulu Szabóa v Dunajskej Strede

ŠPECIÁLNE ŠKOLY A ŠKÔLKY

Spojená škola Gyulu Szabóa v Dunajskej Strede

Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda 929 01

0315524226

riaditelstvo@spojenaskolads.sk

spojskolads.edupage.org

Spojená škola, Gyulu Szabóa 1 v Dunajskej Strede má tieto organizačné zložky:

  •  Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským.

Zabezpečuje výchovu a vzdelanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami ( žiakov s mentálnym postihnutím, kombinovaným postihnutím, žiakov s autizmom).

V školskom roku 2010/2011 zabezpečuje výchovu a vzdelanie v dvoch triedach pre žiakov s mentálnym postihom a s viacnásobným postihom spolu 21 žiakom, z ktorých 10 žiakov je vzdelávaných  podľa individuálneho vzdelávacieho programu v rozsahu 2x2 vyučovacie hodiny týždenne, a 11 žiakov je vzdelávaných podľa B variantu.

V dvoch triedach pre 8 žiakov  zabezpečuje vzdelanie pre žiakov postihnutých autizmom.

Špeciálna škola zabezpečuje vzdelávanie v 10 ročníkoch najviac však do dovŕšenia 18 roku veku.

Cieľom  Špeciálnej školy je zabezpečiť pre absolventov našej školy výchovu a vzdelanie s prihliadnutím na ich formu a úroveň mentálneho postihnutia , všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa.

Našim hlavným poslaním je príprava žiakov na „skutočný“ život v spoločnosti.

  • Praktická škola s vyučovacím jazykom maďarským.

Poskytuje vzdelanie a prípravu na jednoduché pracovné činnosti žiakov s mentálnym postihnutím, pripravuje žiakov na život v rodine, na sebaobsluhu a praktické práce v domácnosti a zacvičuje ich na vykonávanie práce tak, aby mohli  vykonávať jednoduché pracovné činnosti pod dohľadom.

V školskom roku 2010/2011 poskytujeme vzdelávanie v 2 triedach praktickej školy.

Vzdelávanie v praktickej škole je trojročné. Poskytuje možnosť vzdelávania pre absolventov Špeciálnej základnej školy, ktorí sa vzhľadom na svoj zdravotný stav neumiestnili na odborných učilištiach.

Cieľom praktickej školy je príprava žiakov na potrebné praktické zručnosti ako aj prehlbovanie manuálnej zručnosti a sebaobsluhy. Žiaci si môžu rozšíriť svoje vedomosti a zručnosti získané v špeciálnej základnej škole, ktoré sú potrebné a nepostrádatelné pre život v domácnosti  prípadne jednoduchej pracovnej činnosti.

 

Poznáte toto zariadenie? Napíšte prosím referenciu.

Prihlásiť sa Registrovať

Pridať zariadenie

Ak ste v zozname nenašli zariadenie, ktoré poznáte, pridajte ho prosím, my sa ho pokúsime v dohľadnej dobe spracovať.

Poslať zariadenie

Daruj úsmev druhým

úsmevnahory.sk