1
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

300€ 100€ 50€ 20€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

100€ 55€ 15€ 5€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne
ŠCPP v Poprade

ODBORNÍCI A PERSONÁL V OBLASTI ROZVOJA INTELEKTU

ŠCPP v Poprade

Partizánska 2, Poprad 058 01

0911 467 611

cspppoprad@gmail.com

www.cspppoprad.sk

Centrum špeciálnopedagogického poradenstva v Poprade je zriadené pri Špeciálnej základnej škole na Partizánskej ulici v Poprade. Vzniklo v roku 2001 pod názvom špeciálnopedagogická poradňa. Od roku 2008 pracuje pod názvom Centrum špeciálnopedagogickej starostlivosti. CŠPP Poprad zameriava poskytuje svoje komplexné služby  predovšetkým deťom a mládeži so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami, so zdravotným postihnutím. Svoje špeciálnopedagogické, psychologické, rehabilitačné a ďalšie služby poskytuje deťom so všetkými druhmi  postihnutia:  deťom  s mentálnym, s telesným, so sluchovým postihnutím, deťom s narušenou komunikačnou schopnosťou, s viacnásobným postihnutím, deťom so špecifickými poruchami učenia, klientom s autizmom a inými pervazívnymi  poruchami.

Klientom poskytujeme komplexnú starostlivosť – od vyhľadania dieťaťa so špeciálnymi potrebami, cez špeciálnopedagogickú a psychologickú diagnostiku, vypracovanie individuálneho plánu klienta, jeho realizáciu, pravidelné reedukácie, prácu s rodinou klienta, pomoc pri zaškolení klienta, pomoc pri individuálnej integrácii klienta v bežných materských, základných, stredných školách,  metodickú pomoc pedagógom a iným osobám. Pomoc klientom poskytujeme pomoc aj v domácom prostredí – terénny špeciálny pedagóg dochádza ku klientom aj domov.

Komplexnosť služieb spočíva tiež v personálnom obsadení CŠPP:  v poradni pracuje psychológ, logopéd, fyzioterapeuti, psychopédi, etopéd, surdopéd, somatopéd, špeciálny pedagóg špecializujúci sa na raný vek a na autizmus, výchovné poradenstvo.

Spádovou oblasťou CŠPP v Poprade  je okres Poprad, naše služby  vyhľadávajú klienti aj zo vzdialenejších okresov – Kežmarok, Rožňava, Vranov n/ Topľou, Prešov, Medzilaborce, Rožňava, Stará Ľubovňa.

Pri vzdelávaní a výchove žiakov využívame špeciálne metódy ako napr. splývavé čítanie, mnemotechnická metóda,  biofeedback, arteterapia, muzikoterapia,  ergoterapia, biblioterapia, bazálna stimulácia, snoezelen, metóda montessori,  využívanie moderných kompenzačných pomôcok, využívanie najnovších informačných technológií.

Veríme v prísne individuálny prístup ku každému dieťaťu a jeho rodine. Rešpektujeme ciele každej rodiny. Každý klientovi vypracujeme  vlastný individuálny plán, rešpektujúci jeho špeciálne výchovno- vzdelávacie potreby.

Poznáte toto zariadenie? Napíšte prosím referenciu.

Prihlásiť sa Registrovať

Pridať zariadenie

Ak ste v zozname nenašli zariadenie, ktoré poznáte, pridajte ho prosím, my sa ho pokúsime v dohľadnej dobe spracovať.

Poslať zariadenie

Daruj úsmev druhým

úsmevnahory.sk