1
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

300€ 100€ 50€ 20€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

100€ 55€ 15€ 5€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne
Špeciálna základná škola s materskou školou Žilina

ŠPECIÁLNE ŠKOLY A ŠKÔLKY

Špeciálna základná škola s materskou školou Žilina

J. Vojtaššáka 13, Žilina 010 01

041/56 55 696

riaditel@szsza.sk

www.szsza.sk

Špeciálna základná škola vznikla pod názvom Osobitná škola v roku 1990 a jej prvé sídlo bolo na Martinskej ulici na Vlčincoch v Žiline. Po ročnom pôsobení a po ukončení stavby na Vlčincoch IV. sa presťahovala do svojich nových priestorov na Vojtaššákovej ulici č. 13, kde pôsobí dodnes.

Špeciálna základná škola a Špeciálna materská škola je v evidencii všetkých škôl Slovenskej republiky na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR. Patrí medzi rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou, ktorej štatutárnym zástupcom je riaditeľka školy.

Súčasťou školy je ŠKOLSKÝ  KLUB  DETÍ, ŠPECIÁLNA MATERSKÁ ŠKOLA, ako aj ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ, ktorá deťom a žiakom poskytuje pravidelné aj diétne stravovanie. Pri škole je zriadené CENTRUM ŠPECIÁLNO – PEDAGOGICKÉHO PORADENSTVA, v ktorom pracuje osem samostatných odborných pracovníkov. Patrí medzi rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou, ktorého štatutárnym zástupcom je riaditeľka školy.

Špeciálna základná škola na ulici Jána Vojtaššáka v Žiline začala svoju činnosť v školskom roku 1991/1992. V súčasnej dobe sa tu vzdeláva 108 žiakov  v 15-tich triedach. Škola je vnútorne diferencovaná v závislosti od stupňa mentálneho postihnutia žiakov v triedach od prvého po desiaty ročník a v štyroch oddeleniach školského klubu detí. Vzdelávací proces zabezpečuje dvadsaťtri učiteľov a šiesti asistenti učiteľa. Všetci pedagogickí zamestnanci spĺňajú kvalifikačné predpoklady pre svoju prácu a sú odborne spôsobilí. Naša škola bola úspešná vo viacerých projektoch, ktoré vyhlásilo MŠ SR, mesto Žilina a VÚC – Žilinský samosprávny kraj. Vďaka získaným finančným prostriedkom sme zakúpili mnohé moderné učebné pomôcky a IKT. V škole máme menšiu telocvičňu, školskú kuchynku, krajčírsku, kovo a drevo dielňu. Výchovno vzdelávací proces realizujeme podľa Školského vzdelávacieho programu ISCED I od roku 2009 pod názvom „Pomôž mi, aby som to dokázal sám“.

Školský klub detí – mimoškolská výchovno vzdelávacia činnosť je realizovaná podľa nového školského vzdelávacieho programu ISCED I pod názvom „Svet očami detí“.

Špeciálna materská škola – poskytuje špeciálno-pedagogickú starostlivosť a diagnostiku deťom predškolského veku s mentálnym, s viacnásobným a iným postihnutím od troch do siedmych rokov. Výchovno vzdelávací proces realizuje od roku 2009 podľa Školského vzdelávacieho programu ISCED 0 pod názvom „Šťastné deti“.

Centrum špeciálno pedagogického poradenstva – tím ôsmich odborníkov: psychopédi, somatopéd, logopéd, psychológ, liečebný pedagóg, fyzioterapeut a sociálna pracovníčka zabezpečuje komplexnú špeciálno-pedagogickú korekciu, reedukáciu, špeciálno-pedagogickú diagnostiku a prognostiku, špeciálno-pedagogické intervencie vzhľadom na individuálne špeciálno-pedagogické potreby mentálne postihnutých detí a viacnásobne postihnutých detí. Navrhujú integráciu mentálne postihnutých žiakov do základných škôl a spolupracujú s týmito školami, posudzujú školskú zrelosť a iné.

Poznáte toto zariadenie? Napíšte prosím referenciu.

Prihlásiť sa Registrovať

Pridať zariadenie

Ak ste v zozname nenašli zariadenie, ktoré poznáte, pridajte ho prosím, my sa ho pokúsime v dohľadnej dobe spracovať.

Poslať zariadenie

Daruj úsmev druhým

úsmevnahory.sk