1
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

300€ 100€ 50€ 20€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

100€ 55€ 15€ 5€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne

Špeciálna základná škola, Pivovarská 455/62 v Ilave poskytuje výchovu a vzdelávanie žiakom so zdravotným znevýhodnením. Od svojho vzniku v roku 1960 prešla viacerými organizačnými zmenami. Jej zriaďovateľom je Okresný úrad v Trenčíne, odbor školstva.

Špeciálna základná škola v Ilave (ďalej len ŠZŠ) je plnoorganizovanou školou, ktorú navštevuje priemerne 40 žiakov z Ilavy a okolitých obcí. Edukačný proces sa prispôsobuje špeciálnym výchovno-vzdelávacím potrebám žiakov.

Na základe komplexnej diagnostiky sa v ŠZŠ vzdelávajú žiaci od 6 do 18 rokov veku (v 1 – 10. ročníku). ŠZŠ vzdeláva žiakov s mentálnym postihnutím alebo s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným postihnutím.

Súčasťou školy sú dve triedy, v ktorých sa poskytuje výchova a vzdelávanie žiakom s autizmom a ďalšími vývinovo-pervazívnymi ochoreniami.

Vzdelávanie sa vnútorne člení podľa stupňa mentálneho postihnutia žiakov na:

a) variant A pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia,

b) variant B pre žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia,

c) variant C pre žiakov s ťažkým alebo hlbokým stupňom mentálneho postihnutia alebo pre žiakov s mentálnym postihnutím, ktorí majú aj iné zdravotné postihnutie, sú držiteľmi preukazu zdravotne ťažko postihnutých a nemôžu sa vzdelávať podľa variantu A alebo B.

Obsah vzdelávania žiakov jednotlivých variantov je daný štátnym vzdelávacím programom pre žiakov s mentálnym postihnutím pre primárne vzdelávanie a školským vzdelávacím programom.

V prípade ťažkostí pri osvojovaní si predpísaného učiva, resp. závažnej diagnózy je možné žiakovi ŠZŠ v spolupráci s poradenským zariadením vypracovať individuálny vzdelávací program (IVVP) z jedného alebo viacerých predmetov, podľa ktorého sa vzdeláva a postupuje do vyššieho ročníka. V opodstatnených prípadoch škola poskytuje vzdelávanie aj v rodinnom prostredí.

Organizácia prijímacieho konania:

Podmienkou na prijatie žiaka do špeciálnej školy je písomné vyjadrenie príslušného poradenského zariadenia       (CPPPaP, SCŠpP...). Dieťa so zdravotným znevýhodnením môže začať plniť povinnú školskú dochádzku v prvom ročníku, ak k 1.septembru bežného kalendárneho roka dosiahlo 6 rokov veku. Prestup zo základnej školy (ak je dieťa už vzdelávané) prebieha za rovnakých podmienok na základe Návrhu na vzdelávanie dieťaťa alebo žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v materskej škole, v základnej škole, v strednej škole a v špeciálnej škole, ktorý vydalo MŠVVaŠ SR s platnosťou od 01. 09.2018. Návrh môže podať zákonný zástupca žiaka, odborný lekár, predškolské zariadenie, alebo základná škola.

Vzhľadom k zberu údajov pre normatívne financovanie škôl a školských zariadení je potrebné návrh doručiť do 15. septembra príslušného školského roka.

Hodnotenie a klasifikácia žiakov:

Žiaci sú hodnotení v súlade s:

  • Metodickým pokynom č. 19/2015 na hodnotenie a klasifikáciu prospechu a správanie žiakov s mentálnym postihnutím – primárne vzdelávanie,
  • Metodickým pokynom č. 31/2011 na hodnotenie žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím ISCED – 1 primárne vzdelávanie.
  • Špeciálna základná škola poskytuje žiakom primárne vzdelanie. 

Dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou.

Poznáte toto zariadenie? Napíšte prosím referenciu.

Prihlásiť sa Registrovať

Pridať zariadenie

Ak ste v zozname nenašli zariadenie, ktoré poznáte, pridajte ho prosím, my sa ho pokúsime v dohľadnej dobe spracovať.

Poslať zariadenie

Daruj úsmev druhým

úsmevnahory.sk