1
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

300€ 100€ 50€ 20€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

100€ 55€ 15€ 5€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne
Spojená škola Beethovenova v Trnave

ŠPECIÁLNE ŠKOLY A ŠKÔLKY

Spojená škola Beethovenova v Trnave

Beethovenova 27, Trnava 91701

033 / 53 319 89

uhrikova.tatiana@gmail.com

szsapstrnava.edupage.org/

Cieľ a poslanie ŠZŠ a PŠ 

 • poskytnúť mentálne a viacnásobne  postihnutým deťom vzdelanie so zameraním na predprofesijnú prípravu;
 • rozvíjať vedomostné, výchovné a pracovné zručnosti potrebné k sociálnej integrácii detí

V škole sa vzdelávajú deti – mentálne a viacnásobne postihnuté – vo veku od 6 – 16 rokov. Vyučovanie prebieha formou individuálneho prístupu, špeciálnych metód, ktoré zabezpečujú kvalifikovaní učitelia- špeciálni pedagógovia. Vzdelávanie v bežných triedach je najviac podobné vzdelávaniu v bežnej základnej škole. Cieľom edukácie našich žiakov je rozvíjanie individuálnych schopností a predpokladov žiakov s mentálnym postihnutím tak, aby si osvojili vedomosti, zručnosti a návyky potrebné pre ich ďalší život a profesionálnu  prípravu. Dôležité je pripraviť ich pre praktický život tak, aby sa mohli integrovať do spoločnosti. Vzdelávanie sa  uskutočňuje cez sústavu vzdelávacích predmetov, z nich najviac je zastúpený slovenský jazyk, matematika, pracovné vyučovanie a telesná výchova. Nechýba  však ani zemepis, fyzika, chémia, občianska výchova, dejepis, prírodopis a výchovné predmety.

V nižších ročníkoch  sa vzdelávanie uskutočňuje formou hry ako metódy edukácie. Všeobecne sa edukácia uskutočňuje podľa zásad, metód, formami a prostriedkami vhodnými pre ľahko mentálne postihnutých žiakov. Vzhľadom k zníženému počtu žiakov v triedach (6 – 10) je zabezpečený individuálny prístup špeciálnych pedagógov k žiakom.

Žiaci, ktorí ukončia 9.ročník našej školy, môžu pokračovať v odbornej príprave na odbornom učilišti, ktoré realizuje profesionálnu prípravu žiakov v trvaní 1-3 rokov v učebných odboroch napr. murár, stolár, pekár, záhradník, vinohradník, obuvník, opatrovateľka, krajčírka, šička, príprava studených jedál a podobne.

CIEĽ A POSLANIE PRAKTICKEJ ŠKOLY

Praktická škola poskytuje vzdelávanie a prípravu na jednoduché pracovné činnosti žiakom menej zručným s mentálnym postihnutím, ktorí ukončia ŠZŠ a nemôžu vzhľadom k svojmu postihnutiu pokračovať na OU.

Praktická škola je zameraná na prácu s hlinou na hrnčiarskom kruhu, tkanie na tkáčskom stave, práce v domácnosti, pomocné práce v administratíve, varenie a remeselné práce z drobných materiálov. Po skončení praktickej školy budú absolventi pokračovať v chránených dielňach, ktoré pripravuje škola v spolupráci s OZ Iskierka vo svojich priestoroch na Haulíkovej ulici v Trnave.

PRÍPRAVNÝ ROČNÍK

Do prípravného ročníka je možné prijať 6–ročné deti na žiadosť rodiča, potrebné je odporučenie psychológa a posúdenie faktorov ako je nezrelosť, mentálne postihnutie, oneskorený vývin, odklad školskej dochádzky a pod. Počet detí v jednej triede je 4–6.  Základným poslaním prípravného ročníka je pripraviť žiaka na úspešný vstup do prvého ročníka.

Ciele a úlohy:

 • vzbudiť u detí záujem o školskú prácu
 • budovať dobrý vzťah k učeniu
 • učiť sa žiť v kolektíve
 • maximálne rozvíjať schopnosti detí
 • rozvíjať komunikačné schopnosti, grafomotoriku a sebaobsluhu detí
 • rozvíjať žiaduce emocionálne, vôľové a charakterové individuality detí
 • viesť deti k postupnej samostatnosti v činnostiach.
      

Po absolvovaní prípravného ročníka zrealizuje psychológ kontrolné vyšetrenie, na základe ktorého odporučí ďalšie vzdelávanie dieťaťa.

Organizácia vyučovania v prípravnom ročníku má svoje špecifiká. Špeciálny pedagóg sám podľa stavu práceschopnosti detí zaraďuje počas dňa  jednotlivé činnosti, ktoré je potrebné vhodne striedať.

Prestávky medzi jednotlivými zložkami zaraďuje učiteľ podľa potrieb detí. Dĺžka vyučovania týždenne je 20 hodín. V popoludňajších hodinách je možnosť umiestniť dieťa v školskom klube do 16.00 hod.

Na vzdelávaní detí v prípravnom ročníku  sa podľa potrieb dieťaťa podieľa podporný pedagóg, učiteľ -logopéd alebo pracovníci CŠPP - psychológ a špeciálny pedagóg.

Jednou z hlavných priorít prípravného ročníka je, že sa vždy prihliada na schopnosti a možnosti postihnutých detí. Teda dieťa je včlenené do kolektívu, ale posudzované je individuálne.

Vzhľadom k počtu detí (4-6) v triede je vždy zabezpečený  individuálny prístup.

PRACOVNÉ DIELNE

Vyučovanie v Špeciálnej základnej škole je v prevažnej miere zamerané na rozvíjanie manuálnych zručností každého dieťaťa – ako predprofesijná príprava (4 – 6hod/ týž.).

Chlapci aj dievčatá majú zriadené pracovné dielne, šijáreň a kuchynku. Chlapci sa učia pracovať s rôznymi nástrojmi a materiálmi (drevo, plech, organické sklo, kov,...) a vyrábajú z nich rôzne výrobky. Dievčatá si osvojujú základy ručných prác (šitie, vyšívanie), základy varenia a starostlivosti o domácnosť. Pestovateľské práce sa učia žiaci na školskom pozemkua v sade.

TRIEDY s IVP

Pre deti  s viacnásobným postihnutím sú na našej škole zriadené triedy, v ktorých sa žiaci vzdelávajú podľa individuálnych vzdelávacích programov. Sú určené pre deti telesne postihnuté – s DMO, ktoré sú súčasne aj mentálne postihnuté, prípadne s inou pridruženou poruchou .Každé dieťa má vypracovaný individuálny vzdelávací program, ktorý rešpektuje osobnosť, schopnosti i pracovné tempo dieťaťa. Každé dieťa sa vzdeláva podľa svojich individuálnych schopností a možností.Mentálne postihnutým žiakom, ktorí postupujú podľa IVP (C variant), poskytuje naša škola a CŠPP:

 • Špeciálno-pedagogické intervencie
 • Terapeutické intervencie (muzikoterapia, arteterapia, pracovná terapia)
 • Individuálnu telesnú výchovu oslabených, vodoliečbu, ručnú klasickú masáž a mechanickú masáž
 • Individuálnu logopedickú starostlivosť
 • Psychologickú starostlivosť (diagnostiku, terapiu, poradenstvo rodinným príslušníkom)


 TELESNÁ VÝCHOVA OSLABENÝCH – TVO

      Cieľom TVO pri oslabeniach trvalého charakteru je stabilizovať stav dieťaťa, poskytovať vhodné telovýchovné činnosti potrebné pre správny režim, pre relatívne dobrú kondíciu oslabených. Dôležité je pôsobiť na zlepšenie celkovej fyzickej pripravenosti, na upevnenie návykov správneho držania tela a na prípravu organizmu zvládať väčšie telesné zaťaženie.

      Súčasťou TVO sú cvičenia na správny návyk držania tela, dýchacie cvičenia, relaxačné cvičenia a cvičenia so špecifickým zameraním.

Poznáte toto zariadenie? Napíšte prosím referenciu.

Prihlásiť sa Registrovať

Pridať zariadenie

Ak ste v zozname nenašli zariadenie, ktoré poznáte, pridajte ho prosím, my sa ho pokúsime v dohľadnej dobe spracovať.

Poslať zariadenie

Daruj úsmev druhým

úsmevnahory.sk