1
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

300€ 100€ 50€ 20€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

100€ 55€ 15€ 5€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne
Špeciálna základná škola internátna Fiľakovo

ŠPECIÁLNE ŠKOLY A ŠKÔLKY

Špeciálna základná škola internátna Fiľakovo

Viničná 12, Fiľakovo 986 01

047/4381771

szsi.filakovo@gmail.com

www.szsifilakovo.sk

Špeciálna základná škola internátna – Bentlakásos Speciális Alapiskola vo Fiľakove je plnoorganizovanou školou s právnou subjektivitou. V súčasnej dobe je našim zriaďovateľom  Okresný úrad v Banskej Bystrici. Štatutárnym zástupcom a riaditeľkou školy je Mgr. Katarína ŠÜLIOVÁ. Základnou úlohou školy je poskytovať žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami výchovu a vzdelávanie spôsobom primeraným ich postihnutiu. Poskytujeme primárne vzdelanie žiakom s mentálnym postihnutím (ISCED 1) v jazyku slovenskom i v jazyku maďarskom. Žiakovi umožňujeme získať základné poznatky, zručnosti a schopnosti potrebné na jeho orientáciu v živote a v spoločnosti a na jeho ďalšiu výchovu a vzdelávanie na úrovni, ktorá je preňho osobne dosiahnuteľná. Všetky učebné činnosti prispôsobujeme individuálnym potrebám a možnostiam žiaka.

Prevádzka školy funguje v 3 budovách (2 na Viničnej ulici, 1 na ulici Obrancov mieru). V školských objektoch je 14 kmeňových tried, odborné učebne na pracovné vyučovanie, školská kuchynka, minitelocvičňa a počítačové učebne. Organizačnými jednotkami školy sú aj školský internát s týždennou prevádzkou a kapacitou 26 detí, školská kuchyňa a školská jedáleň. V súčasnom období školu navštevuje cca 100-140 žiakov s diagnostikovaným ľahkým, stredným až ťažkým alebo hlbokým stupňom mentálneho postihnutia. Prevažná časť žiakov je zo sociálne znevýhodneného väčšinou rómskeho prostredia a má  pridružené aj iné poruchy. Okrem žiakov z Fiľakova navštevujú školu aj žiaci z okolitých obcí i iných okresov. Výchovno – vzdelávací proces zabezpečuje 18 učiteľov, 7 vychovávateľov a 2 asistenti učiteľa. O prevádzku školy sa stará 12 nepedagogických zamestnancov školy.

Žiakovi poskytujeme i možnosť týždenného ubytovania v internáte školy, kde má zabezpečenú celodennú stravu a výchovnú starostlivosť. Denne dochádzajúci žiak má možnosť navštevovať školský klub, kde si pod vedením vychovávateliek môže uspokojiť svoje individuálne záujmy a potreby. K dispozícii je aj rôznorodá záujmová činnosť (krúžky) pre všetkých žiakov pod vedením učiteľov a vychovávateľov.

Poznáte toto zariadenie? Napíšte prosím referenciu.

Prihlásiť sa Registrovať

Pridať zariadenie

Ak ste v zozname nenašli zariadenie, ktoré poznáte, pridajte ho prosím, my sa ho pokúsime v dohľadnej dobe spracovať.

Poslať zariadenie

Daruj úsmev druhým

úsmevnahory.sk