1
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

300€ 100€ 50€ 20€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

100€ 55€ 15€ 5€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne
Základná škola pri zdravotníckom zariadení Smrdáky

ŠPECIÁLNE ŠKOLY A ŠKÔLKY

Základná škola pri zdravotníckom zariadení Smrdáky

Smrdáky 173, Smrdáky 906 03

034 / 657 5155

zakladna.skola@gmail.com

www.zszzsmrdaky.sk

V ZŠ pri ZZ Smrdáky vyučujeme žiakov všetkých typov základných škôl, špeciálnych základných škôl, osemročných gymnázií, ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským a ZŠ z Českej republiky.
Žiakov 1. až 9. ročníka zaraďujeme do jednotlivých tried podľa ročníkov a typov kmeňových škôl, z ktorých prichádzajú.
Výchovu a vzdelávanie uskutočňujeme podľa Vzdelávacieho programu pre žiakov chorých a zdravotne oslabených pre primárne vzdelávanie a nižšie stredné vzdelávanie s platnosťou od 1.9. 2016. Tento vzdelávací program je súčasťou štátneho vzdelávacieho programu / ďalej ŠVP/.
Vyučujeme podľa Rámcového učebného plánu pre žiakov chorých a zdravotne oslabených pre primárne vzdelávanie a nižšie stredné vzdelávanie / pre 1. - 9.roč. / - variant C, t.j. tri vyučovacie hodiny denne, 15 hodín týždenne.

Počty hodín v jednotlivých predmetoch:
Počet hodín MAT je zhodný so ŠVP pre ZŠ. Počet hodín SJL je znížený o jednu vyučovaciu hodinu v porovnaní so ŠVP pre ZŠ.
Z cudzích jazykov vyučujeme ANJ, NEJ a RUJ jednu až dve hodiny týždenne.
Ostatné predmety - prvouku, vlastivedu, prírodovedu, biológiu, geografiu, dejepis, fyziku a chémiu vyučujeme jednu hodinu týždenne.
Hudobnú a výtvarnú výchovu vyučujeme len v ročníkoch 1. - 4. - jednu hodinu týždenne.
Iné predmety nevyučujeme.

Každý žiak si musí zo svojej kmeňovej školy priniesť učebnice, zošity, žiacku knižku, učebné pomôcky a vyplnený "Osobný záznam", kde triedny učiteľ z kmeňovej školy zapíše posledné preberané učivo a stručné hodnotenie žiaka. Vyučujúci našej školy na základe týchto informácií nadväzujú na prebrané učivo a pokračujú s každým žiakov individuálne. Pri odchode žiaka z našej školy triedne učiteľky vyplnia "Osobný záznam", zapíšu posledné prebrané učivo , stručnú charakteristiku žiaka a známky, ktoré u nás získal. Tento záznam sa posiela na kmeňovú školu. Pri nástupe žiaka do našej školy posielame kmeňovej škole oznam o zaškolení žiaka.

Všetci žiaci v popoludňajších hodinách navštevujú ŠKD. Okrem záujmovej a oddychovej činnosti, hlavnou úlohou klubu je pripraviť žiakov na vyučovanie, vypracovať s nimi domáce úlohy, zopakovať učivo a čítať, hlavne so žiakmi nižších ročníkov.

Poznáte toto zariadenie? Napíšte prosím referenciu.

Prihlásiť sa Registrovať

Pridať zariadenie

Ak ste v zozname nenašli zariadenie, ktoré poznáte, pridajte ho prosím, my sa ho pokúsime v dohľadnej dobe spracovať.

Poslať zariadenie

Daruj úsmev druhým

úsmevnahory.sk