1
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

300€ 100€ 50€ 20€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

100€ 55€ 15€ 5€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne
Spojená škola Partizánska v Poprade

ŠPECIÁLNE ŠKOLY A ŠKÔLKY

Spojená škola Partizánska v Poprade

Partizánska 2, Poprad 058 01

052 7729223

specialnazspoprad@gmail.com

spojenaskolapp.edupage.org

Špeciálna materská škola

je organizačnou zložkou Spojenej školy, Partizánska 2, Poprad. Ide o ŠMŠ s poldennou starostlivosťou od 7:30 do 12:30. ŠMŠ poskytuje výchovu a vzdelávanie deťom so zdravotným znevýhodnením  predškolského veku od 3 do 7 rokov.

 Špeciálna materská škola má v súčasnosti zriadené tri triedy.

  • 1. ŠMŠ - trieda MOTÝLIKY ( trieda pre deti s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami )
  • 2. ŠMŠ - trieda SOVIČKY ( trieda pre deti s viacnásobným postihnutím, s TP, s NKS )
  • 3. ŠMŠ - trieda BUBLINKY ( trieda pre deti s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami )

Špeciálna základná škola

uskutočňuje výchovu a vzdelávanie podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.
Žiakom od 6 do 18 rokov poskytujeme vzdelávanie vo variantoch A, B, C a pripravujeme ich:

  • A variant - na ďalšie vzdelávanie v odbornom učilišti tak, aby sa mohli zaradiť do bežného života.
  • B, C variant – naučiť žiakov orientovať sa v priestore a v čase, získať základné čitateľské a počtárske zručnosti a sebaobslužné práce, ktoré môžu ďalej rozvíjať v praktickej škole.

Spôsob výchovy a vzdelávania realizujeme podľa platných vzdelávacích programov pre žiakov s ľahkým, stredným a ťažkým stupňom mentálneho postihnutia ISCED 1, podľa platných učebných osnov a plánov pre deti a žiakov s kombinovaným postihnutím a inými formami vzdelávania ako je individuálny vzdelávací plán, oslobodenie od vyučovania predmetu, povolení a oslobodení dochádzať do školy.
Hodnotenie realizujeme podľa Metodického pokynu č.19/2015 na hodnotenie a klasifikáciu prospechu a správania žiakov s mentálnym postihnutím – primárne vzdelávanie a podľa Metodického pokynu č.31/2011 z 01. júna 2011 na hodnotenie žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím – primárne vzdelávanie.

Praktická škola

Vzdelávací program pre Praktickú školu, ktorej vzdelávacie programy poskytujú vzdelávanie a prípravu na výkon jednoduchých pracovných činností žiakom s mentálnym postihnutím, alebo žiakom s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným zdravotným znevýhodnením, ktorým stupeň postihnutia neumožňuje prípravu v odbornom učilišti, je súčasťou vzdelávacích programov pre deti a žiakov s mentálnym postihnutím.

Praktická škola je určená pre chlapcov i dievčatá, menej zručných absolventov špeciálnej základnej školy vzdelávaných podľa variantu A a manuálne zručných absolventov špeciálnej základnej školy vzdelávaných podľa variantu B a C.

 

Poznáte toto zariadenie? Napíšte prosím referenciu.

Prihlásiť sa Registrovať

Pridať zariadenie

Ak ste v zozname nenašli zariadenie, ktoré poznáte, pridajte ho prosím, my sa ho pokúsime v dohľadnej dobe spracovať.

Poslať zariadenie

Daruj úsmev druhým

úsmevnahory.sk