1
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

300€ 100€ 50€ 20€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

100€ 55€ 15€ 5€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne
Špeciálna základná škola v Banskej Bystrici

ŠPECIÁLNE ŠKOLY A ŠKÔLKY

Špeciálna základná škola v Banskej Bystrici

Ďumbierska 15, Banská Bystrica 974 01

+421 048/4141277

specialnaskola@gmail.com

specialnaskolabb.edupage.org

Špeciálna základná škola je samostatnou rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou. Zriaďovateľom školy je KŠÚ v Banskej Bystrici. Našim hlavným cieľom je napíňanie špeciálnych potrieb našich detí v procese edukácie v prostredí vzájomnej úcty, tolerancie, lásky.

V súvislosti s hľadaním nových prístupov a realizáciou edukačných programov sa zameriavame na zážitkové učenie, aktivitu a slobodu žiaka. Poskytujeme vzdelávanie:

 • deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vo variante A
  - VVP je zameraný na rozvíjanie kľúčových kompetencií osobnosti žiaka s mentálnym postihnutím ľahkého stupňa, na poskytovanie vedomostí, zručností a návykov potrebných k uplatneniu sa v praktickom živote
  - pripravuje žiakov na vstup do OU, kde získajú odbornú prípravu k výkonu povolania, ktoré si vybrali
 • deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vo variante B
  - cieľom VVP je rozvíjať psychické a fyzické schopnosti žiakov s ťažším mentálnym postihnutím a vybaviť ich takými vedomosťami, zručnosťami a návykmi, ktoré im umožňujú, aby sa v najväčšej možnej miere mohli zapojiť do reálneho života
  - pripravuje žiakov na vzdelávanie v praktickej škole, kde sa učia jednoduchým pracovným činnostiam
 • deťom s autizmom
  - VVP sa realizuje pomocou špeciálneho výchovno-terapeutického programu TEACCH
  - zameriavame sa na rozvíjanie komunikácie sociálnych a kognitívnych schopností, sebaobsluhy a zručností vychádzajúcich z praktických potrieb bežného života podľa sociálnej prispôsobivosti a jeho mentálneho potenciálu.
  - každý žiak má vypracovaný IVP
  - plánujeme overiť možnosti vzdelávania autistických detí v podmienkach praktickej školy
 • deťom s viacnásobným postihnutím postihnutím v triedach s individuálnym vzdelávacím programom
  - kde si v prispôsobených podmienkach a za odborného vedenia osvojujú niektoré elementárne vedomosti, zručnosti a návyky, ktoré im umožnia získať určitú formu sebestačnosti, nájsť vhodnú formu komunikácie s ich okolím a napomáhať rozvoju motoriky
  - vyučovanie prebieha individuálne podľa IVP vypracovaných s ohľadom na možnosti jednotlivých detí


 
Praktická škola

(trojročná) umožňuje alternatívne riešenie ďalšieho vzdelávania absolventom variantu B

 • pripravuje žiakov na život v rodine na sebaobsluhu a praktické práce v domácnosti, zacvičuje ich v prácach profilujúceho voliteľného predmetu tak, aby mohli vykonávať zmysluplnú prácu v chránených pracoviskách
 • výberom voliteľného predmetu sa profiluje zameranie praktickej školy v príprave žiakov na praktické činnosti v chránenom pracovisku alebo v domácnosti
 • voliteľné predmety sú tri:Domáce práce a údržba domácnosti, Pomocné práce v kuchyni, Pomocné práce v záhradníctve a v aranžovaní

Výchova mimo vyučovania
Zabezpečuje ju školský klub detí. Pri zabezpečovaní výchovnej činnost:
- uplatňujeme tvorivo- humanististické vyučovanie, kde v centre pozornosti je žiak a jeho potreby a záujmy
- posilňujeme priateľské vzťahy medzi rovesníkmi, rozvíjame prosociálne správanie s rešpektovaním ich individuálnych osobitostí, potrieb a záujmov
- zaujímavou a kvalitnou úrovňou záujmových útvarov motivujeme žiakov k spokojnému prežívaniu a napĺňaniu osobných potrieb a záujmov (ľudový súbor, počítačový a výtvarný krúžok)

Naše pravidelné aktivity:
- vydávanie školského časopisu IŠO
- návštevy divadelných predstavení
- účasť na výtvarných súťažiach
- poriadanie besiedok k rôznym príležitostiam
- organizácia športových turnajov (stolný tenis, hokej, vybíjaná, minifutbal)
- základný plavecký výcvik
- výlety, exkurzie
- dni otvorených dverí
- poskytovanie náčuvov študentom VŠ

Poznáte toto zariadenie? Napíšte prosím referenciu.

Prihlásiť sa Registrovať

Pridať zariadenie

Ak ste v zozname nenašli zariadenie, ktoré poznáte, pridajte ho prosím, my sa ho pokúsime v dohľadnej dobe spracovať.

Poslať zariadenie

Daruj úsmev druhým

úsmevnahory.sk