1
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

300€ 100€ 50€ 20€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

100€ 55€ 15€ 5€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne
Špeciálna ZŠ a MŠ Hlohovec

ŠPECIÁLNE ŠKOLY A ŠKÔLKY

Špeciálna ZŠ a MŠ Hlohovec

M.R.Štefánika 38, Hlohovec 920 01

033 7421 219

hloszs@post.sk

szsmshlohovec.webnode.sk

Špeciálna základná škola je situovaná v strede mesta Hlohovec, na ulici M.R.Štefánika č.38. Organizačnými zložkami školy sú Špeciálna materská škola, Školský klub detí a Centrum špeciálnopedagogického poradenstva. Od 01.01.1997 je škola samostatným právnym subjektom. Od 1. septembra 2017 sa špeciálna základná škola s materskou školou stala organizačnou zložkou Spojenej školy, Palárikova 1/A, Hlohovec.

Špeciálna základná škola poskytuje základné vzdelanie žiakom s mentálnym postihnutím a žiakom s viacerými chybami v kombinácii s mentálnym postihnutím. Obsah vzdelávania je prispôsobený druhu a stupňu postihnutia žiakov a na základe týchto postihnutí je škola vnútorne diferencovaná na vzdelávacie varianty, v ktorých sa žiaci vzdelávajú podľa učebných plánov a učebných osnov variantu A , B. Žiaci, ktorí sa nemôžu vzdelávať podľa variantu A, B, sa vzdelávajú podľa vzdelávacieho programu C, podľa individuálnych vzdelávacích programov . V hlavných úlohách kladieme dôraz na rozvíjanie schopností, zručností ako i na postojovú a hodnotovú orientáciu žiaka. Hlavným cieľom výchovy a vzdelávania v špeciálnej základnej škole je rozvíjať individuálne schopnosti a predpoklady žiakov a poskytnúť im také vedomosti a zručnosti, aby sa mohli čo najlepšie zapojiť do spoločnosti, do pracovného procesu a bežného života. Škola realizuje výchovno-vzdelávací proces podľa vypracovaného Školského vzdelávacieho programu a Školského výchovného programu, ktoré tvoria základný dokument školy. Zameriavame sa na rozvoj žiakov nielen po stránke psychickej a fyzickej, ale i na kompenzáciu ich nedostatkov, s cieľom pripraviť ich čo najlepšie a najkvalitnejšie pre praktický život tak, aby v ňom obstáli a nezlyhali.

Vzdelávanie žiakov

Vzdelávací variant A - učebný obsah variantu A je určený pre žiakov s ľahkým mentálnym postihnutím. Obsah vzdelávania je v porovnaní so základnou školou mierne redukovaný. Rešpektuje pomalšie tempo žiakov a viac aplikačných a korekčných cvičení. Vzdelávanie trvá 9 rokov. Po ukončení žiak získa primárne vzdelanie a môže pokračovať v štúdiu na odbornom učilišti.

Vzdelávací variant B - učebný obsah podľa variantu B je určený pre žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia. Poskytuje žiakom základy vzdelania. Je zredukovaný na osvojenie si základných vedomostí, zručností a návykov. Pri vzdelávaní žiakov sa zameriavame na maximálne možný rozvoj po stránke psychickej, fyzickej a emocionálnej. Dbáme o to, aby si žiaci osvojili základy vzdelania tak, aby boli schopní pokračovať vo vzdelávaní v praktickej škole. Vzdelávanie v B variante trvá 10 rokov.

Vzdelávací variant C - učebný obsah podľa variantu C je určený pre žiakov s ťažkým alebo hlbokým mentálnym postihnutím, alebo s viacnásobným postihnutím. Realizuje sa prostredníctvom individuálnych vzdelávacích programov, s prihliadnutím na ich schopnosti a možnosti. Základným cieľom vo výchove a vzdelávaní je optimálny rozvoj osobnosti s rešpektovaním ich osobitostí a odlišností, ktoré vyplývajú z viacnásobných postihnutí. Edukácia je zameraná na rozvoj samoobslužných a komunikačných schopností, jemnej a hrubej motoriky, na zdravotné cvičenia, výtvarnú a hudobnú výchovu. Vzdelávanie v C variante trvá 10 rokov. Zákonný zástupca žiaka môže požiadať o predĺženie vzdelávania o 2 roky.

Vzdelávanie žiakov s autizmom – autizmus patrí medzi pervazívne vývinové poruchy. Postihnutí autizmom majú ťažkosti porozumieť podnetom, ktoré vnímajú svojimi zmyslami a správne reagovať na situáciu, ktorú pozorujú. Kvalitatívne postihnutie sa prejavuje v oblasti komunikácie, sociálnych vzťahov a v oblasti predstavivosti. S výchovou a vzdelávaním autistických žiakov máme 10 ročné skúsenosti. V školskom roku 2001/2002 bola na našej škole zriadená experimentálna trieda pre žiakov s autizmom s mentálnym postihnutím. Po dvojročnom overovaní bola na škole zriadená ďalšia trieda. Žiakom s autizmom poskytujeme vzdelávanie podľa individuálnych vzdelávacích programov, zostavených na základe učebných osnov pre žiakov s autizmom s mentálnym postihnutím a posúdenia schopností konkrétneho žiaka. Žiaci sa vzdelávajú metódami programu TEAACH . Každý žiak má vypracovaný Individuálny vzdelávací program/IVP/ na základe záverov špeciálno-pedagogického a psychologického vyšetrenia . Škola ponúka týmto žiakom kvalitné vzdelávanie kvalifikovanými odborníkmi, prácu s počítačom, vyučovanie výberových predmetov a zapájanie sa do súťaží medzi školami podobného typu.

Školský klub detí
 

Školský klub detí zabezpečuje deťom, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku nenáročnú záujmovú činnosť podľa výchovného programu školského zariadenia, zameranú  na ich prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie ich záujmov v čase mimo vyučovania. Výchova a činnosť v školskom klube detí sa delí na rekreačnú, oddychovú, záujmovú činnosť a prípravu na vyučovanie. Medzi tematické oblasti výchovy patria: vzdelávacia, spoločensko-vedná, pracovno-technická, prírodovedná, estetická, telovýchovná, zdravotná a športová.
 
Cieľom školského klubu detí je  rozvíjanie manuálnych zručností, výchovy k samostatnosti, schopnosti pracovať v kolektíve, posilňovanie úcty k sebe, k svojmu okoliu, ku kultúrnym a národným hodnotám, k zodpovednosti a starostlivosti o svoje zdravie, k ochrane životného prostredia a iné. Formy výchovy a vzdelávania sú rôznorodé a pestré, sledujú základný cieľ, ktorým je vhodná forma uplatnenia a sebarealizácia každého dieťaťa napr. čítanie, hra, práca s knihou, vychádzka, beseda, vedomostný kvíz, súťaž, maľovanie, modelovanie, práca s počítačom, návšteva kultúrnych podujatí, dramatizácia, nácvik piesní, básní, zábavné akcie a iné.
 
V súčasnosti sú na škole zriadené dve oddelenia školského klubu detí. ŠKD je v prevádzke celý školský rok, okrem dní pracovného pokoja a štátnych sviatkov. Počas školských prázdnin prevádzka v ŠKD nie je. ŠKD sa riadi režimom dňa, ktorý je súčasťou vnútorného poriadku školy. Rozsah dennej dochádzky, spôsob odchodu detí, prípadne záujmovú činnosť mimo ŠKD uvedie rodič na zápisnom lístku. Zmeny dochádzky a spôsob odchodu dieťaťa z klubu oznamuje rodič vychovávateľkám osobne. Žiaka počas školského roka odhlasuje a prihlasuje rodič osobne a to 5 dní pred ukončením mesiaca. Príplatok za pobyt žiaka v školskom klube detí určuje riaditeľka školy. Deti zo sociálne znevýhodneného rodinného prostredia sú od príplatku oslobodení. Školský klub detí sa riadi vypracovaným sa schváleným školským výchovným programom.

Email do škôlky: spec.mat.skola@gmail.com

 

 

Poznáte toto zariadenie? Napíšte prosím referenciu.

Prihlásiť sa Registrovať

Pridať zariadenie

Ak ste v zozname nenašli zariadenie, ktoré poznáte, pridajte ho prosím, my sa ho pokúsime v dohľadnej dobe spracovať.

Poslať zariadenie

Daruj úsmev druhým

úsmevnahory.sk