1
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

300€ 100€ 50€ 20€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

100€ 55€ 15€ 5€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne
Špeciálna základná škola Malý Slivník

ŠPECIÁLNE ŠKOLY A ŠKÔLKY

Špeciálna základná škola Malý Slivník

Malý Slivník 28, Malý Slivník 082 67

+421 517754279

szsmalyslivnik28@gmail.com

szsmalyslivnik.edupage.org

Špeciálna  základná  škola  sa  nachádza  v obci  Malý  Slivník,  ktorá  leží v severovýchodnej časti Šarišskej vrchoviny. Obec má  950 obyvateľov a pozostáva z dvoch častí – Malý Slivník a časť Furmanec, ktorú obývajú rómski občania tvoriaci väčšinu obyvateľov obce. Špeciálna základná škola pre žiakov s mentálnym postihnutím je jedinou v blízkom okolí. Navštevujú ju žiaci z obce Malý Slivník, ale aj Terni. Špeciálna základná škola v Malom Slivníku je škola s právnou subjektivitou, ktorej zriaďovateľom je Okresný úrad Prešov. Pri výchove a vzdelávaní  žiakov s mentálnym postihnutím sa podľa § 94 ods. 2 písm. a) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) postupuje podľa vzdelávacieho programu pre žiakov s mentálnym postihnutím. Výchova a vzdelávanie sa uskutočňuje podľa školského vzdelávacieho programu (ďalej „ŠkVP“) pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia variant A, so stredným stupňom mentálneho postihnutia variant B a žiakov s ťažkým alebo hlbokým stupňom mentálneho postihnutia variant C podľa ISCED 1 a to s využitím špeciálnych učebných pomôcok, ktoré spolu s učebnicami a špeciálne upravenými učebnými textami podľa špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb dieťaťa alebo žiaka poskytuje bezplatne škola, v ktorej sa žiak vzdeláva. Škola poskytuje pre žiakov zmysluplné trávenie voľného času prostredníctvom širokej  ponuky záujmových útvarov.

Špeciálna základná škola má štyri triedy, jednu počítačovú učebňu, cvičnú kuchynku, zborovňu, riaditeľňu a sociálne zariadenia. V Špeciálnej základnej škole v Malom Slivníku  je  vyučovací proces realizovaný v dvoch zmenách z dôvodu nepostačujúcich priestorov. Žiaci I. a II. zmeny sa striedajú v pravidelných intervaloch v dopoludňajšom a popoludňajšom vyučovaní podľa schváleného harmonogramu školy. Škole nie je vybavená telocvičňou, školskou jedálňou a pracovnými dielňami. Budova školy má jednu plne vybavenú počítačovú učebňu v podkrovnom priestore s nevyhovujúcim prístupom a cvičnou kuchynkou bez prirodzeného osvetlenia a vetrania. Edukačný proces je zabezpečený dostatkom učebných pomôcok. Dve učebne sú vybavené interaktívnymi tabuľami. Hodiny telesnej výchovy sa počas vhodných klimatických podmienok  realizujú v areály školy, na obecnom ihrisku, alebo sa využíva blízka príroda. Počas nepriaznivého počasia sa hodiny telesnej a športovej výchovy konajú v objekte školy. Pedagogickí zamestnanci musia spĺňať kvalifikačné požiadavky podľa zákona 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, alebo si ich v súlade so zákonom doplniť.

Naša škola sa aktívne zapája do miestnej súťaže „Ochranárik“, kde sa každý rok žiaci umiestnia na prvých miestach. Ďalšou súťažou, do ktorej sa ako škola zapájame je Celoslovenský výtvarný salón znevýhodnených detí. So žiakmi sa snažíme pracovať a rozvíjať ich kreativitu podľa možností školy. Najčastejšie využívame kreslenie, prácu s papierom, s drobným materiálom a plastelínou. Medzi aktivity žiakov patrí aj výroba šarkanov z prírodných materiálov či vianočných, veľkonočných vencov, ktoré sa realizujú v rámci súťaže medzi triedami, výroba 3-D predmetov, práca s kartónom – výroba karnevalových masiek, projekt „Naša dedina“, kde si žiaci vyrábali budovy, domy, cesty a podobne. Žiakom sa snažíme priblížiť ročné obdobia, sviatky, udalosti a v rámci toho vyrábame predmety súvisiace s danou témou. Každý rok si žiaci so svojimi učiteľmi pripravujú program v rámci vianočnej akadémie, ku dňu matiek, deň detí a úcty k starším. Realizujeme rôzne besedy aj s odborníkmi na témy súvisiace s výchovno-vzdelávacím procesom. Zameriavame sa aj na športovo-pohybové aktivity v rámci, ktorých organizujeme účelové cvičenia. Vo výchovnom poradenstve sa v podmienkach našej školy zameriavame na profesijnú orientáciu žiakov. Je to dlhodobá práca najmä s rodičmi žiakov, ktorá predstavuje sťaženú spoluprácu v súvislosti s vnímaním potreby ďalšieho vzdelávania ich detí. Mnoho našich aktivít smeruje k zlepšeniu prístupu našich žiakov k životu a k poznávaniu jeho pozitív s cieľom ich postupného zapojenia sa do pracovného a kultúrno- spoločenského diania.

Poznáte toto zariadenie? Napíšte prosím referenciu.

Prihlásiť sa Registrovať

Pridať zariadenie

Ak ste v zozname nenašli zariadenie, ktoré poznáte, pridajte ho prosím, my sa ho pokúsime v dohľadnej dobe spracovať.

Poslať zariadenie

Daruj úsmev druhým

úsmevnahory.sk