1
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

300€ 100€ 50€ 20€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

100€ 55€ 15€ 5€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne
Základná škola pri zdravotníckom zariadení Hraň

ŠPECIÁLNE ŠKOLY A ŠKÔLKY

Základná škola pri zdravotníckom zariadení Hraň

Hraň 447, Hraň 076 03

+421 0948699778

zsprizzhran@post.sk

zsprizzhran.edupage.org

Škola má vyše 50 – ročnú tradíciu a jej dlhodobé pôsobenie ako školy pri Detskej psychiatrickej liečebni (ďalej len „DPL“) n.o. Hraň je známa predovšetkým úspechmi v oblasti výchovno – vzdelávacích výsledkov žiakov, kde špeciálno – pedagogickými a výchovnými metódami, ako aj individuálnym prístupom eliminujeme u žiakov rôzne prejavy psychických porúch a chorôb detí, porúch správania súvisiacich s duševnou zaostalosťou rôzneho stupňa a sociálneho prostredia, toxikomániu.

Škola, ako výchovno – vzdelávacia inštitúcia sa podieľa na celkovej liečebno – výchovnej starostlivosti o žiakov – pacientov, zabezpečovanou DPL n.o. Hraň. Škola poskytuje základné vzdelanie žiakom s intaktným intelektom v ročníkoch 1. – 9., ktorí sú psychosociálne narušení a žiakom s mentálnym postihnutím – variant A v ročníkoch 1. – 9. a variant B a C. Žiaci sú vyučovaní podľa Učebného plánu pre školy pri zdravotníckom zariadení – variant D.

Do základnej školy pri zdravotníckom zariadení Hraň 447 sa prijímajú žiaci chorý a zdravotne oslabený, ktorým je poskytovaná zdravotná spôsobilosť počas liečebného pobytu v zdravotníckom zariadení – DPL Hraň, n.o. po súhlase ošetrujúceho lekára. Vo výchovno – vzdelávacom procese vytvárame podmienky zabezpečujúce samostatnosť, tvorivosť, rozvoj racionálneho myslenia v medziach intelektových možností, zdravotného stavu, druhu a stupňa ochorenia žiakov prevažne individuálnych charakterom. Metódy, formy a prostriedky práce v triedach podriaďujeme zdravotnému stavu žiakov. Na hodinách jednotlivých predmetov nadväzujeme na posledné učivo, ktoré žiak prebral vo svojej kmeňovej škole, rozsah učiva sa prispôsobuje aktuálnemu zdravotnému stavu a momentálnym schopnostiam a možnostiam žiaka.

V základnej škole pri zdravotníckom zariadení Hraň 447 sa snažíme rozvíjať sociálno – komunikačné funkcie prostredníctvom vytvárania vzťahov a podporu komunikácie medzi chorými deťmi, rodičmi a pedagógmi v školskom prostredí, ktorá odpútava zameranie myšlienok dieťaťa na jeho chorobu, zabraňuje jeho prípadnej sociálnej izolácii. Vytváraním psychicko – emocionálnej podpory pomáhame deťom a žiakom vyrovnať sa s napätím vyplývajúcim z choroby a jej následkov, čo podporuje urýchľovanie uzdravovacieho procesu a zabraňuje citovej otupenosti a psychickej deprivácie. Poskytujeme informácie kmeňovej škole o možnej miere zaťaženia žiaka a o zmenách v jeho školskej výkonnosti vplyvom choroby a následnej liečby. Poskytujeme poradenstvo rodičom, pedagógom a výchovným poradcom z kmeňovej školy o možnostiach ďalšieho vzdelávania vzhľadom na zmenený zdravotný stav žiaka.

Žiaci chorí a zdravotne oslabení sa vzdelávajú v špeciálnych triedach základnej školy pri zdravotníckom zariadení Hraň 447 podľa vzdelávacieho programu pre žiakov chorých a zdravotne oslabených a z toho vyplývajúceho rámcového učebného plánu pre primárne vzdelávanie alebo nižšie stredné vzdelávanie. Všetky vyučovacie predmety na primárnom stupni vzdelávania vyučujú špeciálni pedagógovia a všetky aktivity, metódy a postupy rešpektujú aktuálny zdravotný stav, vzdelávacie možnosti a schopnosti žiaka chorého a zdravotne oslabeného.

Naša škola má za cieľ vychovávať a vzdelávať žiakov tak, aby sme zabezpečili kontinuitu vo vyučovaní podľa ročníkovej príslušnosti v kmeňovej škole v takej miere, v akej to dovoľuje ich zdravotný stav, umožniť bezproblémovú adaptáciu na pôvodný výchovno – vzdelávací proces, prispievať k úspešnému priebehu liečby a doliečovaniu prostredníctvom špeciálno – pedagogickej činnosti, napomáhať rozvíjaniu sociálno – komunikačných funkcií prostredníctvom vytvárania vzťahov a podporu komunikácie medzi chorými deťmi, rodičmi a pedagógmi v školskom prostredí, ktorá odpútava zameranie myšlienok dieťaťa na jeho stav.

Škola je umiestnená v samostatnom objekte v areáli DPL. Jedná sa o dvojpodlažný murovaný objekt, ktorý sa dispozične člení na 6 učební, 1 počítačovú učebňu, šatňu, administratívne miestnosti a zariadenia pre osobnú hygienu žiakov a zamestnancov, ktoré sú členené podľa pohlavia. Uvedené priestory sa využívajú na výchovno-vzdelávaciu činnosť žiakov – pacientov zdravotníckeho zariadenia. Prevádzka školy je dvojzmenná. Priestory ŠKD sa nachádzajú na prízemí lôžkového pavilónu budovy DPL. Žiaci majú k dispozícii telocvičňu, ktorá sa nachádza v lôžkovom pavilóne DPL. Jej súčasťou je aj posilňovňa. Ďalej majú k dispozícii 2 multifunkčné ihriská, ktoré sa nachádzajú v areáli DPL. Stravovanie žiakov a zamestnancov je zabezpečené v budove DPL.

Poznáte toto zariadenie? Napíšte prosím referenciu.

Prihlásiť sa Registrovať

Pridať zariadenie

Ak ste v zozname nenašli zariadenie, ktoré poznáte, pridajte ho prosím, my sa ho pokúsime v dohľadnej dobe spracovať.

Poslať zariadenie

Daruj úsmev druhým

úsmevnahory.sk