1
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

300€ 100€ 50€ 20€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

100€ 55€ 15€ 5€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne
Spojená škola Internátna Vranov nad Topľou

ŠPECIÁLNE ŠKOLY A ŠKÔLKY

Spojená škola Internátna Vranov nad Topľou

M. R. Štefánika 140, Vranov nad Topľou 093 01

+421 918 494 120

riaditelka@ssivt.sk

szsivt.edupage.org

Špeciálna základná škola internátna

Zriaďuje sa pre žiakov s mentálnym postihnutím a žiakov s pridruženým postihnutím v kombinácii s mentálnym postihnutím. V špeciálnej základnej škole sa vzdelávanie uskutočňuje diferencovane podľa stupňa postihnutia žiaka, a to vo vzdelávacích variantoch A, B a C.

Žiaci s ľahkým mentálnym postihnutím sa vzdelávajú podľa učebných plánov a učebných osnov vzdelávacieho variantu A.

Žiaci so stredným mentálnym postihnutím sa vzdelávajú podľa učebných plánov a učebných osnov vzdelávacieho variantu B.

Žiaci, ktorých nemožno vzdelávať podľa vzdelávacieho variantu A alebo B, sa vzdelávajú podľa individuálnych vzdelávacích programov - vzdelávací variant C.

ŠZŠI pre žiakov s mentálnym postihnutím so vzdelávacím variantom A má deväť ročníkov. Špeciálne základné školy pre žiakov s mentálnym postihnutím so vzdelávacím variantom B a C majú desať ročníkov. Dokladom o získanom vzdelaní je vysvedčenie, primárne vzdelanie.

Cieľom edukácie žiakov s MP v ŠZŠI je rozvíjanie individuálnych schopností a predpokladov žiakov s MP tak, aby si osvojili vedomosti, zručnosti a návyky potrebné pre ich ďalší život.

V rámci výchovno-vzdelávacieho procesu a voľnočasových aktivít poskytujeme žiakom našej školy tieto terapie.

Praktická škola internátna

Praktická škola je určená pre menej zručných absolventov špeciálnej základnej školy obsahovo vzdelávaných podľa variantu A, ktorí neuspeli pri prijímacích pohovoroch na odborné učilištia, ako aj pre manuálne zručných absolventov špeciálnej základnej školy obsahovo vzdelávaných podľa variantu B a C. 

Praktická škola má žiakom poskytnúť možnosť psychicky, fyzicky i sociálne dospieť tak, aby mohli samostatne žiť v domácom prostredí alebo v chránenom bývaní a pracovať na chránenom pracovisku.

Od šk. roku 2001/2002 je praktická škola legislatívne ustanovená a zaradená do sústavy špeciálnych škôl. Zriaďuje sa ako typ odbornej školy. Praktická škola je trojročná, neprofesionálneho typu. Vysvedčenie sa v praktickej škole vydáva koncoročné v každom ročníku, po absolvovaní praktickej školy žiak dostane vysvedčenie o absolvovaní praktickej školy so zacvičením na jednoduché pracovné činnosti, na našej škole je to Tkanie na tkáčskom stave.

Odborné učilište

Odborné učilište pripravuje mládež na výkon povolaní zodpovedajúcich príslušným učebným odborom.

V škole sa strieda teoretické a praktické vyučovanie s tým, že prevahu má prax.

Príprava trvá v učebných odboroch tri roky a ukončuje sa:

vykonaním záverečnej skúšky a získaním výučného listu, 
celkovým hodnotením a získaním osvedčenia o zaučení alebo zaškolení.
 

Odborné učilište ponúka svojim žiakom v dňoch vyučovania aj stravovanie v školskej  jedálni, ubytovanie v školskom internáte a možnosť pracovať v útvare  záujmovej činnosti.

Odborné učilište sa aktívne spolupodieľa na uplatňovaní svojich absolventov na trhu práce a prispôsobuje skladbu učebných odborov i obsah vzdelávania a výchovy aktuálnym požiadavkám trhu práce.

Okrem poskytovania odborného vzdelávania kladie odborné učilište dôraz aj na organizáciu rôznych záujmových aktivít, ktoré pre žiakov predstavujú zdroj motivácie na budovaní si sebavedomia, občianskej a kultúrnej úrovne, vedúcej k ich osobnostnému rozvoju.

Centrum špeciálno - pedagogického poradenstva

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva poskytuje diagnostické, psychologické, psychoterapeutické, špeciálnopedagogické a rehabilitačné služby a starostlivosť zdravotne postihnutým deťom, ako aj poradenské a metodické služby zákonným zástupcom a pedagogickým pracovníkom formou ambulantnej starostlivosti, krátkodobých pobytov a návštev v prostredí, v ktorom dieťa žije.

Špeciálnopedagogická poradňa sa zriaďuje pri špeciálnej škole, špeciálnej materskej škole lebo pri základnej škole so špeciálnymi triedami. Pri základných a špeciálnych základných školách pre zmyslovo a telesne postihnutých sa zriaďujú špeciálno - pedagogické poradne ako súčasti týchto škôl.

Internát školy a školský klub detí

Žiaci školy, pochádzajúci z okolia Vranov nad Topľou resp. z iných okresov nášho kraja, majú možnosť týždenného ubytovania na našom internáte, nachádzajúci sa  priamo v budove školy. Pobyt sa začína v pondelok a končí v piatok.

Máme 3 výchovné skupiny s počtom detí 23. Deti pracujú pod vedením špeciálnych pedagógov - vychovávateľov. Sú zaradené do výchovných skupín podľa veku a pohlavia. Pri práci s deťmi sa uplatňuje individuálny prístup. Hlavnou náplňou v popoludňajších činnostiach je príprava na vyučovanie, záujmová činnosť a samoobslužné činnosti.

Žiaci sú ubytovaní v izbách, súčasťou internátu je denná, spoločenská miestnosť, sociálne zariadenia – WC a umyváreň so sprchou.

Poznáte toto zariadenie? Napíšte prosím referenciu.

Prihlásiť sa Registrovať

Pridať zariadenie

Ak ste v zozname nenašli zariadenie, ktoré poznáte, pridajte ho prosím, my sa ho pokúsime v dohľadnej dobe spracovať.

Poslať zariadenie

Daruj úsmev druhým

úsmevnahory.sk