1
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

300€ 100€ 50€ 20€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

100€ 55€ 15€ 5€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne
Špeciálna základná škola Rimavská Sobota

ŠPECIÁLNE ŠKOLY A ŠKÔLKY

Špeciálna základná škola Rimavská Sobota

Bottova 13, Rimavská Sobota 979 01

+421475621727

skolaszsrs@gmail.com

szsrs.edupage.org

Hlavným cieľom našej školy je poskytnúť mentálne a viacnásobne postihnutým deťom vzdelanie so zameraním na predprofesijnú prípravu, rozvíjať vedomostné, výchovné a pracovné zručnosti potrebné k sociálnej integrácii detí.

Hlavným poslaním školy je poskytnúť kvalitné vzdelávanie žiakom s mentálnym postihnutím. Ak má toto poslanie prinášať radosť a úspech, musí predovšetkým začínať, ale i končiť láskou k deťom.
V škole sa vzdelávajú deti - mentálne a viacnásobne postihnuté vo veku 6 až 16 rokov. Vyučovanie prebieha formou individuálneho prístupu, špeciálnych metód, ktoré zabezpečujú kvalifikovaní učitelia - špeciálni pedagógovia. Vzdelávanie v bežných triedach je najviac podobné vzdelávaniu v bežnej základnej škole. Cieľom edukácie našich žiakov je rozvíjanie individuálnych schopností a predpokladov žiakov s mentálnym postihnutím tak, aby si osvojili vedomosti, zručnosti a návyky potrebné pre ich ďalší život a profesionálnu prípravu. Dôležité je pripraviť ich pre praktický život tak, aby sa mohli integrovať do spoločnosti.
Vzdelávanie sa uskutočňuje cez sústavu vzdelávacích predmetov, z ktorých najviac je zastúpený slovenský jazyk, matematika, pracovné vyučovanie a telesná výchova. Nechýba však ani zemepis, fyzika, chémia, občianska výchova, dejepis, prírodopis a výchovné predmety. V nižších ročníkoch sa vzdelávanie uskutočňuje formou hry ako metódy edukácie. Všeobecne sa edukácia uskutočňuje podľa zásad, metód, formami a prostriedkami vhodnými pre ľahko mentálne postihnutých žiakov. Vzhľadom k zníženému počtu žiakov v triedach (6 - 10) je zabezpečený individuálny prístup špeciálnych pedagógov k žiakom.
Žiaci, ktorí ukončia 9. ročník našej školy, môžu pokračovať v odbornej príprave na odbornom učilišti, ktoré realizuje profesionálnu prípravu žiakov v trvaní 1 - 3 rokov v učebných odboroch napr. murár, stolár, záhradník, opatrovateľka, krajčírka, šička, pomocný kuchár a podobne.
Prvoradou snahou všetkých pedagogických pracovníkov školy je príprava našich žiakov na ďalšie vzdelávania v odborných učilištiach a praktickej škole, čo sa nám už dlhodobjšie darí. A to je najlepšia vizitka našej práce - najväčšia odmena každého učiteľa

Zameranie Praktickej školy

Po absolvovaní špeciálnej základnej školy žiaci majú možnosť pokračovať vo vzdelávaní v praktickej škole. Praktická škola poskytuje vzdelávanie a prípravu na jednoduché pracovné činnosti žiakom menej zručným s mentálnym postihnutím, ktorí ukončia ŠZŠ z variantu B a C a nemôžu vzhľadom k svojmu postihnutiu pokračovať na OU. Je to samostatný typ školy a patrí pod priame riadenie riaditeľa ŠZŠ, majú spoločné riaditeľstvo a spoločný rozpočet. Výučba spočíva v príprave žiakov pre život v rodine.

Výučba v Praktickej škole je trojročná, v každom ročníku dostávajú žiaci vysvedčenie. Škola má žiakom poskytnúť možnosť fyzicky a psychicky dospieť tak, aby mohli samostatne žiť v domácom prostredí alebo v chránenom bývaní a pracovať v chránenom pracovisku.

Praktická škola (podľa § 99 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní) je typ školy, v ktorej vzdelávacie programy poskytujú vzdelávanie a prípravu na výkon jednoduchých pracovných činností, na život v rodine a sebaobsluhu, vrátane prác v domácnosti spravidla pod dohľadom.

Poznáte toto zariadenie? Napíšte prosím referenciu.

Prihlásiť sa Registrovať

Pridať zariadenie

Ak ste v zozname nenašli zariadenie, ktoré poznáte, pridajte ho prosím, my sa ho pokúsime v dohľadnej dobe spracovať.

Poslať zariadenie

Daruj úsmev druhým

úsmevnahory.sk