1
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

300€ 100€ 50€ 20€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

100€ 55€ 15€ 5€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne
Špeciálna základná škola Sobrance

ŠPECIÁLNE ŠKOLY A ŠKÔLKY

Špeciálna základná škola Sobrance

Tyršova 1, Sobrance 073 01

+42156 65 222 89

szsso@centrum.sk

szssobrance.edupage.org

Špeciálna základná škola poskytuje žiakom primárne vzdelávanie ISCED 1. Zemeranie našej školy vychádza zo silných stránok školy a z viac rokov uplatňovanej koncepcie školy. V prvom rade je to poskytnutie kvalitného vzdelania predpísaného štátnym vzdelávacím programom. Posilnením povinných a použitím voliteľných predmetov v školskom vzdelávacom programe sme vytvorili školské zameranie na posilnenie vzdelávacej oblasti Príroda a Spoločnosť.Týmito predmetmi chceme v škole viesť žiakov v oblasti environmentálnej výchovy s cieľom chrániť si životné prostredie a zdravie. Škola tento zámer mala sčasti už niekoľko rokov. Žiaci majú možnosti realizovať svoje vedomosti, zručnosti a aktivity v tejto oblasti. Naša škola sa nachádza v blízkosti chránenej krajinnej oblasti Vihorlat, kde sú cenné prírodné javy a úkazy. Žiakov chceme pripravovať na výber povolania tým, že môžeme realizovať tieto podmienky a zámery vo vzťahu k zvýšeniu kvality vzdelávania. V budúcnosti sa ráta s otvorením tzv. Praktickej školy, v ktorej budú môcť naši žiaci pokračovať v štúdiu so zameraním Záhradníctvo a aranžovanie kvetov.

Chceme žiakov viesť k starostlivosti o duševné a fyzické zdravie. Chceme, aby naši žiaci vedeli zdravo žiť, chrániť sa pred negatívnymi vplyvmi, správne sa stravovať, vkusne sa obliekať, vedieť sa starať o seba ale aj o iných.

Špeciálna základná škola je pokrokovou školou. Poskytuje dôkladné primárne vzdelávanie deťom s mentálnym postihnutím, ktoré väčšinou pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia. Hlavným cieľom je rozvíjanie vedomostí, skúseností a postojov žiakov s mentálnym postihnutím na úrovni, ktorá je pre nich osobne dosiahnuteľná.

Poskytujeme východiskovú bázu pre postupné rozvíjanie kľúčových spôsobilostí žiakov. Žiakom poskytujeme primerané možnosti skúmania ich najbližšieho kultúrneho a prírodného prostredia tak, aby získali záujem o poznávanie nového. Rozvíjame cieľavedome, systematicky a v tvorivej atmosfére osobnosť žiaka v poznávacej, sociálnej, emocionálnej a morálnej oblasti. Žiakov vedieme k poznávaniu svojich schopností, využívaniu svojich možností ku kompenzácii svojich obmedzení a tým k vytváraniu reálneho obrazu seba samého rozvíjať a kultivovať svoju osobnosť.

Naši žiaci si osvojujú základy spôsobilosti učiť sa a poznávať seba samého. Podporujeme kognitívne a psychomotorické procesy, všestrannú komunikáciu, kriticky a tvorivo myslieť prostredníctvom získavania vlastnej poznávacej skúsenosti a aktívnym riešením problémov.

Rozvíjame individuálne schopnosti a predpoklady mentálne postihnutých žiakov tak, aby si osvojili vedomosti, zručnosti a návyky, ktoré dokážu využiť v osobnom živote. Podporujeme u žiakov iniciatívne konať, hodnotiť (vyberať a rozhodovať), dorozumieť sa a porozumieť si. Podnecujeme žiakov k mysleniu na základe názoru k riešeniu problémov. Učíme ich, ako si chrániť svoje zdravie a zdravie iných. Vedieme žiakov k tomu, aby vedeli otvorene vstupovať do sociálnych vzťahov, naučili sa kooperovať v skupine, kolektíve a preberali na seba primeranú zodpovednosť.

Rozvíjame sociálnu vnímavosť a citlivosť k spolužiakom, učiteľom, rodičom a ďalším ľudom, k svojmu kultúrnemu a prírodnému okoliu. Vedieme žiakov k tolerancii, znášanlivosti, porozumeniu a k akceptovaniu iných ľudí, ich duchovno-kultúrnych hodnôt, rovnosti pohlaví a priateľstva medzi národmi, národnostnými a etnickými skupinami, cirkvami a náboženskými skupinami.

Chceme pripraviť žiakov do praktického života s možnosťou prirodzenej integrácie do spoločnosti a aby sa stali jej prirodzenou súčasťou. Našim princípom je, aby každý žiak zažil úspech a aby bol šťastný bez ohľadu na postihnutie, sociálne prostredie a rasu.Po získaní primárneho vzdelania môže absolvent našej školy pokračovať v štúdiu na škole poskytujúcej vyššie sekundárne vzdelanie.

Moderné vyučovanie nie je obmedzené na jedinú formu pedagogickej stratégie alebo metódy. Skôr zahŕňa rozmanité prístupy, často viac než tri alebo štyri použité počas jednej vyučovacej hodiny. Rozmanité vzdelávacie stratégie podporujú učenie na strane žiaka. Je na pedagogickej tvorivosti našich pedagógov, ktoré pedagogické stratégie vo vyučovaní zvolia.Podporujeme a uprednostňujeme využívanie pedagogických stratégií zameraných hlavne na riešenie problémových úloh, tvorbu projektov a zážitkové učenie. Podporujeme výučbu pomocou IKT, didaktickej techniky, seminárov, diskusií, samostatných a tímových projektov, praktickej výučby pred teoretizovaním.Dôraz kladieme na samostatnosť a zodpovednosť za učenie, ale aj tímovú prácu a zodpovednosť za dosiahnutie skupinového cieľa.Využívame rôzne formy vyučovania - skupinové, individuálne, vyučovanie v rôznom prostredí, napr. trieda, odborná učebňa, knižnica, exkurzie, športové aktivity, tvorivé dielne, účelové kurzy, turnaje, rôzne výchovné aktivity súvisiace so vzdelávaním.

Poznáte toto zariadenie? Napíšte prosím referenciu.

Prihlásiť sa Registrovať

Pridať zariadenie

Ak ste v zozname nenašli zariadenie, ktoré poznáte, pridajte ho prosím, my sa ho pokúsime v dohľadnej dobe spracovať.

Poslať zariadenie

Daruj úsmev druhým

úsmevnahory.sk