1
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

300€ 100€ 50€ 20€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

100€ 55€ 15€ 5€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne
Spojená škola Sabinov

ŠPECIÁLNE ŠKOLY A ŠKÔLKY

Spojená škola Sabinov

SNP 15, Sabinov 083 01

051/4523832

spojskolasabinov@gmail.com

www.szssabinov.sk

Vznik našej školy možno situovať do školského roku 1948/49, kedy bola v rámci Štátnej ľudovej školy v Sabinove zriadená pomocná trieda. Samostatná Osobitná škola bola zriadená Rozhodnutím Povereníctva školstva, vied a umení v Bratislave dňa 11. marca 1949. Škola bola dvojtriedna a bola súčasťou už spomínanej Štátnej ľudovej školy. V školskom roku 1962/63 sa osamostatnila a presídlila do budovy na Námestí slobody, neskôr do budovy na Ul. 17. novembra. Adresa Osobitnej školy v Sabinove sa menila ešte raz, v roku 1995, keď sme získali budovu po MŠ na ul. SNP 15, kde sídlime doposiaľ. V roku 2000 sa zmenil názov z OŠ na ŠZŠ. 1. septembra 2013 vznikla v priestoroch ŠZŠ v Sabinove PrŠ.

Budova školy je umiestnená v tichom prostredí. Pozostáva z dvoch navzájom prepojených pavilónov. V budove školy sídli aj CPPP, ktoré však nie je súčasťou školy. Okolo budovy je voľný priestor, ktorý škola využíva na konanie rôznych kultúrnych a športových aktivít.

Škola poskytuje vzdelávanie žiakom s mentálnym aj viacnásobným postihnutím. Organizačne sa člení na Špeciálnu základnú školu (ŠZŠ) a Praktickú školu (PrŠ). V ŠZŠ je vzdelávanie poskytované na základe záverov psychologického a špeciálnopedagogikého vyšetrenia v troch základných vzdelávacích variantoch – A, B, C. Cieľom PrŠ je pripraviť žiakov na život v rodine, na sebaobsluhu, na rôzne jednoduché praktické práce, vrátane prác v domácnosti, zacvičiť ich v prácach profilujúceho voliteľného predmetu a na vykonanie jednoduchých pracovných činností spravidla pod dohľadom inej osoby.

Žiaci majú zabezpečené zdravé a bezpečné prostredie podľa platných noriem. Vzdelávanie je prepojené s reálnym životom. Škola sa v maximálnej možnej miere usiluje o prevenciu sociálno-patologických javov (šikana, toxikománia a pod.). Cieľom všetkých zamestnancov školy je vychovať žiaka ako čestného, morálneho a charakterného človeka, vzdelaného na jeho individuálnej úrovni.

Cieľom školy je vytvárať pre žiakov také prostredie, aby sa v ňom cítili dobre. Snažíme sa o skvalitňovanie estetiky priestorov. Žiaci sú vedení k ochrane prírody, k pochopeniu základných ekologických súvislostí a environmentálnych problémov. Vo výučbe vytvárame dostatok príležitostí k pochopeniu vysokej hodnoty zdravia a prijatia zdravého životného štýlu. Taktiež dôraz kladieme na kultúrne a spoločenské hodnoty. Ponukou záujmových činností podnecujeme zmysluplné využitie voľného času žiakov. Dianie školy mapuje aj školský časopis Oriešok, vydávaný štvrťročne.

Už niekoľko rokov škola má družbu so ZŠ a PrŠ, Slezského odboje 5, v Opave, v Českej republike. Aj napriek vzdialenosti, ktorá nás delí, snažíme sa o písomný aj osobný kontakt. Obe školy, okrem srdečných medziľudských vzťahov, spájajú aj rovnaké povinnosti, problémy, ale aj radosti, ktoré prináša každodenný život. Dúfame, že to tak bude aj naďalej.

Poznáte toto zariadenie? Napíšte prosím referenciu.

Prihlásiť sa Registrovať

Pridať zariadenie

Ak ste v zozname nenašli zariadenie, ktoré poznáte, pridajte ho prosím, my sa ho pokúsime v dohľadnej dobe spracovať.

Poslať zariadenie

Daruj úsmev druhým

úsmevnahory.sk