1
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

300€ 100€ 50€ 20€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

100€ 55€ 15€ 5€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne

Spojená škola v Senici vznikla 1.1.2006 zlúčením Špeciálnej základnej školy internátnej a Praktickej školy internátnej, ktorá bola do siete škôl zaradená od 1.9.2005.
Od 1.9.2007 začalo svoju činnosť Školské stredisko záujmovej činnosti. V súčasnosti Centrum voľného času.

Špeciálna základná škola s materskou školou internátna
poskytuje výchovu a vzdelávanie pre deti s rôznym stupňom mentálneho postihnutia, internát zabezpečuje výchovu mimo vyučovania žiakov v týždennej starostlivosti.

Cieľom výchovy a vzdelávania je osvojovanie vedomostí, zručností a návykov potrebných pre praktický život, rozvíjanie komunikácie a sociálnych vlastností potrebných pre prirodzenú integráciu do spoločnosti.     

Vzdelávanie sa realizuje v troch variantoch A,B,C, ktoré sú určené druhom a stupňom postihnutia. Od šk.roka 2005-06 sa v našej škole vzdelávajú i žiaci s autizmom. Súčasťou vzdelávacieho procesu je individuálna logopedická starostlivosť, určená deťom s poruchami reči a výslovnosti. Komplexnú starostlivosť dopĺňa terapeutická činnosť. Internát poskytuje celotýždňové ubytovanie deťom, ktoré navštevujú školu z väčšej vzdialenosti.
Školský klub detí je určený pre deti s dennou dochádzkou.

Praktická škola internátna      
je jedna z  alternatívnych možností riešenia problému ďalšieho vzdelávania a následnej integrácie žiakov s mentálnym postihnutím do spoločnosti. Je určená pre chlapcov i dievčatá, menej zručných absolventov špeciálnej základnej školy vzdelávaných podľa variantu A a manuálne zručných absolventov špeciálnej základnej školy vzdelávaných podľa variantu B.
Vzdelávanie v praktickej škole je trojročné, v každom ročníku dostávajú žiaci vysvedčenie. Škola má žiakom poskytnúť možnosť fyzicky a psychicky dospieť tak, aby mohli samostatne žiť v domácom prostredí alebo v chránenom bývaní a pracovať v chránenom pracovisku. Úlohou praktickej školy je pripraviť žiakov na život v rodine – na sebaobsluhu a praktické práce v domácnosti, zacvičiť sa v prácach profilujúcich voliteľných predmetov tak, aby mohli vykonávať zmysluplnú prácu v chránených pracoviskách. Praktická škola nie je profesijne zameraná na zvládnutie učebného odboru, preto po jej absolvovaní nezískavajú žiaci výučný list, ale vysvedčenie o absolvovaní Praktickej školy so zameraním na pomocné práce v určitom odbore. 

Absolventi praktickej školy sa okrem vlastnej domácnosti môžu uplatniť v štátnom i súkromnom sektore, ako pomocní pracovníci.

V našej škole sa žiaci venujú trom voliteľným profilujúcim predmetom:

  •               starostlivosť o starých a chorých 
  •               pomocné práce v kuchyni 
  •               pestovateľské práce 

Centrum voľného času
 
Je našou snahou vytvoriť také podmienky a pripraviť také aktivity, aby všetci žiaci, ktorí sa rozhodnú CVČ navštevovať, strávili svoj voľný čas zmysluplne, rozvijali svoje záujmy v krúžkoch záujmovej činnosti.  
 

Poznáte toto zariadenie? Napíšte prosím referenciu.

Prihlásiť sa Registrovať

Pridať zariadenie

Ak ste v zozname nenašli zariadenie, ktoré poznáte, pridajte ho prosím, my sa ho pokúsime v dohľadnej dobe spracovať.

Poslať zariadenie

Daruj úsmev druhým

úsmevnahory.sk