1
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

300€ 100€ 50€ 20€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

100€ 55€ 15€ 5€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne
Základná škola pri zdravotníckom zariadení Limbová

ŠPECIÁLNE ŠKOLY A ŠKÔLKY

Základná škola pri zdravotníckom zariadení Limbová

Limbová 1, 833 40, Bratislava

+421 2 59 371 105

zsdfnsp@gmail.com

skola.nudch.eu

Žiaci chorí a zdravotne oslabení plnia rovnaké ciele vzdelávania ako žiaci základných škôl na primárnom stupni vzdelávania a nižšom stupni sekundárneho vzdelávania.

Vzdelávacie oblasti 

Vzdelávacie oblasti pre žiakov chorých a zdravotne oslabených sú tie isté ako uvádza Štátny vzdelávací program pre žiakov chorých a zdravotne oslabených pre primárne vzdelávanie a nižšie stredné vzdelávanie. Podľa tohto vzdelávacieho programu sa vzdelávajú žiaci chorí a zdravotne oslabení, na základe ich aktuálneho zdravotného stavu a odporúčania ošetrujúceho lekára.

Charakteristika výchovy a vzdelávania

Základná škola pri zdravotníckom zariadení zabezpečuje pomocou osobitných výchovných a vzdelávacích metód, prostriedkov a foriem základné vzdelanie chorým a zdravotne oslabeným žiakom počas ich pobytu v zdravotníckom zariadení. Žiak na hodinách jednotlivých predmetov nadväzuje na posledné učivo, ktoré prebral vo svojej kmeňovej škole, rozsah učiva sa prispôsobuje aktuálne zdravotnému stavu a momentálnym schopnostiam a možnostiam žiaka.

Špecifiká výchovy a vzdelávania: 

  • vzdelávanie žiakov chorých a zdravotne oslabených má individuálny charakter,
  • prioritou prístupu k chorému a zdravotne oslabenému žiakovi je dynamická interakcia medzi špeciálnym pedagógom a žiakov,
  • základom tejto interakcie sú individuálne formy pedagogickej práce učiteľa so žiakom, využívanie špeciálnych učebných a kompenzačných pomôcok a osobitný a jedinečný prístup k žiakovi,
  • vyučovacie formy, metódy a prostriedky práce v triede sú podriadené zdravotnému stavu žiaka – pacienta, 
  • žiak chorý a zdravotne oslabený je vzdelávaný individuálne na lôžku alebo v priestoroch na to určených.

Zmysluplné zamestnanie detí zamerané na ich záujmy a schopnosti je súčasťou liečby. Veľkú úlohu tu zohráva iniciatíva a tvorivá činnosť učiteľa, jeho príprava na vyučovanie. Výchovno-vzdelávacia činnosť v základnej škole pri zdravotníckom zariadení uspokojuje potreby detí a odpútava ich od choroby. Úlohou našej ZŠ pri zdravotníckom zariadení je priniesť zaujímavý program do života dieťaťa, poskytnúť mu rozvoj, zručnosti.

Základná škola pri zdravotníckom zariadení zabezpečuje žiakom chorým a zdravotne oslabeným kontinuitu vo vyučovaní podľa ročníkovej príslušnosti v kmeňovej škole v takej miere, v akej to dovoľuje ich zdravotný stav,  umožňuje bezproblémovú adaptáciu na pôvodný výchovno-vzdelávací proces,  prispieva k úspešnému priebehu liečby a doliečovaniu prostredníctvom špeciálno-pedagogickej činnosti,  poskytuje informácie kmeňovej škole o možnej miere zaťaženia žiaka a o zmenách v jeho školskej výkonnosti vplyvom choroby a následnej liečby.

V základnej škole pri zdravotníckom zariadení sa vzdelávajú žiaci podľa štyroch variantov rámcových učebných plánov pre žiakov chorých a zdravotne oslabených:

variant A – jeden vyučovací predmet denne, t.j. 5 hodín týždenne,
variant B – dva vyučovacie predmety denne, t.j. 10 hodín týždenne,
variant C – tri vyučovacie predmety denne, t.j. 15 hodín týždenne,

Žiak je po prijatí do zdravotníckeho zariadenia zaradený do výchovno-vzdelávacieho procesu v základnej škole pri zdravotníckom zariadení na základe odporúčania ošetrujúceho lekára. 

Moderná medicína vidí v špeciálnom pedagógovi špecialistu, ktorý je pripravený hľadať spôsoby na odreagovanie dieťaťa od ťažkého emocionálneho stavu, hľadať spôsoby na uspokojovanie psychických osobitostí dieťaťa, kladne ovplyvňovať nervovú sústavu malých pacientov a tým vyvolať v tele obranné mechanizmy proti chorobe. Základom takejto práce je vytvorenie pozitívnej interakcie medzi pedagógom a žiakom.

Vyučovanie tvorí významnú súčasť denného režimu chorých a zdravotne oslabených detí. 

Poznáte toto zariadenie? Napíšte prosím referenciu.

Prihlásiť sa Registrovať

Pridať zariadenie

Ak ste v zozname nenašli zariadenie, ktoré poznáte, pridajte ho prosím, my sa ho pokúsime v dohľadnej dobe spracovať.

Poslať zariadenie

Daruj úsmev druhým

úsmevnahory.sk