1
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

300€ 100€ 50€ 20€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

100€ 55€ 15€ 5€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne

Poslaním špeciálnej materskej školy 

je dopĺňať rodinnú výchovu o individuálne orientovanú výchovno-vzdelávaciu prácu s deťmi predškolského veku so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zameranú na ich sociálno - emocionálny, fyzický a intelektuálny rozvoj v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami.

Špeciálna základná škola 

poskytuje vzdelávanie žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorým ich postihnutie nedovoľuje vzdelávať sa v školách bežného typu. Pod pojmom žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami rozumieme žiaka s určitým postihnutím.

Jej cieľom je rozvíjať individuálne schopnosti a zručnosti žiakov s mentálnym postihnutím.

Vzdelávanie je zamerané na maximálne možný rozvoj žiakov po stránke psychickej, fyzickej a osobnostnej, tak aby žiaci získali vedomosti, zručnosti a návyky potrebné pre ich ďalšiu profesionálnu prípravu a integráciu do spoločnosti. Súčasne je výchova žiakov  zameraná na osvojovanie správnych postojov, rozvíjanie kladného vzťahu k ostatným ľuďom i k životnému prostrediu.

O zaradení a preradení žiaka do našej školy rozhoduje riaditeľ školy, na základe návrhu odbornej komisie, ktorej členmi je špeciálny pedagóg, psychológ, lekár a zástupca špeciálno-pedagogickej poradne alebo pedagogicko-psychologickej poradne. Zaradenie alebo preradenie žiaka je možné len so súhlasom rodiča. Návrh na zaradenie žiaka do školy môže riaditeľovi podať zákonný zástupca žiaka-rodič, škola, ktorú žiak navštevuje, pedagogicko-psychologická poradňa, zdravotnícke zariadenie, orgány starostlivosti o rodinu a deti alebo špeciálno-pedagogická poradňa.

Pred rozhodnutím o zaradení možno žiakovi určiť diagnostický pobyt v škole, ktorý trvá najdlhšie jeden rok. Ak sa počas dochádzky žiaka do školy zmení charakter postihnutia, riaditeľ školy po prerokovaní v odbornej komisii a so zákonným zástupcom žiaka podá návrh na preradenie žiaka do inej školy, prípadne rozhodne o oslobodení žiaka od povinnosti dochádzať do školy.

Riaditeľstvo našej školy má v správe celú budovu.

Školu navštevujú žiaci nielen zo samotného mesta Hanušovce nad Topľou, ale aj z blízkych dedín - Ruská Voľa, Prosačov, Bystré nad Topľou, Čierne.

Do školy sú prijímaní  žiaci s mentálnym postihnutím s ľahkým, stredným a ťažkým stupňom. U niektorých žiakov sa toto postihnutie  kombinuje aj s nedoslýchavosťou, poruchami zraku, prvkami autizmu, telesnou oslabenosťou.

Obsah vzdelávania je prispôsobený stupňu mentálnej kapacity, a preto sa naša škola diferencuje smerom do vnútra:

  • A variant – vzdelávanie žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia
  • B variant – vzdelávanie žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia
  • C variant – vzdelávanie  žiakov s ťažkým stupňom mentálneho postihnutia podľa individuálnych vzdelávacích programov.

Vyučuje sa v siedmich triedach A variantu, v troch triedach B variantu , v jednej triede C variantu a v jednej triede Praktickej školy. 

Triedu variantu C máme umiestnenú v Domove sociálnych služieb v Hanušovciach nad Topľou. 

Hlavnou úlohou školy v edukácii žiakov je orientovať ju tak, aby naši žiaci získali kompetencie potrebné na inklúziu do spoločnosti, v súlade s princípmi a cieľmi stanovenými školským zákonom s dôrazom na rozvíjanie mravných, kultúrnych a národných hodnôt, vlastenectva a občianskej zodpovednosti.

Poznáte toto zariadenie? Napíšte prosím referenciu.

Prihlásiť sa Registrovať

Pridať zariadenie

Ak ste v zozname nenašli zariadenie, ktoré poznáte, pridajte ho prosím, my sa ho pokúsime v dohľadnej dobe spracovať.

Poslať zariadenie

Daruj úsmev druhým

úsmevnahory.sk