1
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

300€ 100€ 50€ 20€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

100€ 55€ 15€ 5€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne
Stredná odborná škola služieb Stropkov

ŠPECIÁLNE ŠKOLY A ŠKÔLKY

Stredná odborná škola služieb Stropkov

Hlavná 6, Stropkov 091 01

054 7181500

riaditelsos91@gmail.com

soshlavnasp.edupage.org

Študijné odbory (s maturitou):

 • 6405 4 00 pracovník marketingu   Študijný odbor  pracovník marketingu je nový odbor, ktorý sa na škole otvára, a pre záujemcov prinášame profil absolventa. Je to kvalifikovaný pracovník schopný vykonávať odborné činnosti súvisiace s praktickým marketingom. Je schopný vykonávať práce s riadením organizovaním. Pozná sortiment vlastnosti výrobkov, spôsob výroby a ich ďalšie použitie. Dokáže zostaviť ponuku produktov a aplikovať nástroje marketingu. Vie využívať výsledky prieskumu trhu. Ovláda hospodársku korešpondenciu, obsluhu a využitie počítačovej techniky a  základy účtovnej evidencie.
 • 4557 4 01 podnikanie v poľnohospodárstve   Tento odbor je určený výhradne pre dievčatá, ktoré počas štúdia získajú tieto základné vedomosti a zručnosti:
  - písanie na stroji a vedenie korešpondencie
  - ovládanie práce na osobnom počítači
  - ovládanie jednoduchého a podvojného účtovníctva
  - vedenie motorového vozidla
  - ovládanie prác v rastlinnej aj živočíšnej výrobe
  - spracovanie poľnohospodárskych produktov
  - pripravovať jedlá a nápoje
  - vykonávať a riadiť práce pri pestovaní poľných plodín vovocinárstve, zeleninárstve a kvetinárstve
 • 4558 4 agropodnikateľ, agropodnikateľka   Tento odbor je určený pre chlapcov aj dievčatá, ktorí sa počas štúdia naučia:
  - poznať zásady pestovania rastlín a chovu hospodárskych zvierat
  - poznať choroby zvierat, škodcov a choroby rastlín
  - poznať ekologické a ekonomické aspekty hospodárenia na pôde
  - orientovať sa v základnej technickej dokumentácii
  - poznať konštrukčné a funkčné vlastnosti mechanizmov a strojov
  - ovládať prácu s osobným počítačom
  - ovládať základy psychológie a sociológie
  - viesť motorové vozidlá a poľnohospodárske stroje
  - viesť základnú dokumentáciu a účtovnú evidenciu

Učebné odbory: 

 •  2487 2 01 autoopravár – mechanik

 Absolventi po vykonaní záverečnej skúšky budú ovládať nielen teoreticky, ale aj prakticky konštrukciu automobilov od jeho najjednoduchších častí až po najzložitejšie.  Absolvent vykonáva opravy motorových vozidiel v rámci odborného výcviku alebo v autoservise.    Okrem možnosti zamestnania sa ako automechanici v autoservisoch majú možnosť sa uplatniť vo výrobných a dopravných závodoch.

 • 6445 H kuchár  učebný odbor pripravuje absolventov na výkon povolania kuchár, kuchárka, ktorí sa uplatnia v službách ako zamestnanci  reštaurácií, hotelov a ostatných zariadení spoločného stravovania po úspešnom vykonaní záverečnej skúšky sa absolvent môže uchádzať o štúdium v nadstavbovom študijnom odbore pre absolventov 3-ročných učebných odborov nadväzujúcich na predchádzajúcu prípravu v SOU a získať úplné stredné odborné vzdelanie 

 Dvojročné učebné odbory   

sú určené pre žiakov, ktorí skončili základnú školu v nižších ročníkoch. Tí ktorí majú záujem môžu navštevovať kurz na doplnenie základného vzdelania a po jeho úspešnom ukončení pokračovať v trojročných odboroch.

 • 4572 0 00 poľnohospodárska výroba  absolventi získajú základné zručnosti    potrebné v poľnohospodárskej výrobe. Po skončení žiaci získajú výučný list vo   svojom odbore.

Nadstavbové štúdium

Forma štúdia:  externé  štúdium.

                      denné  štúdium

 •  6421 L 00 spoločné stravovanie   Študijný odbor prehlbuje a rozširuje odborné vedomosti a zručnosti získané v trojročnom učebnom odbore a súvisiace s racionalizáciou, riadením zariadení spoločného stravovania. Poskytuje odborné vedomosti o organizácii a prevádzke zariadenia spoločného stravovania, objednávok, zabezpečovaní technického vybavenia a údržby prevádzky a pripravuje na samostatnú podnikateľskú činnosť. Umožňuje absolventovi zvládnuť náročné úlohy zvyšovania úrovne a kvality poskytovaných služieb a konkurencieschopnosti podnikania.
 •  4526 L 00 mechanizácia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva   Študijný odbor je určený pre absolventov učebných odborov mechanizátor rastlinnej výroby a mechanik opravár absolvent je kvalifikovaný pracovník schopný samostatne vykonávať odborné práce v poľnohospodárskej prvovýrobe a lesnom hospodárstve, pripravuje sa na kvalifikované vykonávanie činností vo vlastnom odbore, ale je adaptabilný aj pre prácu v príbuzných odboroch. Po úspešnom ukončení štúdia maturitnou skúškou je absolvent pripravený aj na vysokoškolské štúdium na pôdohospodárskych a lesníckych školách

Poznáte toto zariadenie? Napíšte prosím referenciu.

Prihlásiť sa Registrovať

Pridať zariadenie

Ak ste v zozname nenašli zariadenie, ktoré poznáte, pridajte ho prosím, my sa ho pokúsime v dohľadnej dobe spracovať.

Poslať zariadenie

Daruj úsmev druhým

úsmevnahory.sk