1
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

300€ 100€ 50€ 20€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

100€ 55€ 15€ 5€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne
Základná a materská škola pri zdravotníckom zariadení Kováčová

ŠPECIÁLNE ŠKOLY A ŠKÔLKY

Základná a materská škola pri zdravotníckom zariadení Kováčová

Sládkovičova 311, Kováčová 962 37

+421 45 544 5504

www.zsmarina.sk

Základná škola pri zdravotníckom zariadení Kováčová bola založená 1.októbra 1976 pre detských pacientov za účelom vzdelávania počas liečebného pobytu.

Ide o plnoorganizovanú základnú školu s právnou subjektivitou   [ ... viac informácií o ZŠ ],  vzhľadom na špecifické podmienky prebieha v škole vyučovanie so zníženým počtom vyučovacích hodín. Vyučovanie zabezpečujú kvalifikovaní špeciálni pedagógovia.

Pre žiakov s mentálnym postihnutím a kombinovanými vadami je v škole zriadená jedna špeciálna trieda. V čase mimo vyučovania žiaci navštevujú školský klub detí   [ ... viac informácií o ŠKD ], kde pracujú pod vedením vychovávateliek.

Súčasťou základnej školy je aj  materská škola   [ ... viac informácií o MŠ ],  ktorá poskytuje celodennú starostlivosť telesne a mentálne postihnutým deťom predškolského veku. Predškolskú výchovu v materskej škole zabezpečujú učiteľky s rozšíreným vzdelaním špeciálnej pedagogiky.

Vyučovací proces sa strieda s výchovnou činnosťou v dvoch zmenách od 0800 hod  do 1700 hod  v pracovných dňoch. Škola má vlastnú internetovú učebňu, ktorú majú možnosť používať všetci žiaci na vyučovacích hodinách, aj v rámci krúžkov.

Materská škola

je súčasťou Základnej školy pri zdravotníckom zariadení Kováčová.  Je dvojtriedna, s deťmi pracujú učiteľky MŠ - špeciálne pedagogičky.

Predškolské zariadenie poskytuje celodennú starostlivosť telesne a mentálne postihnutým deťom. Triedy sú heterogénne vekom aj diagnózou liečby. Dĺžka pobytu detí v liečebnom zariadení je rôzna - od 28 dní až po 150 dní v závislosti od diagnózy a zdravotných poisťovní.

Poslaním našej materskej školy je príprava detí na vstup do základnej školy, špeciálnej základnej školy, socializácia detí do spoločnosti a priblíženie sa postihnutých detí schopnostiam zdravých detí.

Vo svojej práci uplatňujeme predovšetkým individuálny prístup k deťom. Pre veľa detí je prvý kontakt s MŠ práve na liečebnom pobyte. Tomuto faktu venujeme veľkú pozornosť a umožňujeme rodičom, aby v prvých adaptačných dňoch mohli byť prítomní na výchovno-vzdelávacom procese.

Spolupráca s rodičmi je u handicapovaných detí veľmi dôležitá. Okrem ukážok výchovno-vzdelávacej práce pozývame rodičov aj na mimoškolské aktivity, ktoré pre deti pripravujeme. Tieto aktivity sú zamerané na spríjemnenie pobytu detí v liečebni a ich odľahčenie - sú to napr. púšťanie šarkanov,  pečenie medovníkov,  Mikulášske posedenie,  karneval,  oslava Dňa matiek,  paraolympiáda,  dramatizácia rozprávok ...

Počas pobytu detí v liečebni napĺňame program výchovy a vzdelávania. Predškolská výchova rozvíja osobnosť dieťaťa, pomáha rodine plniť jej výchovnú funkciu a zohráva dôležitú úlohu pri vyrovnávaní rozdielov medzi deťmi z rôzneho socioekonomického a kultúrneho prostredia a tiež pri včasnom diagnostikovaní porúch vo vývine dieťaťa.

Poznáte toto zariadenie? Napíšte prosím referenciu.

Prihlásiť sa Registrovať

Pridať zariadenie

Ak ste v zozname nenašli zariadenie, ktoré poznáte, pridajte ho prosím, my sa ho pokúsime v dohľadnej dobe spracovať.

Poslať zariadenie

Daruj úsmev druhým

úsmevnahory.sk