1
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

300€ 100€ 50€ 20€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

100€ 55€ 15€ 5€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne
Základná škola pri Liečebno-výchovnom sanatóriu v Ľubochni

ŠPECIÁLNE ŠKOLY A ŠKÔLKY

Základná škola pri Liečebno-výchovnom sanatóriu v Ľubochni

Ľubochnianska dolina 610/ 6, Ľubochňa 034 91

044/ 4391252

lvs.lubochna@gmail.com

www.lvslubochna.sk

LVS v Ľubochni je zariadenie internátneho typu s celoročnou prevádzkou. Ide o špeciálne výchovné zariadenie, ktoré poskytuje odbornú pomoc deťom so syndrómom ADD a ADHD, s vývinovými poruchami učenia (dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyskalkúlia), s poruchami emocionálneho a sociálneho vývinu a s výchovnými ťažkosťami.

Poslaním sanatória je poskytnúť deťom s týmito problémami vzdelávanie a výchovno – liečebnú starostlivosť zameranú na úpravu ich emocionálneho stavu, sociálnych vzťahov, konfliktov s rodinou, či v kolektívnom prostredí, ktoré sa nepodarilo odstrániť ambulantnou starostlivosťou.

Kontraindikáciou pre umiestnenie dieťaťa je mentálna retardácia, psychopatický vývin osobnosti, psychotické ochorenie alebo závažná zdravotná diagnóza. Najoptimálnejší čas pobytu dieťaťa v LVS je 10 mesiacov, teda jeden školský rok.

Sanatórium sa nachádza v prostredí Národného parku Veľká Fatra. Priaznivé prírodné podmienky v okolí zariadenia podnecujú zdravú aktivitu detí, dochádza k rozvoju motoriky, deti sú fyzicky odolnejšie. V neposlednom rade sa u detí vytvára vzťah k prírode a rozvíja sa u nich environmentálne cítenie.

Formy a metódy práce LVS

Nosným pilierom výchovno-liečebnej starostlivosti je režimový systém, založený na pravidelnosti, systematičnosti, zohľadňujúci špecifiká a potreby umiestnených detí.

Vo svojej práci využívame osobitné liečebno-výchovné, psychologické, individuálne a kolektívne metódy a postupy pre deti podľa indikácií jednotlivých porúch.

Celkový režimový systém sanatória zodpovedá kritériám komunitného systému. K úspešnému zvládnutiu dosiahnutých cieľov sa využívajú tak individuálne ako i skupinové formy a metódy práce, v prospech skupinových metód.

Špecifiká úloh sanatória sú zamerané na nácvik pozitívnej sociálnej komunikácie, harmonické začlenenie jedincov do detského kolektívu, získanie kolektívnej skúsenosti, odstránenie následkov frustrácie základných psychických potrieb (sebauplatnenie, ocenenia, úspešnosti, potreby patriť ku skupine). Pri práci s deťmi sa vo výchovno- vzdelávacom procese uplatňujú zásady a princípy modifikácie detského správania.

Dlhodobý liečebno-výchovný efekt je sledovaný formou katamnestických dotazníkov vypĺňaných školou po roku od ukončenia pobytu v LVS.

Liečebno – výchovné sanatórium v Ľubochnianskej doline poskytuje špecifickú psychologickú, sociálnu a liečebno-výchovnú starostlivosť deťom ohrozeným sociálno – patologickými javmi aj ambulantnou formou.

Poznáte toto zariadenie? Napíšte prosím referenciu.

Prihlásiť sa Registrovať

Pridať zariadenie

Ak ste v zozname nenašli zariadenie, ktoré poznáte, pridajte ho prosím, my sa ho pokúsime v dohľadnej dobe spracovať.

Poslať zariadenie

Daruj úsmev druhým

úsmevnahory.sk