1
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

300€ 100€ 50€ 20€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

100€ 55€ 15€ 5€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne
Spojená škola internátna Bytča

ŠPECIÁLNE ŠKOLY A ŠKÔLKY

Spojená škola internátna Bytča

Mičurova 364/1, Bytča 014 01

+421 41 5533215

szsibytca@szsibytca.sk

www.szsibytca.sk

Špeciálna základná škola, Mičurova 364/1, Bytča (ďalej len ŠZŠ), poskytuje výchovu a vzdelávanie žiakom so zdravotným znevýhodnením. Edukačný proces sa prispôsobuje špeciálnym výchovno-vzdelávacím potrebám žiakov.

Dieťa so zdravotným znevýhodnením môže začať plniť povinnú školskú dochádzku v prípravnom ročníku, ak k 01. septembru bežného kalendárneho roka dosiahlo šesť rokov veku, ale nedosiahlo školskú spôsobilosť a nie je u neho predpoklad zvládnutia učiva prvého ročníka. Prípravný ročník mu zabezpečí zaškolenie, bezplatnú logopedickú starostlivosť, odbornú špeciálnopedagogickú starostlivosť (špeciálny pedagóg, logopéd, psychológ, fyzioterapeut), terapie na odstránenie vývinových porúch učenia a individuálnu výchovno-vzdelávaciu starostlivosť v malom kolektíve. V prípravnom ročníku sa vyučuje 20 vyučovacích hodín týždenne. Absolvovanie prípravného ročníka zabezpečí bezproblémový vstup dieťaťa do prvého ročníka základnej školy alebo špeciálnej základnej školy.

Na základe komplexnej diagnostiky sa v ŠZŠ vzdelávajú žiaci od 6 do 18 rokov veku. Špeciálna základná škola vzdeláva žiakov s mentálnym postihnutím alebo s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným postihnutím. Vzdelávanie sa vnútorne člení podľa stupňa mentálneho postihnutia žiakov na:

a) variant A pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia,

b) variant B pre žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia,

c) variant C pre žiakov s ťažkým alebo hlbokým stupňom mentálneho postihnutia alebo pre žiakov s mentálnym postihnutím, ktorí majú aj iné zdravotné postihnutie, sú držiteľmi preukazu zdravotne ťažko postihnutých a nemôžu sa vzdelávať podľa variantu A alebo B.

Obsah vzdelávania žiakov jednotlivých variantov je daný štátnym vzdelávacím programom pre žiakov s mentálnym postihnutím pre primárne vzdelávanie a školským vzdelávacím programom.

V prípade ťažkosti pri osvojovaní si predpísaného učiva je možné žiakovi ŠZŠ vypracovať individuálny vzdelávací program z jedného alebo viacerých predmetov, podľa ktorého sa vzdeláva a postupuje do vyššieho ročníka.

Špeciálna základná škola poskytuje žiakom primárne vzdelanie. Primárne  vzdelanie  získa  žiak absolvovaním vzdelávacieho programu pre žiakov s mentálnym postihnutím. Dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou.

Poznáte toto zariadenie? Napíšte prosím referenciu.

Prihlásiť sa Registrovať

Pridať zariadenie

Ak ste v zozname nenašli zariadenie, ktoré poznáte, pridajte ho prosím, my sa ho pokúsime v dohľadnej dobe spracovať.

Poslať zariadenie

Daruj úsmev druhým

úsmevnahory.sk