1
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

300€ 100€ 50€ 20€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

100€ 55€ 15€ 5€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne
Špeciálna základná škola v Žarnovici

ŠPECIÁLNE ŠKOLY A ŠKÔLKY

Špeciálna základná škola v Žarnovici

A.Sládkoviča 24, Žarnovica 966 81

0456813055

szszarnovica@centrum.sk

szszc.edupage.org

Do prípravného ročníka našej školy môžu prihlásiť rodičia všetkých žiakov, ktorí dosiahli k 31. augustu 6 rokov, ale CPPPaP - z určitého dôvodu doporučili odklad školskej dochádzky. Ponúkame túto formu začiatku vzdelávania Vášho dieťaťa s tým, že mu bude venovaná zvýšená starostlivosť a individuálna príprava. Dieťa nestráca rok, ale rok pôsobenia v prípravnom ročníku sa zarátava do školskej dochádzky.

Školský klub detí

 

Činnosti v ŠKD vychádzajú z výchovného programu a obsahujú všetky zložky potrebné pre harmonický rozvoj dieťaťa.

Školský klub pracuje podľa školského výchovného programu, ktorý je zameraný na rozvíjanie záujmov žiakov po vyučovaní, prípravu na vyučovanie a iné voľno-časové aktivity.

Výchova a vzdelávanie mimo vyučovania sa v školskom klube realizuje v týchto činnostiach:

  • oddychová činnosť (individuálne zamestnanie)
  • vzdelávacia činnosť(príprava na vyučovanie)
  • rekreačná činnosť


Vychovávateľky realizujú výchovno-vzdelávaciu činnosť tak, aby sa v priebehu dňa striedal odpočinok a relax so vzdelávaním (príprava na vyučovanie), či záujmovými výchovno-vzdelávacími aktivitami.

Činnosti v ŠKD vychádzajú z výchovného programu a obsahujú všetky zložky potrebné pre harmonický rozvoj dieťaťa.

Odborné učilište internátne - Mojmírovce

V našej škole sa žiaci pripravujú na svoje budúce povolanie v štyroch učebných odboroch. Všetky učebné odbory sú trojročné a absolventi môžu získať výučný list.
Učebný odbor Kožiarska výroba so zameraním na opravu obuvi: 
Odborná prax sa vykonáva v 2 obuvníckych dieňach, ktoré sú vybavené potrebným množstvom strojov. Cieľom tohto učebného odboru je naučiť žiakov samostatne vykonávať pracovné operácie pri oprave obuvi s dôrazom na kvalitu vykonanej práce a celkový estetický vzhľad opravenej obuvi. Učivo v týždni je rozvrhnuté na 2 dni teoretickej prípravy a 3 dni odborného výcviku. Práce sú vykonávané na zákazkách občanov Mojmíroviec i okolitých obcí. Učebný odbor je finančne sebestačný, materiál si zabezpečujeme prevažne z vlastných príjmov. Práca je zaujímavá, striedajú sa jednoduché pracovné operácie s prácou na strojoch. Výuka odborných predmetov a odborný výcvik veľmi úzko na seba nadväzujú. Absolventi sa môžu upatniť v opravovniach obuvi, v obuvníckcych prevádzkach pri výrobe novej obuvi, v šijacích, prípadne čalúnickych dielňach.

Učebný odbor Polygrafická výroba so zameraním na knihár a kartonáž: 
Obsah vzdelávania tvoria tri zložky. Prvá je všeobecno-vzdelávacia, druhá je zložka teoretických odborných predmetov a tretia zložka je praktická časť vyučovania, pozostávajúca z odborného výcviku. Všetky dôležité vedomosti získané na hodinách odborných predmetov o spracovaní jednoduchých a špeciálnych knihárskych a kartonážnych výrobkoch, knižných väzbách, zákazkovej ručnej väzby, technologických postupoch, použití vhodných materiálov, ich vlastnostiach a strojovom vybavení dielní si žiaci bezprostredne overia na hodinách odborného výcviku. Odborný výcvik je najdôležitejší vyučovací predmet. Žiaci sa učia zvládať výrobu mäkkej väzby, zručnosti získavajú pri leporelách a tvrdých väzbách. Ručná výroba kartonážnych výrobkov si vyžaduje jemnejšiu motoriku pri vymeriavaní a spájaní dielov venovacích dosiek, puzdier na knihy rôznych typov, škatúľ z kartónu a lepeniek. Po úspešnom ukončení tretieho ročníka je absolvent oprávnený vykonávať odborné a pomocné práce v knihárni a kartonážni.

Učebný odbor Poľnohospodárska výroba so zameraním na záhradníctvo: 
Do tohto odboru sa hlásia väčšinou žiaci s kladným vzťahom k prírode. Dva dni v týždni je teoretické vyučovanie. Hlavné ťažisko je na odbornom výcviku, ktorý je 3x v týždni. Žiaci nadobúdajú manuálne zručnosti a získavajú pracovné návyky. V činnostiach ako sú viazanie a aranžovanie je veľmi dôležité estetické cítenie. Odborný výcvik sa zameriava aj na práce vonku - na prípravu pôdy, ošetrovanie záhonov a zatrávnených plôch. Práce vykonávajú na školskom pozemku v areáli školy, vo fóliovníku a v PD Mojmírovce. Pri svojej práci používajú ručné náradie a jednoduché mechanizačné prostriedky ako sú: rotavátor, kosačka, elektrické nožnice. Na jeseň a v zimných mesiacoch sa učia viazať kytice na rôzne príležitosti, vence, aranžovať svietniky a vypichované misky k Vianociam. Pred Veľkou nocou sa učia rôzne techniky zhotovovania kraslíc. Uplatnenie nachádzajú v zeleninárskej a kvetinárskej výrobe.

Učebný odbor Obchodná prevádzka so zameraním na prípravu jedál: 
Učebný odbor pripravuje žiakov s kvalifikáciou robotníckeho povolania. Odborný výcvik sa vykonáva
v priestoroch cvičnej kuchyne v elokovanom pracovisku v Palárikove. Kuchyňa je vybavená zariadením a strojmi, ktoré sú potrebné pre daný učebný odbor. Odborný výcvik v Mojmírovciach sa vykonáva vo viacerých prevádzkach (školská kuchynka, kuchyňa v Kaštieli Mojmírovce a v Kultúrnom dome), v ktorých sa žiaci striedajú a tak získavajú lepšie vedomosti a zručnosti. Žiaci získavajú poznatky o predbežnej úprave potravín, o ich spracovaní, osvojujú si základné technologické postupy pri výrobe jedál. Osvojujú si aj základné pravidlá stolovania a úpravu slávnostných tabúľ k rôznym rodinným a spoločenským podujatiam. Pravidelne sa zúčastňujú na súťažiach, spoločenských a výstavných podujatiach, ktoré sa realizujú v regióne aj s medzinárodnou účasťou.

 

Poznáte toto zariadenie? Napíšte prosím referenciu.

Prihlásiť sa Registrovať

Pridať zariadenie

Ak ste v zozname nenašli zariadenie, ktoré poznáte, pridajte ho prosím, my sa ho pokúsime v dohľadnej dobe spracovať.

Poslať zariadenie

Daruj úsmev druhým

úsmevnahory.sk