1
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

300€ 100€ 50€ 20€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

100€ 55€ 15€ 5€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne

Zabezpečuje výchovu a vzdelávanie žiakom s telesným a mentálnym, resp. viacnásobným postihnutím  od šiesteho roku veku. Je plnoorganizovaná a vzdeláva žiakov podľa učebných plánov a učebných osnov pre Variant A – 9 rokov, pre Variant B – 10 rokov a pre Variant C – 10 rokov. Pred nástupom do 1. ročníka ŠZŠ ŽTP navštevujú žiaci prípravný ročník. V prípade, že je to potrebné, vzdelávajú sa žiaci podľa individuálneho  vzdelávacieho programu. Škola má zriadené tri triedy so špecifickým určením. Je to:

  • Trieda pre vzdelávanie žiakov s autizmom
  • Trieda pre žiakov s ťažkou poruchou komunikačnej schopnosti (nehovoriacich)
  • Trieda pre vzdelávanie žiakov so zrakovým poškodením (slabozrakí, nevidiaci)


Špeciálna materská škola pre deti s telesným postihnutím

Uskutočňuje výchovu a vzdelávanie detí s mentálnym a telesným postihnutím, prípadne ďalšími pridruženými postihnutiami vo veku od troch do šiestich rokov, v prípade odkladu plnenia povinnej školskej dochádzky do osem rokov.

Praktická škola

 

V Praktickej škole sa vzdelávajú žiaci, ktorí sa v dôsledku svojho zdravotného postihnutia nemôžu vzdelávať v odbornom učilišti. Žiaci sa pripravujú na vykonávanie jednoduchých pracovných činností jeden až tri roky. Do PŠ sa prijímajú absolventi špeciálnych škôl, alebo integrovaní žiaci so zdravotným postihnutím z bežných škôl. Profilujúcim predmetom sú remeselné práce, kde sa žiaci učia aranžovať, tkať na ráme, drôtikovať, vyšívať a maľovať na sklo. Absolvent získa osvedčenie o absolvovaní PŠ. ( Kód: 6492 E )

Odborné učilište pre žiakov s telesným postihnutím

Škola má otvorené tri trojročné učebné odbory:

Poľnohospodárska výroba – záhradníctvo kvetinár, zeleninár, sadovník. (Kód: 45 72 G 09)  Absolvent odboru je  pripravený  na  vykonávanie prác pri ošetrovaní bežných druhov kvetín a zeleniny. Zvládne práce pri úprave terénu pre zakladanie parkov a výsadbu okrasných drevín, pri ošetrovaní a výsadbe kvetinových záhonov. Ovláda metodiku zakladania a ošetrovania trávnikov a zazimovania okrasných drevín. Po úspěšnom absolvovaní učebného odboru získajú absolventi výučný list, alebo osvedčenie o zaučení alebo zaškolení.  

Výroba konfekcie – ručné techniky a šitie bielizne. (Kód: 31 78 G 03) Absolvent  odboru ovláda  prácu na jednoihlovom šijacom stroji a obnitkovacom šijacom stroji. Samostatne zhotoví jednoduché posteľné prádlo, trenírky, dámsku zásteru, dámske pyžamo a župan. Zvláda opravu prádla ručne aj strojovo a ovláda ručné techniky - ručné šitie a vyšívanie,  batikovanie, viazanie uzlov, ručné pletenie, tkanie malých  kobercov a zhotovenie jednoduchej paličkovanej čipky. Po úspěšnom absolvovaní učebného odboru získajú absolventi výučný list, alebo osvedčenie o zaučení alebo zaškolení.

Experimentálne overovanie nového učebného odboru - Pomocné práce v administratíve a službách (64 79 G) Počas štúdia žiaci získavajú vedomosti z jednoduchých prác, ako je: kopírovanie rôznych materiálov, triedenie a roznášanie korešpondencie, skartovanie materiálov, viazanie do jednoduchej hrebeňovej väzby, laminovanie materiálov, jednoduchá úprava fotografii a archivácia fotodokumentácie, ovládanie internetovej komunikácie, spracovanie jednoduchých údajov a jednoduchých tabuliek v operačnom systéme Windows, Microsoft Office - Word, Excel, Power Point, obsluhovanie telefónneho aparátu - ústredňa a faxovanie dokumentov, ovládanie základných princípov separovania rôznych druhov odpadov... Absolvent je pomocný odborný pracovník s kvalifikáciou v administratíve, službách, prípadne vo výrobných firmách. Škola má k dispozícii špeciálnu učebňu, kde žiaci majú počítače, kopírovacie zariadenie, skartovačku, laminátor, hrebeňovú väzbu, fotoaparát,... Po úspešnom absolvovaní učebného odboru získavajú absolventi výučný list, alebo osvedčenie o zaučení alebo zaškolení.

Centrum špeciálno–pedagogického poradenstva

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva  sa podieľa  na edukácií detí so zdravotným postihnutím interných ako aj externých,  s prioritným  zameraním na viacnásobne postihnutých. Zabezpečuje aktívnu účasť rodičov v procese terapeutickej intervencie. CŠPP  poskytuje  komplexný diagnostický proces a navrhuje  primeraný spôsob výchovy a  vzdelávania  detí so zdravotným  postihnutím. Z hľadiska personálneho je CŠPP zabezpečené plne kvalifikovaným psychológom, psychopédom (oblasť pedagogiky mentálne postihnutých), somatopédom (oblasť pedagogiky telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabených), logopédom (oblasť pedagogiky rečovo  postihnutých), tyflopédom (oblasť pedagogiky zrakovo postihnutých) a surdopédom (oblasť pedagogiky sluchovo postihnutých).

Školský klub detí

Školslý klub detí poskytuje žiakom základnej školy výchovnú činnosť v čase mimo vyučovania. Zameriava sa na organizovanie kultúrnych, spoločenských i športových aktivít pre žiakov. 

Poznáte toto zariadenie? Napíšte prosím referenciu.

Prihlásiť sa Registrovať

Pridať zariadenie

Ak ste v zozname nenašli zariadenie, ktoré poznáte, pridajte ho prosím, my sa ho pokúsime v dohľadnej dobe spracovať.

Poslať zariadenie

Daruj úsmev druhým

úsmevnahory.sk