1
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

300€ 100€ 50€ 20€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

100€ 55€ 15€ 5€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne

Špeciálna základná škola

Vzdelávanie sa člení na varianty: variant A pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia, variant B pre žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia, variant C pre žiakov s ťažkým alebo hlbokým stupňom mentálneho postihnutia alebo pre žiakov s mentálnym postihnutím, ktorí majú aj iné zdravotné postihnutie, sú držiteľmi preukazu zdravotne ťažko postihnutých a nemôžu sa vzdelávať podľa variantu A alebo B. ŠZŠ navštevujú žiaci z mesta a okolitých obcí, ktorí sa vzdelávajú v triedach vo variante A, v triede vo variante B a v triede s IVP. Úlohou pedagógov je vytvoriť deťom so špeciálnymi výchovnovzdelávacími
potrebami najoptimálnejšiu ponuku vzdelávania s ohľadom na individuálne potreby, záujmy a schopnosti a umožniť im prístup k moderným informačno-komunikačným technológiám. Pedagógovia vytvárajú prostredie na implementáciu inovačných pedagogických metód s využitím IKT, rozvíjajú komunikačné a personálne schopnosti žiakov. Dôraz sa kladie na čitateľskú gramotnosť. Čitateľská gramotnosť ako komplexný súbor čitateľských zručností vytvára predpoklady na rozvoj ostatných foriem gramotnosti a je ich základom. Vo výchove sa využívajú témy globálneho vzdelávania, rozvoj pracovných zručností žiakov a možnosti rozvoja ich tvorivého potenciálu v maximálne možnej miere. Pedagogický kolektív obetavo a zodpovedne pristupuje k výchove a vzdelávaniu žiakov aj v mimo vyučovacom čase v záujmových útvaroch a v školskom klube.

Základná škola pri zdravotníckom zariadení

Žiaci chorí a zdravotne oslabení plnia rovnaké ciele vzdelávania ako žiaci základných škôl na primárnom stupni vzdelávania a nižšom stupni sekundárneho vzdelávania. Zabezpečuje podľa osobitných výchovných a vzdelávacích metód, prostriedkov a foriem základné vzdelanie chorým a zdravotne oslabeným žiakom počas ich pobytu v zdravotníckom zariadení. Pedagóg svojou činnosťou prispieva k úspešnému priebehu liečby, ako aj k zlepšeniu psychiky hospitalizovaného žiaka.

Trieda ZŠ pri ZZ je umiestnená v lôžkovej časti detského a chirurgického oddelenia (ul. Jána Jánskeho 1). Je vybavená pomôckami, didaktickým materiálom a IKT. Taktiež má dobré zabezpečenie učebnicami. V prípade potreby pedagóg vyučuje dieťa aj pri lôžku.

Trieda s Individuálnym výchovno-vzdelávacím plánom (IVVP)

Aj v našej škole je miesto kde naším deťom ponúkame podnety pre prebudenie ich zvedavosti a pozornosti. Snažíme sa ich aktivizovať k činnostiam. Hľadáme (často krát) aj najjednoduchšiu formu komunikácie a dozvedáme sa tak, na čo sa tešia, čo majú radi, čo ich hnevá alebo aj to, či im chutili raňajky. Tým zázračným miestom je trieda IVVP.

To všetko vieme našim žiakom poskytnúť :

  • vieme im vytvoriť prostredie, klímu, ktorá na žiakov pôsobí pozitívne a ovplyvňuje a uspokojuje ich špeciálne, výchovno-vzdelávacie potreby, sociálnu integráciu a podporuje vzdelávaciu aktivitu žiaka“
  • spolupráca triedneho učiteľa (špeciálneho pedagóga), pedagogického asistenta, zdravotného  asistenta a špeciálno-pedagogického poradenského centra je naším kľúčom k tomu aby žiaci napredovali. Kooperácia pedagogických a odborných zamestnancov na výchove a vzdelávaní žiakov v triede IVVP zaručuje kvalitný výchovno-vzdelávací proces.
  • žiaci v triede IVVP majú vypracovaný Individuálny výchovno vzdelávací plán na každý predmet. Tento plán je šitý na mieru pre každé dieťa. Je určený pre konkrétneho žiaka a je daný variabilitou jeho ťažkostí, genetickým dispozíciám, prístupu zo strany rodiny, predností žiaka. priaznivo ovplyvňuje celkový rozvoj žiaka tým že mu dáva príležitosť pracovať podľa jeho skutočných vedomostí, schopností a zručností a to tak že, využíva špeciálne metódy a postupy prispôsobené jeho špecifickým potrebám vo vzdelávaní.
  • Nižší počet žiakov v triede zaručuje individuálny prístup ku každému žiakovi. Vyučovacia hodina nie je striktne daná ako klasická hodina(45 min.) Tempo je vždy prispôsobené aktuálnemu naladeniu a prežívaniu žiaka.

Praktická škola (Hviezdoslavova 25)

Vlastnú históriu píše aj Praktická škola, ktorá bola zriadená v roku 2006/2007. Jej úlohou je vzdelávať žiakov menej zručných a žiakov ktorí ukončili vzdelávanie vo variante B. V odboroch, pomocné práce v kuchyni a pomocné práce v administratíve, môžu žiaci získať základy pre ďalší život a uplatnenie v jednoduchej práci. Poskytuje možnosť fyzicky a psychicky dospieť žiakom tak, aby mohli samostatne žiť v domácom prostredí, alebo v chránenom bývaní a pracovať v chránenom pracovisku.

Poznáte toto zariadenie? Napíšte prosím referenciu.

Prihlásiť sa Registrovať

Pridať zariadenie

Ak ste v zozname nenašli zariadenie, ktoré poznáte, pridajte ho prosím, my sa ho pokúsime v dohľadnej dobe spracovať.

Poslať zariadenie

Daruj úsmev druhým

úsmevnahory.sk