1
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

300€ 100€ 50€ 20€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

100€ 55€ 15€ 5€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne
Reedukačné centrum Veľké Leváre

ŠPECIÁLNE ŠKOLY A ŠKÔLKY

Reedukačné centrum Veľké Leváre

Veľké Leváre 1106, Veľké Leváre 908 73

034/7794484

rcvelkelevare@gmail.com

www.rcvelkelevare.sk

Reedukačné centrum Veľké Leváre je špeciálne výchovné zariadenie zabezpečujúce výkon súdom nariadenej ústavnej starostlivosti alebo ochrannej výchovy chlapcov s mentálnym postihnutím vo veku 15 až 18 rokov. Je to štátne zariadenie, ktorého zriaďovateľom je Okresný úrad v Bratislave. Zabezpečuje žiakom výchovno-vzdelávaciu činnosť, profesionálnu prípravu, terapeutickú, zdravotnú a sociálnu starostlivosť počas celého  pobytu v zariadení. Úlohou zariadenia je výchova a vzdelávanie mladistvého, prevýchova emocionálne a sociálne narušenej, mentálne postihnutej mládeže, pomoc pri začleňovaní chlapcov do spoločenského života po dovŕšení plnoletosti, redukcia patologických prejavov osobnosti, posilňovanie spoločensky akceptovateľných foriem správania, reštrukturalizácia ich hodnotového systému. Dôležitou úlohou je aj pozitívna sebarealizácia, rozvíjanie morálno-vôľových vlastností, praktických zručností, nadania, dôsledná výchova k účelnému využívaniu voľného času.

Reedukačné centrum je internátne zariadenie s nepretržitou prevádzkou. Umožňuje žiakom získať vzdelanie v trojročnom učebnom odbore 36 86 G 00   Stavebná výroba – stavebné práce v Odbornom učilišti zriadenom pri RC Veľké Leváre. Žiaci, navštevujúci odborné učilište sú zaradení do jednotlivých tried. Žiaci, ktorí sa nevzdelávajú v trojročnom učebnom odbore 36 86 G 00 Stavebná výroba sú v rámci OU zaradení do niektorej z troch tried praktického vyučovania  pod vedením  majstrov  odbornej  výchovy. Hlavnou náplňou tried praktického vyučovania ako určuje zákon 245/2008 § 122 odsek 1 je poskytovanie výchovy a vzdelávania deťom vrátane prípravy na povolanie s cieľom ich opätovného začlenenia do pôvodného sociálneho prostredia. Žiaci pod vedením majstrov OV získavajú manuálne zručnosti a pracovné návyky, ktoré uplatnia aj po odchode z nášho zariadenia. Po splnení kritérií, ktoré určuje vnútorný poriadok sa môžu chlapci zúčastňovať aj na individuálnych brigádach mimo RC. Výchovno-vzdelávací proces v rámci OU uskutočňujú dve učiteľky a piati majstri odbornej výchovy pod vedením hlavného majstra, zástupcu riaditeľa a riaditeľa RC.

Reedukačné centrum poskytuje svojim žiakom nižšie sekundárne vzdelávanie  ISCED 2C, úlohou ktorého je príprava žiaka na povolanie, priamy vstup na trh práce a získanie prvej odbornej kvalifikácie a možnosti pre vstup aj do ďalších programov na vyšších stupňoch vzdelávania ISCED 3.

Nakoľko väčšina našich chlapcov pochádza zo sociálne znevýhodneného prostredia s nízkou sociálno-kultúrnou úrovňou, je spolupráca s rodičmi veľmi náročná. V mnohých prípadoch je ich nezáujem o dieťa podmienený aj nedostatkom finančných prostriedkov (na telefonáty, návštevy…). Často jediným prejavom záujmu o ich dieťa je podpísanie súhlasu s pobytom v domácom prostredí počas prázdnin. Ich záujem sa zvyšuje pred dovŕšením plnoletosti chlapcov, čo je motivované finančným príspevkom na uľahčenie osamostatnenia, ktorý chlapci dostávajú pri odchode zo zariadenia. Nájdu sa však aj svetlé výnimky – rodičia, ktorí sa o svoje deti zaujímajú, telefonujú im, píšu listy, posielajú balíky, chodia ich navštevovať. Tiež sa na ich správanie a prospech informujú u zamestnancov zariadenia.

Naše zariadenie aktívne spolupracuje aj s kuratelou, súdmi, políciou, zdravotníckymi zariadeniami, inými reedukačnými a diagnostickými centrami a detskými domovmi. Vo väčšine prípadov je táto spolupráca bezproblémová.

Poznáte toto zariadenie? Napíšte prosím referenciu.

Prihlásiť sa Registrovať

Pridať zariadenie

Ak ste v zozname nenašli zariadenie, ktoré poznáte, pridajte ho prosím, my sa ho pokúsime v dohľadnej dobe spracovať.

Poslať zariadenie

Daruj úsmev druhým

úsmevnahory.sk